Jaromír Špaček

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠPAČEK Jaromír

XIV. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. bran. - kult. - rozp. - úst.-práv. - vyšetř. a zeměd.

Návrhy pozměňovací:

k t. 2105. 229, 16. XII. 1932; 20.

k t. 2492. 317, 20. II. 1934; 14.

k t. 2960. 370, 5. IV. 1935; 29-30.

Návrh resoluční:

k t. 2960. 370, 5. IV. 1935; 33.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 1748 (zákon o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob s nimi co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření délesloužících)

181, 3. V. 1932; 21, doslov 37.

oprava chyb a vyjádření o resol. (posl. Machník)

183, 10. V. 1932; 16-17.

kult. výb. zpr. t. 1348 (návrh posl. Hummelhanse, Špatného, dr Lukavského, Navrátila, Mašaty a Pechmana na urychlené vystavění sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze)

281, 7. VI. 1933; 5.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o užívání městských objektů bývalé obce Těšína, podepsané v Olomouci dne 21. XII. 1929, se Závěrečným protokolem z téhož dne (t. 662) a o doplňkovém protokolu ze dne 4. VIII. 1930 k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským, podepsaném v Římě dne 1. III. 1924, uvedeném v prozatímní platnost vládní vyhlášky ze dne 20. VIII. 1930, č. 116. Sb. z. (t. 664)

81, 19. XI. 1930; 46.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

83, 21. XI. 1930; 16.

o zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. t. 1722).

178, 22. IV. 1932; 69.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886); mluví též o událostech v Duchcově 25. a 26. VI. 1932 a o Sokolstvu.

200, 1. VII. 1932; 10.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

242, 2. II. 1933; 41.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji za demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 44.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 21.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení branného zákona (t. 2492).

317, 20. II. 1934; 11.

o zákonu o úpravě rozpočtu vojenské správy (t. 2674).

335, 21. VI. 1934; 10.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

340, 3. VII. 1934; 46.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760); mluví též o studentských demonstracích v Praze při provádění universitního zákona z r. 1920 (vrácení insignií).

350, 29. XI. 1934; 22.

o zákonu, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí býti poskytnuty podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z., o podpoře zahraničního obchodu (t. 2844).

363, 14. III. 1935; 17.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování - a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě (t. 2975).

372, 11. IV. 1935; 40.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani z minerálních olejů (t. 2966) a o zákonu o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění (t. 2967).

373, 12. IV. 1935; 17.

Interpelace:

o urychleném vybudování druhé koleje a o zvětšení nádraží na ostravsko-frýdlantské dráze,

t. 801/X. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1158/VIII. 124, 2. VI. 1931; 6.ISP (příhlásit)