(12.00 hodin)
(pokračuje Kraus)

Tyto daně by samozřejmě neměly být tak vysoké, aby ohrožovaly nebo zatěžovaly dárce nebo dědice. V každém případě by ale neměly být nulové. Myslím si, že současná daňová úprava, ba i ta, která vyplyne z případné reformy veřejných financí, je zcela dostatečná.

Z tohoto důvodu velmi důrazně navrhuji a žádám o zamítnutí předloženého návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Krausovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Walter Bartoš, který je druhý přihlášený do obecné rozpravy. Konstatuji, že žádnou další přihlášku zatím nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych velmi krátce a obecně podpořil kolegu Fajmona jako druhý navrhovatel tohoto zákona.

Cílem předloženého návrhu zákona je prostřednictvím snížení daňové zátěže a prostřednictvím uvolnění byrokratického prostředí podpořit přirozenou společenskou entitu. Touto entitou je rodina. Pokud mluvím o rodině, mám na mysli tento pojem v širších souvislostech, to znamená pojem, který zahrnuje také jakousi mezigenerační solidaritu.

Dalším cílem námi předloženého tisku je - kolega Fajmon o tom již mluvil - podpora občanské společnosti, podpora církví, podpora spolkové činnosti, a to tím způsobem, že namísto povinného zdanění chceme prosazovat a podporovat dobrovolné dárcovství. Daň dědická a darovací a daň z převodu nemovitostí nejsou daněmi, které znamenají pro rozpočet zásadní příjmový údaj, nicméně jejich správa si vyžádá každoročně vysoké náklady. Proto i z tohoto pohledu, z pohledu fiskálního jsem přesvědčen o tom, že tyto daně jsou neefektivní.

Dovolte, abych v jedné poznámce reagoval na svého předřečníka kolegu Krause, který zde uváděl čísla z oblasti Evropské unie. V jeho projevu zazněla také věta, že Evropská unie je někde jinde. Ano, Evropská unie skutečně dnes má vysokou míru zdanění ve srovnání s USA nebo ve srovnání s Asií. V Evropě je skutečně míra zdanění vysoká.

S kolegou Fajmonem naopak navrhujeme zákon, který chce tu míru výrazně snížit, chce vytvořit občanům takové prostředí, aby jim ponechal v jejich kapsách více peněz, aby si o svých životních prioritách mohli ve větší míře rozhodovat sami. To je také důvod, proč tento zákon jsem s kolegou Fajmonem spolupodepsal a proč vás chci poprosit, abyste jej propustili do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Bartošovi. Ještě se hlásí o slovo pan kolega Petr Nečas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, současný daňový systém nejen v České republice, ale i v dalších státech, které se označují za státy blahobytu, jsou deformovány nejen historickým vývojem, ale samozřejmě celou řadou daňových ustanovení, která neváhám označit za daňové nemravnosti. Bezesporu mezi ně patří zdanění majetku, princip dvojitého zdanění, bezesporu je to i princip daňové progrese a samozřejmě zdanění rodinného majetku, resp. přechodu majetku mezi dokonce nejbližšími příbuznými.

Jsem přesvědčen, že pro řadu z nás tyto věci znamenají setrvalé úsilí, byť často marné, pokoušet se tyto čtyři základní nemravnosti v daňovém systému odstranit. Samotný princip zdanění majetku zde byl demonstrován v souboji o zrušení daně z nemovitostí. Jsem přesvědčen, že pokusy, které jsou v této sněmovně, trestat naše občany za to, že se starají o svůj majetek, že ho zvelebují, jsou velmi kontraproduktivní. Jsem přesvědčen o tom, že musíme pokračovat v tomto úsilí, že se musíme mj. snažit odstranit i princip dvojího zdanění, který se u nás projevuje především ve zdanění výnosů ze spoření, případně dividend.

Zdanění majetku v rámci přechodu tohoto majetku v rodině je podle mého názoru vůbec nejkřiklavějším způsobem deformace daňového systému. Myslím si, že samotná skutečnost ztráty nejbližších lidí, kdy v zápětí nastupuje trest ze strany státu, to znamená nejen vyřizování poměrně složitých administrativních záležitostí, ale nastupuje i trest ze strany odebrání části tohoto majetku, protože samozřejmě příslušná daň není nic jiného než částečné peněžní znehodnocení převáděného majetku.

Jsem přesvědčen, že k tomu, aby u nás vzrůstala odpovědnost lidí vůči sobě za svou osobní budoucnost, za budoucnost své rodiny, musíme podporovat i rodinné vazby, z tohoto pohledu i jakýsi dlouhodobý přístup k osobnímu majetku. Přístup, který říká, že tento majetek není pouze osobním majetkem daného jedince - což samozřejmě de iure je pravda, ale de facto se jedná o majetek jeho nejbližších - že je to majetek jeho rodiny, který on by měl zvelebovat a předat opět svým dětem. Z tohoto pohledu zrušení podobné daně je podle mého názoru věcí, která podporuje rodinné vazby, rodinné hodnoty a je pozitivním krokem.

Samozřejmě jsou zde i některé další aspekty, protože vedle zdanění při převodu v rámci daně dědické -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, pane poslanče, přeruším a pokusím se uklidnit sněmovnu, protože se zde zvýšila nadmíru hladina hluku. Nevím, jestli je to tím, že vás nechtějí poslouchat, nebo vaše názory nechtějí přijmout, přesto si myslím, že je důležité, aby vás v klidu vyslechli. Žádám všechny skupinky kolem pana Kühnla, kolem kolegy Výborného, ale i kolegů Kavana a Ransdorfa a dalších, aby se uklidnily, případně přesunuly své debaty mimo sál, abychom v klidu vyslechli tak důležitou věc, jako je projednávání snížení příjmů státního rozpočtu.

Věřím, že už zde klid bude. Prosím, můžete pokračovat.

 

Poslanec Petr Nečas: Vedle aspektu trestání převodu majetku mezi členy jedné rodiny je zde ještě jeden velmi výrazný aspekt, který souvisí s daní z převodu nemovitostí. Jak jistě víte, jeden z velmi palčivých problémů naší země je nezaměstnanost. Také to, že u nás je velmi podvázána mobilita pracovní síly. Tato mobilita je samozřejmě ovlivněna i tím, jaké jsou možnosti sehnat ubytování, bydlení, byt, dům v místech, kde existují pracovní příležitosti. V naší zemi bohužel je tato mobilita nastavena na velice nízkou úroveň. Je to způsobeno mimo jiné vysokým stupněm regulace nájemného, čili nemožností sehnat si nájemní bydlení. Je to také způsobeno tím, že u nás je velice komplikovaný způsob prodeje, převodu nemovitosti a získání nové nemovitosti tam, kde člověk sehnal práci. To jsou další aspekty, které podle mého názoru vedou k tomu, že zrušení této daně je správným krokem, že tato daň je věcí, která spíše více komplikací přináší. Je to daň, která svými komplikacemi rozhodně překračuje výnos z této daně, který dostávají naše veřejné rozpočty.

Chtěl bych zvláště zdůraznit to, že celá řada politických sil v této sněmovně říká, že je třeba deregulovat nájemné mimo jiné proto, aby se zvýšila mobilita pracovní síly. Celá řada politických sil v této sněmovně má plná ústa prorodinné politiky. Byl bych velice rád, kdyby se tyto jejich názory odrazily nejen v jejich verbálním vyjadřování se, ale také ve zmáčknutí konkrétního tlačítka, které podpoří tento návrh zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Petru Nečasovi. Konstatuji, že nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Hlásí se pan kolega Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Ve stručnosti bych chtěl reagovat na předřečníka, abych uvedl na pravou míru některá tvrzení, která on zde říkal. Je třeba připomenout, že v rámci dědění v prvním stupni, to znamená mezi rodiči a dětmi, je sazba této daně nula. To znamená, že žádná daň tam není.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP