(14.10 hodin)
(pokračuje Býček)

Z tohoto důvodu je návrh systematicky řazen v souladu s nařízeními, a po přistoupení České republiky nebude jeho aplikace logicky činit domácím přihlašovatelům a vlastníkům ochranných známek žádné obtíže.

Dalším záměrem návrhu zákona je zapracování poznatků především soudní praxe s ohledem na vynutitelnost práva z ochranné známky a s tím související postavení vlastníka a přihlašovatele ochranné známky a rozšířené možnosti jeho ochrany. Jako příklad uvádím možné odmítnutí zápisu ochranné známky, která nebyla přihlášena v dobré víře, a zavedení institutu připomínek jako neformálního podnětu k přezkoumání přihlašovaného označení atd.

Návrh zákona předpokládá nabytí dvojí účinnosti. Obecně se zákon stane účinným svým vyhlášením s výjimkou taxativně vymezených ustanovení návrhu zákona, která se týkají ochranné známky společenství, jež nabudou účinnosti až vstupem smlouvy o přistoupení v platnost.

Navržená úprava zákona o soudech a soudcích vychází z nařízení Rady Evropských společenství č. 4094 o ochranné známce, které členskému státu stanovuje povinnost určit příslušnost soudů pro řešení sporů z ochranných známek.

Domnívám se, že předložený návrh bude přínosem, a navrhnu tedy v podrobné rozpravě doporučení ke druhému čtení a přikázání hospodářskému výboru. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pane poslanče. Zaujměte prosím místo u stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu, do které se mi přihlásil pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, když jsme projednávali původní návrh tohoto zákona, bylo to číslo tisku 104, jak vzpomněl pan zpravodaj , tak víte, že jsem se tu velice pral o to, aby se nepředkládal zcela nový zákon, ale aby byla předložena novela stávajícího zákona. Musím pochválit předkladatele, musím pochválit Úřad průmyslového vlastnictví, kteří po vrácení tohoto zákona vedli velmi intenzivní jednání se všemi, kdo se touto problematikou zabývají. Musím říci, že i já jsem přistoupil na to, že je vhodnější, aby se předložila novela celého zákona, který bude složen tak, jak jsou zahraniční odborníci zvyklí, aby tedy ta skladba zákona byla stejná jako tam, aby tudíž nebyli překvapeni, co v tom zákoně je napsáno. To je důvod skutečnosti, proč i já říkám "ano, je dobře, že je předložena novela celého zákona".

Jinak musím konstatovat a také kvůli tomu vyslovit pochvalu, že drtivá většina mých připomínek byla respektována v předložené novele. Musím říci, že současný návrh zákona je tedy v takovém stavu, že je možno ho bez problému propustit do druhého čtení.

Také mě potěšilo, že zpracovatel přepracoval z vlastní vůle některé formulace, a zpřesnil tak jejich význam. Abych uvedl alespoň nějaký příklad, je dnes v předložené novele zcela jasně formulována ochrana národních ochranných známek, včetně teprve přihlášených, a to včetně práva přednosti před vstupem ČR do Evropské unie, kde vlastník má právo za stanovených důvodů zakázat v České republice užívání ochranné známky společenství. Znamená to tedy, že se tam vložila zcela jasně a evidentně - což je koneckonců v souladu se směrnicemi EU - tato ochrana českých subjektů.

Přes to všechno jsou ale některé otázky, které bude třeba diskutovat ve výboru. Je tu např. otázka, zda zástavní právo k ochranné známce má vznikat administrativním aktem úřadu. Znamená to tedy, jestli úřad má být nositelem práva v takovémto případě. To je ovšem otázka k diskusi, na to mohou být různé názory a je třeba o tom debatovat.

Je tam také např. nutno upřesnit minimální lhůty k podání žádosti o obnovu zápisu ochranné známky. Pokud se někteří kolegové touto materií zabývají, chtěl bych říci velice zajímavou věc, že totiž může vzniknout debata o lhůtách pro podávání žádosti o obnovení zápisu ochranné známky, která překračuje lhůtu, kdy tato ochrana skončila, o půl roku, eventuálně dokonce o 12 měsíců. Zdá se to nelogické, ale jak jsem se dověděl od odborníků, tato skutečnost vznikla v souvislosti s ochrannými známkami v roce 1883 a je uplatňována v celé Evropě. Kdybychom tedy tuto tzv. nelogičnost zrušili, divila by se nám celá Evropa, co to vlastně chceme.

Jsou tam ještě některé další formulační záležitosti, které lehce projednáme na výboru.

Dámy a pánové, já podobně jako pan zpravodaj proto doporučuji hladké propuštění do druhého čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil pan poslanec Teplík. Prosím pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci, aby naše dnešní vystoupení vypadala jako adorace pana ministra Urbana, nicméně pro objektivitu musím konstatovat, protože jsem byl rovněž z těch, kdo navrhovali vrácení této předložené materie k přepracování, že předkladatel, to je Patentový úřad, vyšel v maximálně možné míře vstříc, téměř veškeré připomínky, které jsem měl k původně předložené materii, byly akceptovány. A i když se v hospodářském výboru - předpokládám, že tato materie bude tomuto výboru přikázána - nepochybně povede debata, myslím, že nebude už mít vliv na přijetí tohoto návrhu jako celku.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP