Předpisy 89/.. Sb.

89/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony
89/1946 Sb.Vyhláška o venkovských správních okresech se sídlem v Praze
89/1947 Sb.Zákon, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami
89/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. září 1947, č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
89/1949 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemných právních stycích ve věcech občanských i trestních,podepsané ve Varšavě 21.1.1949
89/1950 Sb.Zákon o trestním řízení správním (trestní správní řád)
89/1951 Sb.Vládní nařízení, jímž se připojují některé obce k Českým Budějovicům
89/1952 Sb.Zákon o důchodovém zaopatření příslušníků ozbrojených sil
89/1953 Sb.Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1953
89/1958 Sb.Zákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon)
89/1960 Sb.Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství o tvorbě cen a prodeji ojetých osobních automobilů
89/1961 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdravotní péči o tělesnou výchovu
89/1962 Sb.Redakční sdělení
89/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o karnetech E.C.S. pro obchodní vzorky a o Celní úmluvě o karnetu A.T.A. pro dovozní celní záznam zboží
89/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví
89/1965 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím
89/1966 Sb.Vládní nařízení o udělování čestného odznaku - Za ochranu hranic ČSSR -
89/1967 Sb.Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení a využívání Jednotné klasifikace stavebních objektů
89/1968 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o sociálním zabezpečení
89/1969 Sb.Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 47/1967 Sb., o cenách
89/1970 Sb.Vyhláška ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, kterou se mění příloha č. 3 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů
89/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o přesunu pracovního volna a pracovní doby a o její úpravě v roce 1972 a ve dnech 24. a 31.prosince 1971
89/1972 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb.
89/1973 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o sdružení rodičů a přátel školy
89/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě
89/1975 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebním obvodě č. 34 se sídlem v Košicích
89/1976 Sb.Vyhláška FMTIR o oprávnění k inženýrské činnosti ve výstavbě
89/1977 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek
89/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o rovnocennosti dokladů o vzdělání, a vědeckých hodností a titulů, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a v Německé demokratické republice
89/1979 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o plnění povinné školní docházky mimo území Československé socialistické republiky
89/1980 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách
89/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské republiky
89/1982 Sb.Vyhláška o hmotnom a finančnom zabezpečení študentov - cudzincov, ktorí študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách
89/1983 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení, ve znění vyhlášky č. 1/1970 Sb.
89/1984 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 120 Trutnov
89/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o úpravě některých práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů členů posádek československých námořních lodí
89/1986 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1987
89/1987 Sb.Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla
89/1988 Sb.Vyhláška o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povožovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom
89/1989 Sb.Pravidla hospodářského mechanismu pro státní podniky místní výroby a služeb s malým počtem pracovníků, schválená usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. června 1989 č. 175
89/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
89/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Socialistické federativní republice Jugoslávii
89/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku
89/1993 Sb.Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech
89/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě
89/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
89/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o mezinárodní silniční dopravě
89/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
89/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností
89/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
89/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
89/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole
89/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby
89/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky
89/2005 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
89/2006 Sb.Vyhláška o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy
89/2007 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie
89/2008 Sb.Úplné znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
89/2009 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
89/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky
89/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů
89/2012 Sb.Zákon občanský zákoník
89/2013 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2012 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
89/2014 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014
89/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
89/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
89/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
89/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
89/2019 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


ISP (příhlásit)