(11.20 hodin)
(pokračuje Bartoš)

To považuji za téměř schizofrenní stav.

Podstatou návrhu zákona je v této části vytvoření pouze možnosti - a opět bych rád zdůraznil, pouze možnosti, nikoliv tedy povinnosti - aby rada obce nebo rada kraje mohla svěřit něco v určitém rozsahu. To něco se týká těchto částí. Ten rozsah za prvé je takový rozsah, který rada považuje za vhodný, který si svým rozhodnutím sama rada určí a který je samozřejmě v intencích stanovených zákonem. Jedná se o to, aby část zakladatelské a zřizovatelské funkce starostovi nebo obecnímu úřadu byla takto delegována.

Musím se přiznat, že vláda ve svém zamítavém stanovisku oponuje v podstatě jenom konstatováním. To zamítavé stanovisko vlády je skutečně velmi obecné, neboť i vláda říká, že toto řešení nepovažuje za vhodné, a odůvodňuje jej pouze tím, že by úřední aparát obce či na kraji na úrovni vedoucího nebo ředitele odboru měl přílišné rozhodovací pravomoci na úkor kolektivního voleného orgánu. Musím se přiznat, že tento názor vlády nesdílím. Mám pocit, že se vláda argumentačně nevyrovnává s věcnou otázkou navržené úpravy. Nevyrovnává se s faktem, že rada obce či rada kraje toto udělat může, a nikoliv musí. A nevyrovnává se především ani s tím, že podle současné právní úpravy může rada obce či rada kraje v jiných agendách takto činit již nyní.

Z toho důvodu vás, dámy a pánové, chci požádat, abyste tento návrh zákona pustili do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů panu kolegu Waltru Bartošovi. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Michal Hašek. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, zástupce předkladatele pan poslanec Bartoš zde uvedl podstatu problému, který se před vámi nachází v podobě sněmovního tisku. Já bych jako zpravodaj chtěl konstatovat, že totožnou problematikou jsme se již zabývali na minulé schůzi, byť v rámci jiné předlohy, která měla vazbu na školskou legislativu. V podstatě musím říci, že předkladatelé tady nepřicházejí s žádnou novou materií. Je to opakování stejné problematiky. A i já jako zpravodaj musím konstatovat, že i moje zpravodajská zpráva, moje stanovisko, bude totožné jako na minulé schůzi.

Návrh novely, který nyní projednáváme, jak řekl pan poslanec Bartoš, je svým obsahem velmi krátký a stručný. Já jako zpravodaj konstatuji, že svým obsahem je obrovský. Možnost, a jak bylo správně uvedeno, možnost, nikoliv povinnost k přenesení odpovědnosti plnění úkolů ve věci právnických osob, organizačních složek založených nebo zřízených zastupitelstvem obce, případně kraje - čili tyto úkoly zadavatele či zřizovatele by měly být přeneseny na jednotlivé úředníky. Z hlediska konstrukce zákona o obcích toto řešení zcela opomíjí rovnováhu, která byla stanovena při rozdělení kompetencí mezi volené orgány, tj. zastupitelstvo, radu, ale případně starostu nebo na úrovni kraje hejtmana.

Chtěl bych také upozornit na to, že v rámci navrhované novely existuje nesoulad mezi přenesením této pravomoci na odbor obecního úřadu nebo odbor krajského úřadu, v dalším odstavci nebo v dalších odstavcích příslušných právních předpisů na delegování na starostu, respektive hejtmana a obecní, respektive krajský úřad. Odbor úřadu není orgánem obce, není orgánem kraje. Je to pouze jakási organizační součást.

Vláda ve svém stanovisku vyjadřuje nesouhlas. Zčásti používá argumentů, které již řekl přede mnou pan kolega Bartoš jako zástupce předkladatele, ale neuvedl i další část vládního stanoviska, a to otázku legislativních nedostatků. Odkazuji vás proto, kolegové a kolegyně, na příslušné usnesení vlády České republiky a na stanovisko k tomuto návrhu zákona, které jste rovněž obdrželi jako sněmovní tisk.

Závěrem bych chtěl tedy konstatovat, že předložená novela výrazně zasahuje do systému kompetencí na obcích a krajích a omezovala by rozhodovací pravomoci volených kolektivních orgánů, tedy omezovala by odpovědnost volených představitelů obcí a krajů, přenášela by tuto odpovědnost na úředníky na obcích a krajích. Jako zpravodaj avizuji, že v obecné rozpravě navrhnu zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím přihlášku paní Michaely Šojdrové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych se velmi krátce vyjádřila k tomuto návrhu zákona.

Domnívám se, že tak jak tady předkladatel uvedl, tak neodstraňuje byrokracii a nezjednodušuje život škole a řediteli školy, bohužel. Naopak pouze zjednodušuje život volenému orgánu, protože ten tu svoji rozhodovací zodpovědnost převádí na úředníka školského odboru. Domnívám se, že tím rozhodně neubude byrokracie, o které se tady hovořilo, ale že zvolený orgán má daleko lepší možnost, jak rozhodovat o tom, jak mohou být použity prostředky, jak rozhodovat o pravomocích, o kterých se předkladatel zmiňoval, a sice ve chvíli, kdy schvaluje zřizovací listiny svých organizací, konkrétně v tomto případě tedy příspěvkových organizací a škol. Domnívám se, že tuto možnost má. Má možnost využít specifické situace v každé této organizaci. Považuji to za daleko lepší prostředek než tímto způsobem přenášet zodpovědnost voleného orgánu na úřad.

Proto nepodporuji tento návrh zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní Michaele Šojdrové. Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Hynek Fajmon, jeden z předkladatelů, do obecné rozpravy, a také pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl bych se jako spolupředkladatel vyjádřit k důvodu podání tohoto návrhu. Chtěl bych se odvolat na svoji vlastní zkušenost z práce v radě města.

Rady měst, obcí a krajů jsou nyní přetíženy mnoha povinnostmi souvisejícími se vznikem a fungováním škol a mateřských školek. Velmi často se přitom jedná o povinnosti formálního charakteru, které nevyžadují žádné složité rozhodování a posuzování dané věci. Z tohoto důvodu navrhujeme možnost takovou agendu, kterou má nyní v působnosti rada obce, města nebo kraje, svěřit příslušným odborným útvarům příslušného úřadu. Navrhujeme, aby to rady mohly učinit dle svého uvážení, zcela, nebo zčásti, nebo případně vůbec, dle jejich úvahy. Domnívám se z vlastní čtyřleté zkušenosti působení v radě města, kde, pokud si dobře vzpomínám, nedošlo ani jednou k tomu, abychom zamítli návrh, který byl předložen příslušným odborem a který byl konzultován s příslušným ředitelem, že to je praxe, která je obvyklá v celé republice, a že rady měst zbytečně vydávají tisíce usnesení a ztrácejí čas na to, aby projednávaly věci, které může rozhodnout bez nějakého většího zdržování příslušný odborný útvar tohoto úřadu.

Věřím, že tyto důvody pochopíte a podpoříte tento návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegu Hynku Fajmonovi. Slovo má v obecné rozpravě pan poslanec Petr Pleva. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tady z úst zpravodaje i kolegyně Šojdrové zaznívá opakovaně několik nepřesností. Není to žádné nucené posilování funkce úředníků. Chci zopakovat, protože repetitio mater studiorum, opakování matka moudrosti, že rada obce nebo kraje může, nemusí, a buď zcela, nebo zčásti přenést. Je možné, že rada obecným usnesením schválí nějaká pravidla, za kterých bude nějaká služba konzumována, a pak už bude úřad provádět jednotlivá rozhodnutí podle těchto schválených pravidel.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP