Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
16. května 2003 v 9.00 hodin

Přítomno: 187 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 9 hodin a dovolte mi, abych zahájila čtvrtý jednací den 16. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám a prosím, abyste se vy, kteří jste v tuto chvíli přítomni v jednací síni, zaregistrovali svými identifikačními kartami. Toho, kdo kartu nemá, prosím, aby si vyzvedl kartu náhradní a oznámil mi tuto skutečnost.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na dnešním jednání tito poslanci: Eva Dundáčková - rodinné důvody, Václav Exner - zahraniční cesta, Stanislav Gross - lékařské vyšetření, Tom Zajíček - hospitalizace. Dále, alespoň podle podkladů, které mám nyní k dispozici, se omlouvají páni poslanci Petr Bratský, Jiří Karas, Jaroslav Plachý a Petr Šulák, kteří by měli být na cestě členů stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění OBSE v Ženevě.

Z vlády se omlouvá pan ministr Pavel Němec, který je na setkání ministrů pro regionální rozvoj v Řecku, dále paní ministryně Marie Součková z důvodu účasti na mezinárodní konferenci ministrů zdravotnictví v Aténách, pan ministr Milan Šimonovský, který je na setkání ministrů dopravy v Řecku, a pan ministr Jaroslav Tvrdík, který se zúčastní slavnostního nástupu 2. česko-slovenského praporu KFOR v Chrudimi.

Toto jsou omluvy, které jsem měla k dispozici v tuto chvíli.

Můžeme se začít věnovat schválenému pořadu schůze. Nejprve se budeme věnovat pevně zařazeným bodům, tj. bodům 15, 31, 32 a 33. Pod bodem 15 je návrh zákona ve druhém čtení, 31, 32 a 33 jsou návrhy zákonů v prvním čtení. Poté podle dalších bodů schváleného pořadu bude schůze pokračovat body 26, 27 atd.

 

Přistoupíme tedy k dalšímu bodu schváleného pořadu schůze, kterým je

 

15.
Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví
ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
/sněmovní tisk 210/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský a prosím ho, aby se nyní ujal slova.

(Veliký hluk a pohyb poslanců v jednací síni.)

Ale nejprve poprosím, abychom se všichni utišili. Vážené kolegyně a kolegové, prosím o klid. Zahajujeme bod č. 15, závažný bod našeho jednání, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, a jsme ve druhém čtení. A pokouším se zjednat prostor pro pana místopředsedu vlády. Ještě jednou důrazně žádám všechny kolegy, pana poslance Recmana, pana poslance Kováčika. Ještě jednou pana poslance Kováčika žádám důrazně, aby věnoval pozornost tomu, co se bude nyní dít v jednací síni. Prosím o klid!

Prosím, pane místopředsedo vlády, lepší už to nebude.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Děkuji vám. Vážená paní předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, svým hlasováním, resp. rozhodnutím na předminulé schůzi sněmovny jste propustili vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů do druhého čtení. Tento návrh zákona byl projednán ve dvou výborech - ve výboru ústavně právním a ve výboru petičním. Musím říci, že usnesení obou výborů, která navrhují některé pozměňovací nebo doplňující návrhy, jsou takovými návrhy, které lze akceptovat, které představují legislativně technické zpřesnění předložené osnovy.

Po dohodě se zpravodajem panem poslancem Miroslavem Benešem jenom upozorňuji na dvě čistě formální legislativně technické chyby v usnesení ústavně právního výboru k bodům 17 a 18, kde předpokládám, že budou právě v rámci tohoto druhého čtení tzv. načteny ve správném znění.

Děkuji vám za péči, kterou jste uvedené osnově věnovali.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 210/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Miroslav Beneš. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, nebudu hlučící a rušící poslance vyrušovat a přidám se k tomu, co jste vy již zkonstatovala, že tedy ústavně právní výbor přijal usnesení, které máte jako sněmovní tisk 210/1.

Pak se hlásím coby poslanec do obecné rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám, pane poslanče.

Mezitím oznámím dvě náhradní karty. Pan poslanec Laštůvka má náhradní kartu č. 24 a pan poslanec Vícha č. 25.

Budeme tedy pokračovat v rozjednaném bodu. Předložený návrh iniciativně projednal také petiční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 210/2. Prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Vlastislava Antoláka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vlastislav Antolák: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, petiční výbor projednal řádně na své schůzi předlohu zákona v tisku 210. Nebudu rovněž zdržovat výčtem toho, co projednal. Je to v tisku 210/2, tedy v usnesení petičního výboru.

A jako poslanec bych se přihlásil v podrobné rozpravě k diskusi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám nyní obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale registrovala jsem přihlášku pana poslance Miroslava Beneše, který vystoupí jako první v této rozpravě.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, když jsem končil svoji zpravodajskou zprávu, tak jsem si dovolil položit nějaké otazníky. Tyto otazníky se týkaly toho, že Česká republika je často napadána, že má nepřehledný právní řád, a zda opravdu vytvořením nového institutu, nové instituce, soudů mládeže, dojde k nějakému pozitivnímu posunu. Hovořil jsem zde i o strohých číslech, která doufám, že v této době a v této situaci, kdy se vláda začíná, alespoň doufám, vážně zabývat reformou veřejných financí, nemohou být opomenuta.

(Stále velký hluk ve sněmovně.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o klid! Prosím o klid v jednací síni!

 

Poslanec Miroslav Beneš: Hovořil jsem o milionech, které zavedení tohoto zákona bude znamenat. Musím se přiznat, že během debaty v ústavně právním výboru jsem velmi pozorně naslouchal, cože vlastně nového nás očekává. Musím se přiznat, že jsem nenabyl dojmu, že by se jednalo o tak zásadní změnu, že by nějakým způsobem problematika trestné činnosti dětí a mládeže byla posílena, že by to stálo za to, aby přibylo v této zemi zhruba 30 soudců, aby přibylo zhruba 50 státních zástupců, aby ročně bylo vydáváno navíc několik desítek milionů korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP