(14.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji. Nemám žádnou další písemnou přihlášku ani ústní. Obecnou rozpravu končím.

Ptám se pana ministra jako navrhovatele, nebo zpravodaje, jestli mají ještě něco k proběhlé rozpravě. Pokud ne, návrhy na hlasování nezazněly, budeme se zabývat nejdřív návrhem na přikázání tohoto návrhu.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Pokud ne, přistoupíme k hlasování. Když dovolíte, já vás nejdřív odhlásím. Žádám vás, abyste se znovu přihlásili.

 

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 100 přítomno 127 poslanců, pro hlasovalo 118, proti nebyl žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Tím projednávání tohoto návrhu končím.

 

Můžeme postoupit k dalšímu bodu dnešního programu, což je bod

 

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování
některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb.
/sněmovní tisk 297/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh opět uvede ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Znovu ho prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych pouze několika slovy uvedl v prvním čtení sněmovní tisk 297, tedy vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.

Potřeba vypracování tohoto předkládaného návrhu zákona vyplynula z novely zákona o spotřebních daních č. 255/2002 Sb. Do této novely byly zapracovány v souladu s nařízením vlády, kterým se vydává celní sazebník, změny kódu některých položek celního sazebníku v oblasti ropných produktů, platné od roku 2002. Pro výrobky z ropy platí zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, který je v České republice účinný od července 1994. Tento zákon byl zpracován v návaznosti na zákon o spotřebních daních z důvodu odstranění možnosti úniků spotřebních daní z pohonných hmot, k nimž docházelo záměnou tehdy nezdaňovaných lehkých a velmi lehkých topných olejů za zdaněnou motorovou naftu, používanou pro pohon vznětových motorů.

Do předkládané novely zákona byly zapracovány i drobné legislativní změny v souladu s platnými právními předpisy. Cílem navrhovaných změn zákona je především sladění tohoto zákona s platným zákonem o spotřebních daních, s nímž nepřímo souvisí. Tento materiál byl porovnán i s návrhem nového zákona o spotřebních daních, který by měl vejít v platnost od roku 2004. Důvodem je, jak jsem už zmínil, nepřímá návaznost zákona o barvení a značkování na zákon o spotřebních daních.

Předkládaný návrh novely je plně slučitelný s právem Evropského společenství.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem vás, vážené poslankyně a vážení poslanci, žádám, aby tento zákon byl propuštěn do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za uvedení a prosím, aby se slova ujal také zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Tomáš Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážený pane předsedo, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, moje zpravodajská zpráva bude velmi krátká. Co se týká věcné podstaty předložené materie, pan ministr zde již úvod a zdůvodnění učinil. Já se pouze přikloním k doporučení na přikázání předmětné novely výboru hospodářskému. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky a ani nevidím žádnou přihlášku ústní. Proto obecnou rozpravu v zápětí končím.

Budeme hlasovat o návrhu na přikázání tohoto zákona. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 101. Přítomno bylo 146 poslanců, pro hlasovalo 127, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Tím jsme prvé čtení ukončili a můžeme se zabývat bodem

 

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 307/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Prosím, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych z pověření vlády krátce uvedl vládní návrh tohoto zákona.

Cílem novely je reagovat na podnět Evropské komise, která navrhla změnu protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, kterou známe pod názvem PECA. V tomto směru bude odstraněno omezení aplikace tohoto protokolu na výrobky, které mají původ jinde než v České republice nebo ve státech Evropských společenství. Její přijetí je podmínkou sjednání uvedené změny protokolu. Dále je zároveň novely využito k doplnění ustanovení, které vyjadřuje doložku vzájemného uznávání tam, kde požadavky na výrobky nejsou harmonizovány směrnicemi Evropského společenství, a k upřesnění některých ustanovení zákona tak, aby byla zajištěna plná slučitelnost s právem Evropských společenství.

Vzhledem k charakteru navrhovaných úprav, které mají převážně technický obsah a nemění principy dosavadní právní úpravy, a k tomu, že sjednání změny zmíněného protokolu k Evropské dohodě je podmíněno včasným přijetím navrhovaného zákona, obrací se vláda na Poslaneckou sněmovnu s žádostí, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

**
Přihlásit/registrovat se do ISP