(14.30 hodin)
(pokračuje M. Urban)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat, abyste ve smyslu uvedeného návrhu vlády vyslovili s předloženým vládním návrhem novely zákona souhlas již v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, porozuměli jsme. A já prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedo, za slovo.

Dámy a pánové, já stejně jako pan ministr musím říci, že předložená novela reaguje na přípravu změny protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, která bude spočívat v tom, že se zruší dosavadní omezení uznávání výsledků posuzování shody pouze u výrobků, které mají původ na území smluvních stran. Jde o řešení do vstupu České republiky do Evropské unie a po vstupu ve vazbě na uzavírané smlouvy mezi Evropským společenstvím a některými státy, jako např. Spojenými státy americkými. To vše směřuje k dalšímu uvolnění vzájemného uznávání a volného pohybu zboží.

Novela obsahuje některá další upřesnění, které lze bez problémů akceptovat. Účinnost je navržena na den přistoupení České republiky k Evropské unii. Některá ustanovení, týkající se připravované změny protokolu PECA, jak o tom mluvil pan ministr, pro období do vstupu České republiky do Evropské unie, mají platnost ode dne vyhlášení a poslední část ustanovení bude platit od přistoupení České republiky k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru, což může být později než vstup do Evropské unie.

Obsahově je novela podle mého názoru v pořádku, přispěje našim vývozcům, aby ušetřili martyrium a peníze při prokazování shody v cílových smluvních zemích, ale platí to i obráceně. Jde tedy o odstraňování překážek v zahraničním obchodě za ovšem respektovaných podmínek všemi stranami bez diskriminace.

Dámy a pánové, domníval jsem se při prvním studiu této novely, že bych docela byl rád, kdyby některá ustanovení mohla platit dříve, ale přesvědčil jsem se v kontextu celého zákona, že to není možné, takže od tohoto požadavku samozřejmě ustupuji.

Chtěl bych Poslanecké sněmovně doporučit, aby podpořila projednání podle § 90 odst. 2, a doporučit Poslanecké sněmovně, aby beze změn v prvním čtení tuto novelu schválila. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky a nevidím ani žádnou přihlášku nyní, takže obecnou rozpravu končím.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 307 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 102 z přítomných 155 poslanců pro hlasovalo 136, proti hlasovalo 5. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které žádné přihlášky nemám. Končím tedy podrobnou rozpravu a můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona.

Dovolte, abych vám přednesl návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 307, ve znění schválených úprav." - Které nebyly.

Nyní o něm budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu usnesení?

V hlasování pořadové číslo 103 z přítomných 159 poslanců pro hlasovalo 145, proti hlasovali 4. S návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

O slovo se ještě hlásí pan ministr Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych poděkoval všem zpravodajům těchto tří projednávaných tisků, dovolte, abych poděkoval vám za schválení tohoto zákona. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já, když dovolíte, ukončím projednávání bodu č. 36 a postoupíme k dalšímu bodu.

 

37.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu
výdajů spojených s výstavbou dálnice D47
/sněmovní tisk 295/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že i tady je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím pana ministra, aby se ujal slova, a vás bych, vážení kolegové, i když chápu, že je pátek odpoledne, požádal, abyste se ztišili, abyste se posadili a věnovali pozornost slovům pana ministra.

Ještě jednou prosím o klid. Pane ministře, vy jediný máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Hezké odpoledne, pane předsedo, dámy a pánové, dnes spolu strávíme zbytek dnešního pracovního dne v Poslanecké sněmovně, neboť série zákonů, kterou v tuto chvíli máme před sebou, je bezezbytku svěřena ministru financí k tomu, aby je za vládu v této Poslanecké sněmovně uvedl.

První návrh zákona, který si v tuto chvíli dovoluji předložit, je návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47.

Vláda dne 19. března 2003 projednala zprávu o výsledcích pokračujících jednání mezi Českou republikou a společností Housing and Construction o projektu dálnice D47. Uložila ministru dopravy, aby předložil vládě do 31. března 2003 návrh aktualizované realizační dohody k 31. březnu 2003 a návrh dalšího postupu s tím, že bude dodržen harmonogram výstavby dálnice D47.

Stavební náklady podle propočtu společnosti Housing and Construction byly stanoveny na 50 miliard korun. Podle propočtu Ministerstva dopravy by náklady měly dosáhnout částky 47,6 miliardy korun při dodržení harmonogramu výstavby a ukončení stavby do konce roku 2009.

Vzhledem k neúspěšnému jednání se společností Housing and Construction vláda odstoupila od dalších jednání o výstavbě D47 systémem zapojení soukromého kapitálu. Společnost Housing and Construction odmítala jednat o dalším snížení ceny projektu včetně celkových plateb a o sdílení rizik v rozložení na stát a společnost.

Ministerstvo dopravy a Ministerstvo financí po podrobných analýzách dospěly k závěru, že přicházejí v úvěru dvě varianty financování výstavby dálnice D47. Je to buď vydání státních dluhopisů, nebo půjčka od Evropské investiční banky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP