Dokument EU 8030/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES
/kód dokumentu 8030/18, COM(2018) 182 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 8030/18 dne 17.04.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 11. schůzi dne 9.05.2018 svým usnesením č. 77 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)