(11.30 hodin)
(pokračuje Pleva)

Tam, třeba na krajích, kde je rada profesionální, dejme tomu, že radní jsou profesionálové a mohou se scházet častěji a vydávat někdy i drobná rozhodnutí, která by mohl udělat úřad, pokud by byla schválena pravidla, ale v obcích, třeba i menších, kde rada kraje sestává z neuvolněných - téměř ve všech obcích, nevím, ve které obci by byla uvolněna celá rada - funkcionářů, se tito lidé scházejí jednou za čas a velmi je zatěžuje, že se musejí rozhodovat o každé drobnosti. Potvrzuji ze svých zkušeností z obecní samosprávy to, co tady říkal pan poslanec Fajmon, že stejně potom rada schválí to, co jí připravili úředníci.

Kolegové, protože vím, že je tady spousta lidí, kteří pracují nebo někdy v minulosti pracovali v obecním zastupitelstvu - ruku na srdce, odpovězte si upřímně, jak to bylo ve vašem případě. Jde pouze o zjednodušení. Chci říci, že pokud tento návrh bude zamítnut, nic strašně dramatického se nestane. Pokud bude přijat, jen zjednodušíme práci a umožníme radě, aby se soustředila skutečně na závažné a důležité problémy, aby se nemusela zabývat těmi věcmi, které řešit nemusí, pokud ona sama nebude chtít.

Protože vím, že mnozí jste také obecní nebo krajští zastupitelé, a vím, že jste svéprávní lidé, nedělejte ze všech svých kolegů, obecních a krajských zastupitelů, nesvéprávné lidi. Pokud si skutečně myslíte, že nejsou nesvéprávní, že se neumějí svéprávně rozhodovat, prosím vás o propuštění tohoto zákona do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Plevovi. O slovo se přihlásil pan poslanec František Beneš. Konstatuji, že další přihlášky zatím nemám. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dostáváme novelu zákona o obcích. Zákon o obcích je kodex, je to jeden ze základních zákonů, kterým se řídí uspořádání české společnosti. Novelizovat, i když zdánlivě drobně, takovýto předpis je vždy velmi složité.

Stojím tady také se zkušenostmi z práce v zastupitelstvu a v orgánech městské části. Vždy jsem si myslel a byl jsem přesvědčen, že zákon o obcích by zasluhoval změnu, aby umožnil delegování pravomocí mezi radou a zastupitelstvem, aby zastupitelstvo bylo tím svéprávným orgánem, který rozhodne o tom, kolik kompetencí dá radě nebo někomu jinému. Ze zkušeností mohu potvrdit, že jsem se mýlil. Ve volbách, ve kterých třeba o jediný hlas vítěz bere všechno, by mohlo dojít k tomu, že dojde k situaci, která bude na delší dobu pro obec neprospěšná.

Ze sněmovního tisku 243 považuji za nejspornější možnost delegovat pravomoc kontrolní.

Nechci tady opakovat další argumenty, které tu odezněly, pouze se omezím na návrh na zamítnutí tohoto tisku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Benešovi. Hlásí se zpravodaj, pan Michal Hašek, v obecné rozpravě.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Jak jsem avizoval ve své zpravodajské zprávě, připojuji se k návrhu pana poslance Františka Beneše a rovněž dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Konstatuji, že nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy ani nikoho nevidím hlásit se z místa. Obecnou rozpravu končím a ptám se, jestli pan poslanec Walter Bartoš má zájem o závěrečné slovo. Nemá. Pan zpravodaj také ne.

Konstatuji, že v obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Protože jsem nečekal, že pan navrhovatel a pan zpravodaj nebudou mít zájem o závěrečné vystoupení, zazvoním a všechny vás odhlásím, abychom zjistili přesný počet poslanců v sále. Žádám vás o novou registraci.

Prohlašuji hlasování číslo 92 za zmatečné.

Jakmile přijdou všichni, kteří mají zájem hlasovat o novele zákona o obcích, zahájím hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 93 a ptám se, kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu zákona. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 162 poslanců pro 113, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Ukončili jsme projednávání tisku (bodu) č. 27, a to zamítnutím v prvním čtení. Děkuji zpravodaji. Pan navrhovatel tady zůstane.

 

Budeme pokračovat bodem

 

28.
Návrh poslanců Waltra Bartoše, Petra Plevy, Hynka Fajmona a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě
a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 306/1999 Sb.,
o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 244/ - prvé čtení

 

Žádám, aby se ke stolku zpravodajů dostavil pan poslanec Eduard Zeman, který bude zpravodajem pro tento tisk. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 244/1. Žádám, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů, pan poslanec Walter Bartoš. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Walter Bartoš: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, předkládám vám návrh stručné novely tří následujících zákonů. Je to zákon o státní správě a samosprávě ve školství, zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

V první části předloženého návrhu je zapracována dílčí úprava zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Navrženou změnou tohoto zákona chceme jako předkladatelé docílit pouze toho, aby městská část ve statutárním městě měla právo jmenovat a odvolávat ředitele školy, školského nebo předškolního zařízení v těch případech, kdy tato městská část příslušnou školu, školské nebo předškolní zařízení zřídila. Odstraňuje se tím aplikační problém, jehož podstata spočívá v tom, že některá statutární města odmítala přiznat své městské části právo jmenovat a odvolávat ředitele škol, školských nebo předškolních zařízení s tím, že podle zákona připadá toto právo obci a v případě města městu jako celku.

Vláda tomuto návrhu ve svém nesouhlasném stanovisku oponuje tím, že podle stávajícího zákona o obcích je toto v kompetenci zastupitelstva statutárního města. Předkladatelům je samozřejmě stávající právní úprava známa a návrh podáváme z toho důvodu a právě proto, že zastupitelstva statutárního města toto nečiní a výsledný stav je přinejmenším nelogický a celkově velmi škodí vztahům mezi zastupitelstvem statutárního města a zastupitelstvy jeho městských částí.

Když to řeknu lapidárně a jednoduše, kdo zřizuje školu, ten má také jmenovat jejího ředitele.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP