(Jednání pokračovalo ve 14.07 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás pozval k dokončení dnešního programu, v němž nás čeká jako další bod

 

34.
Vládní návrh zákona o ochranných známkách
a o změně některých zákonů (zákon o ochranných známkách)
/sněmovní tisk 288/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona o ochranných známkách a o změně některých zákonů.

Vláda dopracovala ve smyslu připomínek poslanců při prvním čtení, které se uskutečnilo koncem minulého roku, tento materiál. Chtěl bych ujistit především pány poslance Vymětala i Teplíka, že do tohoto nového textu byly zapracovány všechny jejich připomínky a návrhy.

Stěžejním legislativním záměrem této normy je adaptace komunitárního práva o ochranné známce společenství do našeho právního řádu. Jde o to, propojit národní a komunitární systémy označování zboží a připravit zdejší právní prostředí na tuto rozhodnou skutečnost.

Nemluvil bych o těchto zdánlivě technických otázkách, kdyby nebyly relevantní pro náš průmysl a obchod. Vždy jsme zdůrazňovali, že právní úprava označování zboží je jedním z nejdůležitějších prostředků veřejnoprávní regulace hospodářské soutěže. V evropském kontextu patří ochrana průmyslového vlastnictví k nejdynamičtějším oborům. Snad i to je jednou z příčin, proč se tímto oborem tak relativně často zabýváme i na zdejší zákonodárné půdě.

Z těchto důvodů si vás dovoluji požádat, vážené poslankyně, vážení poslanci, aby vládní návrh zákona o ochranných známkách, zdokonalený o vaše připomínky, byl postoupen do druhého čtení, kde bude jistě dost prostoru k vyjasnění jakékoli případné pochybnosti o těchto odborně technických otázkách. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane ministře. A prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ladislav Býček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážený pane předsedající předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v úvodu zpravodajské zprávy pouze konstatoval, že sněmovně je předkládána jiná verze zákona o ochranných známkách, než byl tisk 104. Ve stručném úvodním slově pan ministr odůvodnil předložený návrh a dovolte mi, abych já jen konstatoval některé základní myšlenky.

Návrh zákona byl připravován se záměrem propojení národního a evropského systému ochranných známek a připravení národního právního prostředí na skutečnost, že po přístupu České republiky k EU budou v ČR účinné i známky společenství udělené v souladu s nařízením Rady Evropských společenství č. 40/94 o ochranné známce společenství, a z tohoto důvodu bylo při přípravě zákona rovněž přihlíženo k tomuto nařízení, jehož účinnost se po přístupu ČR automaticky rozšíří na území ČR. Z hlediska budoucího vývoje je zejména pro přihlašovatele a vlastníky českých ochranných známek příznivé oba systémy známkové ochrany sblížit tak, aby pro ně nebyly vytvářeny bezdůvodné rozdíly v možnosti získat ochrannou známku cestou národní či komunitární, zejména s přihlédnutím k tomu, že obě takto získané známky budou mít účinky na území České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP