(10.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? - Vidím přihlášku pana poslance Výborného, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Já mám jiný návrh a jsem hluboce přesvědčen, že tento tisk by vůbec neměl projednávat rozpočtový výbor, ale měl by ho projednávat ústavně právní výbor, stejně jako tomu bylo při minulém vládním návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Registruji ještě přihlášku pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kolegyně a kolegové. Při minulém projednávání návrhu jsem jako předseda rozpočtového výboru navrhoval sněmovně, aby tento tisk byl přikázán pouze ústavně právnímu výboru, protože si nemyslím, že patří do působnosti rozpočtového výboru. Připojuji se tedy k návrhu předsedy výboru ústavně právního.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkujeme vám, pane poslanče, za toto podpůrné stanovisko, nicméně musíme se vyjádřit hlasováním, kterému výboru tento návrh zákona přikázán bude.

Znovu opakuji, že organizační výbor navrhl přikázání výboru rozpočtovému a o tomto návrhu budeme hlasovat jako o prvním s vědomím toho, co zde uvedl předseda výboru pan poslanec Kalousek.

 

Rozhodneme o tom hlasováním pořadové číslo 86, které zahajuji, a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 86, které skončilo, se z přítomných 176 pro vyslovilo 64, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme prosím nyní hlasovat o druhém návrhu, a to o návrhu na přikázání ústavně právnímu výboru. Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 87, které zahajuji. Táži se, kdo je pro toto přikázání. Kdo je proti tomu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 87 se z přítomných 175 vyslovilo pro 148, proti bylo 5. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru, a končím první čtení tohoto návrhu zákona.

 

Nyní rozhodneme o přikázání návrhu zákona podle sněmovního tisku č. 314 k bodu číslo 33. Organizační výbor navrhl přikázat tento tisk k projednání rozpočtovému výboru. Očekávám, že se bude odehrávat podobná procedura jako v předchozím případě. Hlásí se opět předseda ústavně právního výboru, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Je to očekáváníhodné. Navrhuji, aby i tento tisk byl přikázán toliko ústavně právnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Z výrazu předsedy rozpočtového výboru usuzuji, že stejný jeho návrh platí i pro tento tisk.

 

Přistoupíme tedy k hlasování a rozhodneme nejprve o návrhu na přikázání, který byl dán organizačním výborem na rozpočtový výbor. Zahajuji hlasování pořadové číslo 88 a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 88 skončilo a že z přítomných 74 se pro vyslovilo 51, proti 88. Návrh tedy nebyl přijat.

 

Budeme tedy nyní hlasovat o přikázání ústavně právnímu výboru. Bude to hlasování pořadové číslo 89, které zahajuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 89 se z přítomných 173 pro vyslovilo 125, proti 8, návrh byl přijat. Tento návrh zákona tedy byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Končím projednávání prvého čtení tohoto vládního návrhu zákona.

 

Pokračovat budeme dalším bodem schváleného programu schůze, kterým je bod číslo

 

26.
Návrh poslance Miloše Melčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 241/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 241/1. Prosím, aby předložený návrh zákona uvedl navrhovatel pan poslanec Miloš Melčák. Uděluji mu slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, milí hosté, dovolte mi, abych vám sdělil, že účelem předloženého návrhu na vydání zákona, který tu přesně citovala paní předsedající, je zpřesnit formulaci dosavadního zákona tak, aby specifikace poskytovatelů pomoci malých a středním podnikům lépe odpovídala současnému i budoucímu organizačnímu uspořádání a umožňovala racionalizaci podpory tohoto podnikání.

Po konzultaci se zpravodajem a ministrem průmyslu a obchodu se domnívám, že mohu ctěnou sněmovnu požádat, aby propustila návrh do druhého čtení, tak aby mohlo být znění zákona dále zpřesněno pozměňovacími návrhy.

Ty vážené kolegy, kteří by chtěli oprávněně poukázat na skutečnost, že jsem v důvodové zprávě žádal Poslaneckou sněmovnu, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení, a to v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu, bych chtěl požádal, aby mi umožnili na tomto požadavku netrvat.

Ještě jednou mi dovolte, abych vás požádal o propuštění návrhu do druhého čtení a předem vám za to poděkoval. Také vám děkuji za pozornost, kterou jste věnovali přednesení mé předkládací zprávy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane navrhovateli, a prosím, aby se nyní slova ujal pan zpravodaj pro prvé čtení, a tím je pan poslanec Eduard Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, poslanecký návrh pana kolegy Melčáka v § 5 odst. 2 navrhuje zařadit mezi poskytovatele podpor i další agenturu, a to Agenturu pro rozvoj průmyslu České republiky Czech Industry. Pokud by šlo jen o rozšíření podporovatelů, pak bych byl proti tomuto návrhu, jelikož by se rozšířil jejich počet, což by neprospělo k efektivnosti, ale naopak k větší byrokracii. Mezitím došlo ke změně a je navrhováno Ministerstvem průmyslu a obchodu sloučit agentury CzechInvest, CzechTrade a Agenturu pro rozvoj podnikání pod jednu agenturu, a to CzechInvest. Myslím si, že snížení počtu podporovatelů je vhodné a povede ke zprůhlednění administrativního procesu. Nevím však, co vede MPO k tomuto postupu a jaký je důvod pro slučování agentur.

Když hovořím o různých příspěvkových organizacích, je nutno si uvědomit, že celkově pro prezentaci České republiky v pomoci navazování styků a rozvoje spolupráce našich podnikatelů s partnery v zahraničí v tzv. veřejné diplomacii pracují kromě již uvedených agentur i radové velvyslanectví, generálních konzulátů, dále pak česká centra, kterých je 18, správy cestovního ruchu apod. Tato činnost je např. v oblastech obchodu, kultury, cestovního ruchu apod. Jsem přesvědčen, že je nutno organizačně skloubit spolupráci jednotlivých subjektů pracujících ve prospěch České republiky. Nevím ale, a myslím si, že nejsem sám, kdo přesně neví, jaká je úspěšnost spolupráce jednotlivých agentur, správ, center, velvyslanectví a generálních konzulátů, a to jak po stránce úspěšnosti ve prospěch České republiky, tak i z hlediska ekonomického, tj. např. z hlediska finančních nároků na státní rozpočet.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP