Předpisy 182/.. Sb.

182/1946 Sb.Zákon, jímž se mění zákon ze dne 15. května 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii
182/1947 Sb.Zákon o stíhání trestných činů proti státu
182/1948 Sb.Zákon, kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny
182/1949 Sb.Vládní nařízení,kterým se stanoví jednotné zásady pro podnikovou statistiku
182/1950 Sb.Zákon o zrušení Fondu národní obnovy
182/1960 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o bezpečnosti práce při obsluze hospodářských zvířat
182/1964 Sb.Usnesení Národního shromáždění Zásady dalšího prohloubení činnosti Národního shromáždění
182/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání
182/1969 Sb.Vyhláška o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
182/1980 Sb.Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981
182/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 70/1982 Sb., o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla
182/1988 Sb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
182/1989 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
182/1990 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví
182/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
182/1992 Sb.Vyhláška o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
182/1993 Sb.Zákon o Ústavním soudu
182/1994 Sb.Zákon, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky
182/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy
182/1996 Sb.Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky
182/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 1/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) - Společný tranzitní režim - ze dne 4. července 1997 týkající se prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru ES-ESVO - Společný tranzitní režim -
182/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení
182/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
182/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalovací značce pro telekomunikační koncová a rádiová zařízení
182/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku
182/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční celní sazby pro dovoz ryb a výrobků z ryb pocházejících z Evropské unie
182/2003 Sb.Zákon ze dne 29. 5. 2003, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
182/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu
182/2005 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
182/2006 Sb.Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
182/2007 Sb.Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
182/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
182/2009 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
182/2010 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Alfonse Muchy
182/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
182/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů
182/2013 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 29. června 2013 do 15. července 2013
182/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
182/2015 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
182/2016 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
182/2017 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
182/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
182/2019 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí


ISP (příhlásit)