(9.20 hodin)
(pokračuje M. Beneš)

Paní předsedající, dámy a pánové, dále mi prosím dovolte, abych reagoval ještě na nálezy, které jsme spolu s legislativním odborem udělali, a abych načetl dva pozměňovací návrhy.

K § 96 odst. 1 poznámka pod čarou č. 39 zní: Vyhláška č. 177/96 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

V tomto paragrafu je totiž uveden odkaz na poznámku pod čarou, text poznámky ale ve vládním návrhu zákona uveden není. Navržené znění poznámky konzultoval legislativní odbor také s legislativním odborem Ministerstva spravedlnosti.

A konečně druhý návrh. V části páté v § 103 se za dosavadní bod 5 doplňuje nový bod 6, který zní: 6. V § 65 odst. 2 se slova "výchovného zařízení" nahrazují slovy "školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy".

(Přerušen předsedající.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dámy a pánové, já se domnívám, že stenografové nemohou za této situace pracovat. To za prvé.

Za druhé použiji odkazu, který už zde zazněl několikrát, stejně nebyl účinný, ale přesto to udělám. Podívejte se prosím na galerii hostů a zvažte, zda svým chováním dáváme ten nejlepší možný příklad v tuto chvíli. Pokud zvážíte, že ano, tak pokračujte v tom, jak se zde bavíte. Pokud si myslíte, že ne, tak prosím, abyste utichli a věnovali pozornost návrhům, které přednáší pan poslanec Miroslav Beneš. (Reakce na okolnost, že na galerii byla školní třída.)

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, děkuji za váš zřejmě marný pokus. Já na rozdíl od svých kolegů, kteří mluvit nemají, mluvit musím, protože musím odůvodnit svůj druhý návrh, který reaguje na to, že ústavně právní výbor v příslušných zákonech upravil terminologii, ale pozapomněli jsme provést úpravu terminologie v zákoně o výkonu trestu odnětí svobody. Myslím si, že by to mělo být komplexní.

Děkuji za pozornost, obzvláště těm, kteří mě poslouchali.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já děkuji vám, pane poslanče, za trpělivost. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Antolák. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vlastislav Antolák: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Já budu ještě jednou opakovat slova, která jsem tady řekl tuším před dvěma měsíci, že vítám každý pokus o to, řešit špatnou situaci ve výchově, v chování naší mládeže. Po prostudování tisku 210 jsem nabyl dojmu, že se snažíme o řešení situace ve spojení s výchovnými ústavy, ve spojení s výchovnými metodami. Trest by měl mít, a tady se to naplňuje, i výchovnou úlohu, výchovné poslání. Z tohoto pohledu navrhuji pozměňovací návrh.

Přestože jsem byl přítomen jednání petičního výboru, přestože jsem byl přítomen jednání ústavně právního výboru, navrhuji jeden pozměňující návrh. Týká se § 11 odst. 2, kde je obsahem skutečnost, že pokud soud zjistí, že se nenaplní trest a neudělí trest, může po předchozím ohlášení vrátit celý případ škole. Já sám jako učitel - a není to tak dlouho, nezapomněl jsem na to, doufám, že na to nikdy nezapomenu - se přikláním raději k tomu, pokud soud vezme v úvahu celou záležitost, aby se nevracela tato záležitost už nikdy škole, protože se tím zatěžuje škola a dostáváme se do situace trochu zvláštní. Podle mého soudu škola pak nikoli supluje, ale prostě prodlužuje jakési řízení, a já nevím, jaká opatření přiměřená, a aby byla výchovná, by škola měla zaujmout nebo udělit. Zřejmě by to zasluhovalo změnu vnitřního řádu školy. Znamená to, že soud má možnost i při zjištění, že ten přečin nezasluhuje trestního opatření, udělit napomenutí, a po napomenutí se celý případ uzavře.

Jsem přesvědčen o tom, že škola má a bude mít, když se seznámíme s novým školským zákonem, řadu nových a důležitějších úkolů. Příklad: Bude-li škola sestavovat rozvojové plány činnosti a takzvané osnovy, bude to předkládat např. radě škol, a v této radě budou zasedat i laici, tedy zastupitelé, bude to znamenat mnoho a mnoho práce pro učitele a ředitele škol, aby se s tímto vyrovnali, natož abychom jim přidělávali práci s tímto.

Domnívám se, že tím, že soud uzavře projednávání přestupku tzv. tečkou, tedy napomenutím, nebude snížena autorita soudu, nebude snížena autorita školy, mnoho rodičů a zejména školy to přivítají.

Po tomto stručném zdůvodnění na základě mnoha přání a žádostí mých kolegů učitelů navrhuji tento pozměňovací návrh, a to v § 11 Upuštění od uložení trestního opatření, odst. 2. Nově tento odstavec 2 zní: Upustí-li soud mládeže od uložení trestního opatření, může věc vyřídit tím, že mladistvého napomene.

Další text, který následuje, začínající slovy "anebo může přenechat" a končící slovy "vyrozumět soud mládeže", vypustit.

Vážení kolegové, věřím, že se zamyslíme všichni nad tímto návrhem. Opravdu to vidím z hlediska praxe. Pomůže se škole v nelehké situaci, posílí se autorita soudu mládeže, posílí se autorita školy a mnozí rodiče toto uvítají. Nedovedu si představit situaci, kdy by se vracel případ do školy, kde bude zasedat pedagogická rada, budou se o to zajímat rodiče atd., rozvine se zbytečný kolotoč znovuprojednávání. Jsem přesvědčen o tom, že napomenutí od soudu bude mít ještě větší váhu než obdobné nebo adekvátní napomenutí ze školy.

Na závěr: nepřehlížejme dětské chyby, které by mohly přerůst v chyby mužů. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Antolákovi. Byl druhým přihlášeným do podrobné rozpravy. Z místa se hlásí pan poslanec Radim Chytka. Má slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl pozměňující návrh k právě probíranému zákonu o soudnictví ve věcech mládeže, sněmovní tisk 210. Dopředu avizuji, že jde o jeden pozměňující návrh, byť by byl členěn do několika bodů.

1. V textu části první, druhé a čtvrté zákona se slova "patnácti, patnáctý a patnáct" nahrazují slovy "čtrnácti, čtrnáctý a čtrnáct".

2. V § 27 odst. 1 větě první se za slovo "mladistvému" vkládají slova "staršímu 15 let".

3. Do části druhé se vkládá nový bod první, který zní: "1. V § 11 se slovo patnáctý nahrazuje slovem čtrnáctý.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP