Jan Dubický

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DUBICKÝ Jan

IV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. inic. - rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav. - úsp. kom. (náhr.) - zeměd.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21 až 22.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 7-8.

Odpovídá jako předseda soc.-pol. výb. na dotaz:

J. Krosnáře, proč nedal dosud na pořad jednání výboru návrh posl. Zápotockého a soudr. (t. 1423) na vydání zákona o zavedení všeobecné podpory nezaměstnaných na účet státu a podnikatelů.

167, 4. II. 1932; 46.

Návrhy iniciativní:

na doplnění resp. úpravu zákonných ustanovení ohledně ukládání sirotčího jmění poručenců a opatrovanců, t. 252.

29, 18. III. 1930; 7.

na podporu s ustavné telefonisace venkova, t. 955.

106, 19. II. 1931; 6.

na rychlé poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou na okrese jičínském, libáňském, chabařovickém a ústeckém, t. 1262.

128, 18. VI. 1931; 38.

na podporu postiženým živelní pohromou v obcích na okrese: Ml. Boleslav, Bělá pod Bezdězem a Mělník, t. 1342.

139, 10. VII. 1931; 4.

na vydání zákona o úpravě obchodu zeleninou čerstvou, konservovanou a ranými brambory, t. 1633.

170, 16. III. 1932; 8.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v soudních okresích českodubském a mladoboleslavském, t. 1822.

194, 17. VI. 1932; 6.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou na okrese mělnickém, t. 1824.

194, 17. VI. 1932; 6.

na urychlené poskytnutí pomoci obcím, postiženým živelní katastrofou na okrese mladoboleslavském a mělnickém, t. 1882.

197, 22. VI. 1932; 4.

na rychlé poskytnutí pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou, t. 2342.

293, 17. X. 1933; 9.

na poskytnutí rychlé podpory zemědělcům, postiženým živelní pohromou na okresu Mnichovo Hradiště, Turnov a Český Dub, t. 2561.

326, 4. V. 1934; 35.

na pomoc postiženým požárem v obci Charvátce na okresu mladoboleslavském, t. 2587.

329, 5. VI. 1934; 7.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o ochraně nájemníků, t. 2988.

373, 12. IV. 1935; 36.

Návrhy pozměňovací:

k t. 294. 33, 21. III. 1930; 14.

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

k t. 790. 82, 20. XI. 1930; 72-4.

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 59.

Návrhy resoluční:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

k t. 2597 (koal.) 330, 7. VI. 1934; 42.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 136 (opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 11. října 1929 (k tisku 1, příloha A), kterým se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu)

10, 23. I. 1930; 7, doslov 21.

zeměd. výb. zpr. t. 184 (opatření Stálého výboru N. S. podle § 54 úst. listiny ze dne 11. října 1929 (k tisku 1, příloha D) o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1929)

15, 4. II. 1930; 4, vyjádření o resol. 10.

zeměd. výb. zpr. t. 277 (zákon o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními)

32, 20. III. 1930; 14.

doslov 33, 21. III. 1930; 47.

zeměd. výb. zpr. t. 294 (zákon o výrobě chleba)

32, 20. III. 1930; 14.

doslov 33, 21. III. 1930; 47.

soc.-pol. výb. zpr. t. 304 zákon o stavebním ruchu)

36, 2. IV. 1930; 9.

zeměd. výb. zpr. t. 1025 (zákon o státním fondu pro vodohospodářské meliorace)

112, 19. III. 1931; 14.

doslov 113, 20. III. 1931; 78, vyjádření o resol. 86.

zeměd. výb. zpr. t. 1317 (zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931)

135, 3. VII. 1931; 5.

doslov 136, 3. VII. 1931; 11.

zeměd. výb. zpr. t. 1508 (zákon, jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931)

156, 14. XII. 1931; 4.

doslov 157, 15. XII. 1931; 35,

vyjádření o resol. 159, 17. XII. 1931; 45.

zeměd. výb. zpr. t. 1889 (zákon, jímž se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními)

198, 23. VI. 1932; 5.

zeměd. výb. zpr. t. 2450 (zákon, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními)

310, 19. XII. 1933; 8, 28.

zeměd. výb. zpr. t. 2453 (zákon, jímž se mění §§ 1 a 2 zákona ze dne 5. května 1933, č. 74 Sb. z., kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům, a §§ 1 a 2 vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 155 Sb. z., o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců)

311, 19. XII. 1933; 4, 28.

zeměd. výb. zpr. t. 2679 (o iniciativních návrzích poslanců na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami)

339, 2. VII. 1934; 33, 40.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495)

59, 6. VI. 1930; 13.

k zákonu vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652)

69, 23. IX. 1930; 9.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

104, 12. II. 1931; 40.

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

149, 27. XI. 1931; 22.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků v revíru severočeském a ostravsko-karvinském; odmítá též prohlášení posl. Fritschera o pronásledování Němců v RČS.

174, 7. IV. 1932; 22.

o státním rozpočtu na r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

242, 2. II. 1933; 79.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2208)

262, 28. III. 1933; 8.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona (t. 2465); o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934.

314, 18. I. 1934; 26.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2493)

318, 21. II. 1934; 26.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 41.

Věcná poznámka:

při projednávání osnovy zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001), v níž cituje pozměňovací návrhy k osnově podané klubem poslanců republ. strany.

210, 25. X. 1932; 29.

Interpelace:

o postupu církevních úřadů při provádění jazykového zákona,

t. 1613/VI. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 2163/VII. 251, 23. II. 1933; 3.

o neoprávněném vyměřování daně činžovní berními správami,

t. 2316/I. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2344/I. 293, 17. X. 1933; 9.

o školní návštěvě dětí československých příslušníků ve školách v Sasku,

t. 2356/XII. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2484/VI. 317, 20. II. 1934; 6.

o povolování výdělečně činnosti cizím státním příslušníkům na území Československé republiky,

t. 2356/XIII. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2476/III. 315, 15. II. 1934; 6.

o nesprávné praksi berních správ při vyměřování nájemních hodnot bytů,

t. 2748/II. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2819/IX. 360, 5. III. 1935; 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Ml. Boleslavi (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem)

26, 5. III. 1930; 6.

zpr. t. 1769; zprav. F. Richter; nevydán

202, 12. VII. 1932; 31.ISP (příhlásit)