Dokument EU 8727/11

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020
/kód dokumentu 8727/11, KOM(2011) 173 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:antidiskriminační politika, práva menšin, regionální spolupráce, Rom, rovnost mezi muži a ženami, sociální práva, začlenění do společnostiISP (příhlásit)