(11.10 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Skončil jsem obecnou rozpravu. Ptám se pana navrhovatele, jestli má zájem o závěrečné slovo. Ano, je tomu tak. Pan Miloš Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Já se domnívám, že v závěrečném slově mohu pouze konstatovat, že došlo k jakémusi konsensu mezi jak navrhovatelem, tak zpravodajem a též příslušným ministrem, takže vás mohu jen znovu požádat o to, abyste tento návrh propustili do druhého čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj nemá zájem.

Vzhledem k tomu, že v rozpravě nepadl žádný jiný návrh na vrácení nebo zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Nevidím žádný zájem, přistoupíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 90 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 90 z přítomných 179 pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů a zpravodaji a budeme pokračovat dalším bodem.

 

Promiňte, omlouvám se zpravodaji. Návrh byl ještě doprovozen tím, že bychom lhůtu k projednání prodloužili o 20 dnů. O tom dám hlasovat bezprostředně.

Hlasování pořadové číslo 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 91 z přítomných 178 pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme ukončili bod č. 26 přikázáním hospodářskému výboru a prodloužením lhůty k projednání o 20 dnů.

Děkuji navrhovateli, zpravodaji a vnímám přihlášku paní místopředsedkyně Jitky Kupčové s faktickou připomínkou. Prosím, paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, pro stenozáznam sděluji, že jsem v hlasování pořadové č. 84 - šlo o návrh na zamítnutí zákona o zabezpečení prezidenta republiky - hlasovala proti návrhu na zamítnutí, nicméně na sjetině mám A. Nezpochybňuji hlasování, protože tam byl velký rozdíl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní místopředsedkyně. Pan předseda vlády také s faktickou připomínkou.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Pane předsedající, týká se to téže věci. Mám na sjetině, že jsem hlasoval pro zamítnutí tohoto zákona - samozřejmě že jsem hlasoval proti. Neumím si vysvětlit, jak došlo k tomuto záznamu na sjetině. Konstatuji tedy, že jsem hlasoval proti, ale vzhledem k tomu, že to nerozhodovalo v žádném případě o výsledku, nepodávám námitku o hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Po krátkém intermezzu můžeme pokračovat dalším bodem našeho schváleného pořadu schůze, kterým je bod číslo

 

27.
Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Plevy, Hynka Fajmona
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 243/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 243/1. Nyní žádám, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Walter Bartoš. Prosím, pan kolega se připraví. Zároveň žádám, aby se připravil u stolku zpravodajů pan zpravodaj Michal Hašek.

Prosím, mluví pan kolega Waleter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, předkládáme vám s kolegy návrh stručné novely zákona o obcích a zákona o krajích.

Na úvod je zapotřebí jasné sdělit, že ambice této novely jsou velmi transparentní a věcně i způsobem právního vyjádření v podstatě velmi jednoduché. Jsou řádně odůvodněny v důvodové zprávě a z přiložených úplných znění dotčených částí zákonů je zřetelné, že návrh novely nemá žádné další nebo skryté ambice zasahovat do jiných právních vztahů.

Navrhovaná právní úprava, kterou spolu s kolegou Plevou a Fajmonem předkládám, reaguje výhradně na některé běžné a opakující se praktické problémy, které jsou spojeny s aplikací zákona o obcích a zákona o krajích. Podstatou zmíněných aplikačních problémů je ta skutečnost, že jak současný zákon o obcích, tak i současný zákon o krajích přiznává výkon zakladatelských a zřizovatelských funkcí vůči právnickým osobám a vůči organizačním složkám založeným nebo zřízeným obcí či krajem výhradně radě obce nebo radě kraje. Dámy a pánové, říkám-li výhradně, pak tím mám na mysli tu skutečnost, že oba zmíněné zákony neumožňují při výkonu zakladatelských a zřizovatelských působností ani pro běžné, opakované a mnohdy téměř každodenní agendy jejich delegaci na odborné aparáty obcí či krajů, tedy na starostu a obecní úřady, v případě krajů pak na hejtmana nebo na krajské úřady. Takto formulované právní úpravy jsou nepraktické a neumožňují plynule vyřizovat na úrovni obcí a krajů operativním způsobem běžné a mnohdy i nevýznamné agendy.

Absence možnosti alespoň částečně delegovat část běžných aktivit při výkonu zakladatelských a zřizovatelských funkcí pak činí problém při aplikaci zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Podle příslušného ustanovení tohoto zákona musí rada obce např. vždy - a zdůrazňuji slovo vždy - dávat své příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu, třeba jen v objemu několika desítek tisíc korun, použila k posílení investičního fondu na dílčí stavební úpravy svých nemovitostí. Zřídila-li kupř. obec více příspěvkových organizací, což je jev spíše běžný, znamená pak současná právní úprava téměř nepřetržitou úřední agendu pro radu obce, pro obecní úřad neustálé vypracovávání, či spíše opisování písemných podkladových materiálů pro radu obce, a to pouze k tomu, aby mnohdy zcela formálně přijala příslušné usnesení. Přitom by v takových případech mnohdy stačilo třeba do radou stanoveného finančního limitu, aby vydával souhlas věcně příslušný odbor obecního úřadu. Obdobné situace pak vznikají ještě i v dalších souvislostech. Například rada kraje se musí vyjádřit k souhlasu s půjčkou z fondu kulturních a sociálních potřeb poskytnutou svému zaměstnanci příspěvkovou organizací.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP