(9.30 hodin)
(pokračuje Věra Kovářová)

Přistoupíme k další interpelaci. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek odpověděl na interpelaci poslance Aleše Juchelky ve věci ohrožení vzdělávání dětí v ústavní péči v důsledku navrhovaných legislativních změn. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 478. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno opakovaně, naposledy dne 12. října 2023, do přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Pana ministra zde vidím, pana poslance Juchelku také, budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě. Táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy? Ano, pan poslanec Juchelka, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Moc děkuji, paní předsedající. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu ministru Bekovi, poněvadž mi odpověděl. Nicméně bych velmi rád, aby tady na mikrofon tu odpověď doplnil, a to v několika záležitostech.

Jedná se o to, že se připravuje v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí a také Ministerstva zdravotnictví nový zákon, který by měl řešit právě ústavní péči, to znamená dětské domovy, to znamená dětské domovy se školou, výchovné ústavy a diagnostické ústavy. Já jsem se dotazoval pana ministra na to, poněvadž nesouhlasím s tím, aby bylo sloučena právě tato ústavní zařízení pod jedno ministerstvo, jaký má na to názor, jakým způsobem se k tomu staví. Bylo mi odpovězeno, že se zřídil mimo jiné koordinační orgán mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem školství, ten má 14 členů a jeho předseda je pan ministr Bek, jsou tam taktéž jako místopředsedové vrchní ředitelé těchto obou ministerstev. Takže můj dotaz je, jakým způsobem tady tento tým, k jakému závěru došel nebo jak je daleko, jestli skutečně se budou nějakým způsobem v rámci té vize těchto obou ministerstev slučovat pod jedno ministerstvo tady tyto ústavy, dětské domovy a tak dále, poněvadž já osobně mám z toho velikánskou obavu. Každý z těch jednotlivých ústavů, ať už jsou to dětské domovy, dětské domovy se školou a tak dále, má své opodstatnění v tom, jakým způsobem k tomu dítěti přistupuje. Opravdu se domnívám, že bude potom ohroženo vzdělávání dětí, které nepřísluší žádné sociální službě, ale pouze prostě speciálním pedagogům, kteří tam jsou. Takže mě jenom zajímá, jak je to daleko, jak se vůbec pan ministr k této problematice nakonec staví a postavil a zdali tento zákon spatří světlo světa, a když ano, tak jestli i v té podobě, v jaké se zamýšlí, to znamená sloučení tady těchto ústavů pod jedno ministerstvo. Děkuji moc.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji, pane poslanče. Do rozpravy se hlásí pan ministr Bek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mikuláš Bek Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Juchelko, dovolte mi, abych za Ministerstvo školství reagoval na písemnou interpelaci ve věci ohrožení vzdělávání dětí v ústavní péči v důsledku navrhovaných legislativních změn.

Cením si vašeho zájmu o kvalitu vzdělávání ohrožených dětí umístěných v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a rozumím vašim obavám o funkčnost systému ústavní péče v případě, že by se jeho stávající podoba významně proměnila. Jsem přesvědčen, a tak čtu i programové prohlášení naší vlády, že aktivity v péči o ohrožené děti by měly být mnohem lépe koordinovány a poskytovaná podpora by měla lépe reagovat na potřeby konkrétního dítěte a jeho rodiny. Jsem přesvědčen, že v této složité agendě je třeba dobře provazovat intervence vzdělávání, zdravotní a sociální, a své místo zde proto musí mít příslušná ministerstva. Jednání o tom, jak zlepšit koordinaci aktivit jednotlivých rezortů, probíhají na pracovní úrovni a v tuto chvíli nepředpokládám, že jejich výsledkem bude převedení všech kompetencí do gesce jediného ústředního orgánu státní správy.

Jako klíčový při řešení potřeb ohrožených dětí a jejich rodin vnímám naopak multidisciplinární a mezioborový kooperativní přístup všech dotčených rezortů, odborných institucí i platforem. Tuto synergii Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dané oblasti dlouhodobě podporuje, uplatňuje a rozvíjí. MŠMT je proto zapojeno i do zmíněné koncepce nového zákona o podpoře rodiny a intenzivně diskutuje se zástupci MPSV o různých možnostech zákonné podpory rodiny a dítěte tak, aby byly v souladu s potřebami dítěte a jeho nejlepším zájmem. Cílem je, aby plánovaná opatření v systému tvořila ucelený celek a v souladu s programovým prohlášením vlády se nebráním koordinační roli MPSV, ale nepředpokládám převádění organizací pod jeden rezort.

Abych doplnil vlastní aktivity Ministerstva školství v této oblasti, Ministerstvo školství je v souladu s kompetenčním zákonem ústředním orgánem státní správy pro školy, školská zařízení a pro státní péči o děti, tedy péči o děti, které jsou rozhodnutím soudu umístěny do školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, a v souladu s plánem legislativních prací vlády a s programovým prohlášením vlády ministerstvo aktuálně připravuje věcný záměr nového zákona, který by měl plně nahradit stávající zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, který by měl být předložen vládě do konce tohoto roku.

Nová právní úprava vznikala za spolupráce mimo jiné s Českou školní inspekcí, veřejným ochráncem práv, Nejvyšším státním zastupitelstvím a vycházela ze závěrů pracovních skupin, do nichž byli nominováni zástupci rezortů, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra a asociací a profesních organizací včetně Asociace krajů, Asociace speciálních pedagogů, Asociace náhradní výchovy a Federace dětských domovů.

Nechci teď podrobně zacházet do zamýšlených obsahových momentů toho zákona, ale v tuto chvíli, a tím skončím, konstatuji, že moje představa nemíří k převedení těch organizací pod jeden rezort.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji. Do rozpravy se dále hlásí pan poslanec Juchelka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Moc děkuji, těším se na ten zákon č. 109 i se svými kolegy. Moc děkuji panu ministrovi za takovouto upřímnou odpověď. Děkuji za to, že nemá potřebu to převádět pod jedno ministerstvo, a tímto poděkováním bych chtěl říct, že tato interpelace je pro mě vyřízena. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Ano, děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu tedy končím.

Pan poslanec Juchelka nenavrhuje žádné usnesení, protože považuje odpověď pana ministra za dostatečnou, a já končím projednávání této interpelace.

Přistoupíme k interpelaci další, a tou je interpelace na pana premiéra Petra Fialu. Předseda vlády Petr Fiala odpověděl na interpelaci poslance Karla Havlíčka ve věci nákupu pásových bojových vozidel pěchoty. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 479. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno opakovaně, naposledy dne 12. října 2023, do přítomnosti předsedy vlády. Důvod pro přerušení dále trvá, nebudeme tedy tuto interpelaci dnes projednávat. (Poznámka pana poslance Havlíčka mimo mikrofon: Nemusím to už říkat.) Ne, nemusíte, ani nemůžete podle jednacího řádu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP