(Jednání pokračovalo v 19.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas určený na přestávku vypršel a my budeme pokračovat v našem jednání. Já vás požádám, abyste zaujali místa ve svých lavicích, abyste se ztišili, aby bylo dobře rozumět. Já to zopakuji: aby bylo dobře rozumět, o čem budeme jednat a následně hlasovat.

Nejprve přečtu omluvu. Dnes od 19.30 do 23 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr vnitra Vít Rakušan a dále paní místopředsedkyně Vildumetzová Mračková ruší svou omluvu z dnešního jednání.

Před přestávkou jsme... Děkuji, ještě nahlášena zrušená omluva pana předsedy Radima Fialy.

Vzhledem k tomu, že padla řada návrhů na úpravu pořadu schůze, se kterými se samozřejmě vypořádáme v pořadí, jak byly načteny, ale padl zde jeden návrh, a to je návrh pana poslance Vondráčka na zrušení stavu legislativní nouze. Tak já navrhuji následující postup. Nejprve se vypořádáme s tímto návrhem, poté projdeme návrhy z grémia. Zde upozorňuji, že co se týká návrhů z grémia, naznaly určitých změn a z toho důvodu bych hlasoval - a navrhl hlasovat - o těchto návrzích z grémia po bodech, a následně půjdeme po bodech tak, jak byly načteny k pořadu schůze. Má někdo námitku proti návrhu vypořádání se? Nemá. Budu tedy postupovat tím způsobem, jak jsem přednesl.

Pan poslanec Vondráček navrhl bod Zrušení legislativní nouze, ale po diskusi i v rámci grémia jsme dospěli ke stanovisku, i v souvislosti se stanoviskem legislativního odboru, že tento návrh je nehlasovatelný. Já jsem si vědom, že proti tomuto návrhu může být vznesen rozpor s postupem předsedajícího, každopádně my jsme se shodli na právním výkladu, který opíráme i o stanovisko legislativního odboru, že tento návrh je nehlasovatelný, a tudíž budeme pokračovat rovnou návrhy z grémia. Táži se, jestli někdo vznáší návrh jako námitku proti postupu předsedajícího? Paní předsedkyně Schillerová, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Schillerová: Ano, pane místopředsedo, já vznáším námitku proti postupu předsedajícího, protože si myslím, že to není v souladu s jednacím řádem Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, je to zcela legitimní. Já jsem evidoval žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy nejprve všechny odhlásím. Požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Zagonguji a požádám, aby přišli kolegové z předsálí, a hlasujeme o tom, že byla vznesena... Já poprosím předsedy klubů, aby se věnovali hlasování, které v současné době máme před sebou. Je to důležité hlasování, protože budeme hlasovat, jak bude vypadat pořad schůze.

 

Paní předsedkyně Schillerová vznesla námitku proti postupu předsedajícího.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tuto námitku? Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 8, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, 174. Pro návrh 80, proti 93. Tento návrh byl zamítnut, a budeme tedy pokračovat tak, jak jsem avizoval.

 

Nejprve tedy návrhy z grémia. Jako první bod z grémia, který zůstává, o kterém budeme hlasovat, je, že zařadíme do bloku Zprávy, návrhy a další sněmovní dokument 353, je to Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2022.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 9, přihlášeno je 176 poslankyň a poslanců, pro návrh 175, proti 1. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Jako další bod - a zde navrhnu, abychom hlasovali odděleně - máme vyslovení souhlasu k vydání k trestnímu stíhání. Jsou zde dva návrhy. Nejprve budeme hlasovat o žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poté samostatně budeme hlasovat žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody. Je zde návrh, aby to bylo projednáno jako první a druhý bod této schůze, to je z grémia, ale já navrhuji, aby to bylo pouze zařazeno na program schůze.

 

Nejprve tedy dám hlasovat, a to je žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 10, přihlášeno je 177 poslankyň a poslanců, pro 161, proti 4. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní dám hlasovat o zařazení žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 11, přihlášeno je 177 poslankyň a poslanců, pro návrh 170, proti 2. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP