(16.50 hodin)

 

Poslanec Jiří Hájek: Dobré odpoledne. Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, já bych dnes rád položil otázku panu ministru vnitra Vítku Rakušanovi.

Vážený pane ministře, rád bych se zeptal, jak funguje a kontroluje cizinecká policie lidi přicházející z Ukrajiny při příjezdu do České republiky, jinými slovy, rád bych se zeptal, jak probíhá proces jejich kontroly. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji za přednesení vaší interpelace, která byla velmi stručná. A nyní již míří k pultíku pan ministr Vít Rakušan. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuju za slovo, paní místopředsedkyně. Já se pokusím i o stručnou odpověď na danou interpelaci.

U těch osob, které předloží platný doklad totožnosti, v tomto případě cestovní pas, popřípadě občanský průkaz, je provedena samozřejmě kontrola pravosti cestovního dokladu či daného dokladu totožnosti. Dojde k ověření, zda se jedná o danou osobu, která cestovní doklad předkládá, a následně je realizována bezpečnostní prověrka v informačním systému policie. To je standardní postup, který probíhá na krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině. Nevím, kdo z vás se byl na jejich provoz podívat, ale udělejte to, protože většina z nich - jsou tam rozdíly - funguje velmi efektivně. Máme tam jednotlivá oddělení, kde vedle sebe sedí policisté, lidi z odboru azylové a migrační politiky, úřadu práce a ten proces je poměrně rychlý a efektivní.

V případě, že se daná osoba nemůže prokázat dokladem totožnosti, dochází k sejmutí biometrických údajů dané osoby, dochází k tomu, že je pořízena fotografie a daktyloskopické otisky. Dochází k prověření daných biometrických údajů v národních i nadnárodních informačních systémech, kde se primárně zjišťuje, zda se nejedná o osobu, která je v té době v pátrání. Následně pak také probíhá ztotožnění uváděné identity v informačních systémech policie. V případě, že se jedná o občana Ukrajiny, odesílají se údaje na zastupitelský úřad Ukrajiny k ověření totožnosti a k vydání potvrzení o ověření totožnosti. V pozitivním případě, kdy je souhlas ukrajinské strany a daný člověk je ztotožněn, je takové osobě vydáno speciální vízum.

Jednu obecnou poznámku, kterou říkáme od začátku: Samozřejmě že se ty procesy profesionalizují, samozřejmě že ty bezpečnostní procesy jsou nastaveny opravdu tak, abychom o lidech, kteří do České republiky přicházejí, měli povědomí i z bezpečnostních hledisek. A to je samozřejmě opatření mířící primárně k bezpečnosti občanů České republiky. A počet vydaných víz v České republice je v našem geografickém prostoru absolutně rekordní, máme něco okolo 230 000 vydaných pobytových víz. To je obrovitánský úspěch, protože lidé, kteří dostali pobytové vízum, mají své jméno, my víme, kde jsou, a v ideálním případě samozřejmě víme, i u koho v té době přebývají. To je systém, který funguje, a pokud to porovnáme i se sousedními zeměmi, které třeba mají větší počet utečenců z Ukrajiny na svém území, tak my jsme v efektivitě rychlosti registrace rekordní. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji panu ministrovi. Není zájem o doplňující otázku a tímto můžeme postoupit k další interpelaci, kterou přednese pan poslanec Vladimír Balaš, a bude interpelován pan ministr Petr Gazdík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Balaš: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, vážený pane ministře, já bych se rád zeptal na reformu doktorského studia. Je to trošku z oboru, sám jsem vysokoškolský pedagog a vedu v současné době asi tucet doktorandů. Vy jste před časem jako jednu ze svých priorit uvedl nastartování nutné reformy doktorského studia na vysokých školách. Já s tím naprosto souhlasím, protože vím, že tam je řada problémů. Já bych se rád zeptal, zda už tedy začala příprava, eventuálně v jaké fázi je vypracování novely zákona nebo zda se navazuje na něco, co už bylo připraveno za předchozí vlády, anebo naopak, jestli se tvoří úplně nový zákon. A hlavně bych se rád zeptal na to, co by podle vás měla ta reforma přinést. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji za přednesení interpelace. A nyní je na řadě reakce pana ministra. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, ministerstvo pokračuje v reformě doktorandského studia tak, jak je definována ve strategickém záměru ministerstva pro oblast vysokých škol. Aktuálně začne v příštím týdnu probíhat vnitrorezortní připomínkové řízení. Ten text je v současné době v paragrafovaném znění. V rámci ministerstva bude příštích čtrnáct dnů probíhat připomínkové řízení, které bychom rádi asi v průběhu nebo na konci měsíce dubna poslali do mezirezortního připomínkového řízení a věřím, že celý návrh změny vysokoškolského zákona v oblasti doktorandského studia se v průběhu května či června objeví na programu tady v Poslanecké sněmovně.

Potřeba reformy doktorandského studia vychází z aktuálně méně efektivního systému, který má obrovskou míru neúspěšnosti. Reforma se bude snažit zvýšit kvalitu a konkurenceschopnost nejvyššího stupně studia a českého vědeckého prostředí. V dlouhodobém měřítku je cílem zvýšit úspěšnost studia, přibližně zachovat úroveň počtu absolventů, to jest cirka 2 000 ročně, ale při nižším počtu přijímaných uchazečů.

Jedním z hlavních kroků reformy jsou legislativní úpravy. Jedná se o novelizaci zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, i o změně nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Hlavními legislativními úpravami tak jsou zákonné ukotvení stipendia v prezenční formě a také jeho výše. Uvažujeme o výši 1,2násobku minimální mzdy, tudíž se v současné době pohybujeme někde kolem 20 000 korun. Dále chceme stanovit standard školitele, větší zapojení studujících do praxe a mezinárodní spolupráce a také závěrečnou zkoušku zaměřenou na obhajobu dizertační práce, tedy na vlastní tvůrčí činnost studentů. Celý záměr novely, včetně její legislativní části, je pravidelně diskutován se zástupci vysokých škol. V posledních měsících dochází k projednávání všech úprav s reprezentacemi vysokých škol, a to včetně zástupců studujících.

Takže plán jsem řekl. Po dohodě ministra školství a ministryně pro vědu, výzkum a inovace paní Langšádlové budou legislativní úpravy předkládány ve spolugesci obou ministerstev. Návrh je výsledkem pracovní skupiny složené ze zástupců všech aktérů a cíle a filozofie reformy budou v průběhu léta představovány také na vysokoškolských fórech a workshopech. Financování, tedy výše stipendia, jak jsem již říkal, je vztaženo k minimální mzdě a mělo by také podléhat pravidelné valorizaci.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji a je evidentní zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Balaš: Já jsem měl připravenou otázku, pan ministr je téměř všechny zodpověděl předtím, ale mám přece jenom jednu. Já jsem absolvent doktorského studia na Akademii věd, tak jsem se chtěl zeptat, jestli se uvažuje také o tom, že by se Akademii věd zase vrátila možnost vychovávat doktorandy, jako tomu bylo dřív. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. Prosím pana ministra.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Gazdík: Odpověď bude velmi stručná. V tuto chvíli neuvažuje.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: A tímto byla uzavřena tato interpelace. Postoupíme k dalšímu vylosovanému, k panu poslanci Hubertu Langovi. Poprosím vás o přednesení vaší interpelace. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP