Celkem nalezeno 2063 dokumentů. (1. strana, celkem 138 stran)

KódReferenceNázevStav
13366/20COM(2020) 758 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Action plan on Integration and Inclusion 2021-2027 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro integraci a začleňování na období 2021-2027Doručeno do PS
13354/20COM(2020) 760 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Making the most of the EU’s innovative potential - An intellectual property action plan to support the EU’s recovery and resilience - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Plné využití inovačního potenciálu EU - Akční plán pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EUDoručeno do PS
13353/20COM(2020) 757 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoruDoručeno do PS
13351/20COM(2020) 767 final, SEC(2020) 405 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European data governance (Data Governance Act) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské správě dat (právní rámec pro správu dat)Doručeno do PS
13343/20JOIN(2020) 17 finalJoint Communication to the European Parliament and the Council - EU Gender Action Plan (GAP) III – An ambitious agenda for gender equality and women’s empowerment in EU external action - Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Akční plán EU pro rovnost žen a mužů (GAP) III - Ambiciózní plán pro rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v rámci vnější činnosti EUDoručeno do PS
13337/20COM(2020) 755 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru - Hodnocení uplatňování nařízení (EU) č. 386/2012 ze dne 19. dubna 2012Doručeno do PS
13251/20COM(2020) 744 finalProposal for A Joint Employment Report from the Commission and the Council - Návrh společné zprávy Komise a Rady o zaměstnanostiDoručeno do PS
13243/20COM(2020) 728 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Nizozemsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyDoručeno do PS
13225/20COM(2020) 771 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 7-10/2020Doručeno do PS
13165/20COM(2020) 743 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodách mezi Evropskou unií a Alžírskem, Arménií, Bosnou a Hercegovinou, Egyptem, Izraelem, Jordánskem, Libanonem, Marokem, Tuniskem a Tureckem o spolupráci mezi Agenturou Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a příslušnými orgány těchto třetích států pro justiční spolupráci v trestních věcechDoručeno do PS
13160/20COM(2020) 751 finalSdělení Komise - Aktualizovaná zpráva o posíleném dohledu – Řecko, listopad 2020Doručeno do PS
13158/20COM(2020) 761 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Pharmaceutical Strategy for Europe - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Farmaceutická strategie pro EvropuDoručeno do PS
13144/20COM(2020) 738 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o statistice v oblasti vědy a technikyDoručeno do PS
13129/20COM(2020) 737 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobkyDoručeno do PS
13123/20COM(2020) 697 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o Dohodě mezi Evropskou unií a Mongolskem o zeměpisných označeníchDoručeno do PS

12345>>ISP (příhlásit)