Stenografický zápis 16. schůze, 16. května 2003


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


15. Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) /sněmovní tisk 210/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Vlastislav Antolák
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Vlastislav Antolák
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Ladislav Mlčák


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Marie Rusová
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Milada Emmerová


32. Vládní návrh zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce /sněmovní tisk 313/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jiří Václavek


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce /sněmovní tisk 314/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jiří Václavek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Ladislav Mlčák


32. Vládní návrh zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce /sněmovní tisk 313/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Výborný


26. Návrh poslance Miloše Melčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Eduard Vávra
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Eduard Vávra
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Eduard Vávra
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miloš Melčák
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla


27. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Plevy, Hynka Fajmona a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 243/ - prvé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Michal Hašek
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Petr Pleva
Poslanec František Beneš
Poslanec Michal Hašek


28. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Petra Plevy, Hynka Fajmona a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 244/ - prvé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Eduard Zeman


29. Návrh poslanců Hynka Fajmona a Waltra Bartoše na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 272/ - prvé čtení

Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Ladislav Šustr


30. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Svatopluka Karáska, Evžena Snítilého a Petra Bratského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu /sněmovní tisk 281/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Miloslav Ransdorf
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.07 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


34. Vládní návrh zákona o ochranných známkách a o změně některých zákonů (zákon o ochranných známkách) /sněmovní tisk 288/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Tomáš Teplík


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb. /sněmovní tisk 297/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Tomáš Teplík


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban


37. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47 /sněmovní tisk 295/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Josef Janeček


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 296/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Kraus
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.19 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP