(10.20 hodin)
(pokračuje Rychetský)

V prvním případě se domnívám, že stačí sdělení Ústavního soudu, které - přijato usnesením pléna - říká, nechť každý napřed podá dovolání, nemusí se bát, i když je to nenárokové dovolání, lhůta 60 dnů počne běžet až po rozhodnutí Nejvyššího soudu. Musím tedy říci, že jsme se skutečně vážně zabývali touto variantou. Upozorňuji na jednu zásadní slabinu tohoto stanoviska.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane místopředsedo, promiňte mi prosím, že vás vyrušuji. Jiný místopředseda této vlády nám neumožňuje v normálním klimatu v jednání pokračovat. Poprosím ho proto, aby z úcty k vám se zachoval tak, jak je nutno. Děkuji vám.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Problém ve výkladovém stanovisku obsaženém ve sdělení Ústavního soudu je velmi prostý. Nutí každého, aby - i když nemá nárokový institut dovolání k dispozici - ho přesto formálně podal. Nemůže se obrátit přímo na Ústavní soud. Nemůžeme se přece spokojit s právním stavem, ve kterém nutíme někoho k tomu, aby využíval i opravný prostředek, na který nemá právní nárok a který nemá oporu.

Pokud se týče argumentu proti návrhu na zpětnou implementaci rozsudku Evropského soudu pro lidská práva do našeho právního řádu - a zejména do skutkového stavu - včetně toho, co říkala paní poslankyně Páralová z hlediska jakési nadřazenosti mezinárodního soudu, k tomu druhému chci jasně říci: O tom nerozhoduje v této novele ani v platném zákonu vláda. O tom rozhodl Parlament České republiky - tehdy ještě Československa - když ratifikoval přistoupení Československé republiky k Radě Evropy, když ratifikoval Devátý dodatkový protokol, když ratifikoval právě všechny dodatkové protokoly týkající se působnosti Evropského soudu pro lidská práva, a minulý Parlament o tom rozhodl, když schválil novelu ústavy, ve které postavil mezinárodní smlouvy a závazky nad vnitrostátní právní řád a vyjádřil jejich přednost. To je stav, o kterém rozhodl Parlament. Ten stav nikdo nezavádí touto novelou zákona. Tento stav tady je a je to ústavní stav.

Zajímavá je námitka o tom, zda jednou vydané pravomocné rozhodnutí, i když je jasné, že jsou jím porušena lidská práva a svobody, má zůstat v zájmu právní jistoty nezměněno, nebo ne. Uznávám, že námitka v obecné rovině je legitimní, a proto předložený návrh nezakládá systém, že při každém rozsudku Evropského soudu pro lidská práva se musí povolit obnova řízení. Říká jen jasně, že je to jen v důvodech, kdy ani to zabezpečení nestačilo, ani věc nebyla vypořádána jinak. To znamená, že je to výjimečný stav.

Na druhé straně, vážené kolegyně a kolegové, nepřál bych vám, abyste byli v situaci, ve které jsem já, kdy musím - a vy to asi v poslanecké kanceláři také zažíváte - někomu říci: ano, máte pravdu, rozsudek ve vaší věci je nezákonný, vaše lidská práva byla porušena, ale smiřte se s tím, chceme přece mít právní jistotu, budete s tím žít až do konce života. Jestli budete hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu, hlasujete pro toto stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu místopředsedovi. Zeptám se nyní pana zpravodaje, zda chce také vystoupit. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Kolegyně a kolegové, námitky a připomínky k tomuto vládnímu návrhu zákona, které zde byly řečeny zejména od kolegy Pospíšila, jsou samozřejmě relevantní. Je také pravda, že to není jednoduchá záležitost, že právní teorie na toto má různé názory, ale přece toto nemůže být důvodem k tomu, abychom odmítli vládní návrh zákona, který řeší problematiku, nad kterou se všichni shodujeme, že řešena být musí. Přece nelze takovéto složité právní věci řešit sekerou, že návrh prostě zamítneme, a tím pádem necháme tuto věc otevřenou, neřešenou, nebudeme řešit problémy, které se řady lidí velmi bolestně, jak zde řekl pan místopředseda, dotýkají.

Zamítnout vládní návrh zákona proto, že řeší jen to, co si pojal v úmyslu řešit, že neřeší i další věci, které se zákona týkají, se mi zdá poněkud kuriózní. Samozřejmě nic nebrání tomu, aby ve výboru se řešily i další paragrafy týkající se zákona o Ústavním soudu, ale vláda neměla toto v úmyslu řešit. Vytýkat jí to se mi zdá trochu problematické.

Doporučuji, abychom nepřikročili k velmi jednoduchému, ale škodlivému postupu, že bychom zamítli tento vládní návrh. Nechme ho projednat ve výborech, tam lze všechny námitky projednat. Dnes jsem se dočetl v novinách, že zde budeme celé léto, takže dostatek času na projednávání těchto zákonů máme. Navrhuji, abychom propustili zákon do druhého čtení a nechali na výborech, jak to projednají. I z výborů je možné požádat vládu, aby zásadně změnila některé věci, abychom nakonec zákon přijali v podobě, která bude pro naprostou většinu poslanců přijatelná. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla závěrečná slova navrhovatele i zpravodaje. Padl návrh na zamítnutí tohoto zákona.

 

O tomto návrhu nechám hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 80, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti uvedenému návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 80 z přítomných 184 poslanců pro hlasovalo 53, proti 121. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Přistoupíme k hlasování o tomto přikázání a rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 81, které zahajuji. Kdo je pro přikázání ústavně právnímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 81 z přítomných 185 pro se vyslovilo 169, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru, a končím prvé čtení bodu 31, sněmovní tisk 284.

 

Nyní se budeme věnovat dalšímu tisku, kterým je tisk 313, bod 32.

Přichází nyní paní poslankyně Emmerová s procedurálním návrhem. Byl zde ještě procedurální návrh pana poslance Mlčáka, o němž budeme také hlasovat. Prosím nyní paní poslankyni Emmerovou.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Chci požádat kolegy a kolegyně v Poslanecké sněmovně o pevné zařazení dvou bodů jednání, a sice 76 - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 167 o návykových látkách, sněmovní tisk 165, třetí čtení, dále pak bod 25, což je přerušené projednávání bodu - poslanecký návrh na vydání zákona o přijetí úvěru Českou republikou na rekonstrukci dětské části Fakultní nemocnice v Motole v Praze, sněmovní tisk 220. Mělo by to být pokračování po včerejším přerušeném projednávání. Chtěla bych je jako pevné body na středu - první a druhý bod jednání hned po zahájení schůze. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je zde procedurální návrh na zařazení bodu 76, tisk 165, a bod 25 v prvním čtení na středu 21. 5. jako první dva body našeho jednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP