(18.20 hodin)
(pokračuje Dostál)

U každé doporučené žádosti komise současně navrhne i výši dotace.

Z každého zasedání komise pořizuje tajemník zápis. Zápis ze zasedání podepisuje člen komise, který předsedá jejímu zasedání. V zápise musí být uvedeno datum a místo konání zasedání, zda se jedná o řádné, nebo mimořádné zasedání, jméno předsedajícího komise, podepsaná prezence, výsledky hlasování o jednotlivých žádostech, vyloučení členů z hlasování, předmět jednání a samozřejmě hlavně závěry komise. Ředitel věcného odboru odevzdá zápis se svým stanoviskem ministrovi, jehož stanovisko opatřené vlastnoručním podpisem je konečné.

Vnitřní normou Ministerstva kultury, která byla přijata na základě usnesení vlády o protikorupčním chování, je skutečnost, že ministr kultury ani jeho náměstci či úředníci nesmějí měnit rozhodnutí komise v tom smyslu, že určenou dotaci dají někomu jinému.

Výsledky zasedání jsou veřejné okamžikem jejich zveřejnění - včetně internetu. Tajemník rozesílá členům komise zápis ve lhůtě do jednoho měsíce po zasedání komise. Ředitelé věcných odborů jsou povinni o uzávěrce celého grantového řízení předložit přehled o všech rozdělených dotacích na vědomí ministrovi. Ředitel věcného odboru si může na krytí mimořádných případů vytvořit rezervu pouze do výše 10 % schváleného rozpočtu na dotace v daném kalendářním roce. V rámci schváleného rozpočtu kapitoly může být na základě rozhodnutí ministra vytvořena v rozpočtu ekonomického odboru rezerva na krytí mimořádných případů ve výši dohodnuté s ministrem.

Členové každé komise jsou vázáni mlčenlivostí o výsledcích jejích jednání a o obsahu veškerých materiálů předkládaných žadateli a také o dotaci až do okamžiku zveřejnění výsledku zasedání včetně internetu, resp. den po podpisu zápisu o rozdělení prostředků ministrem kultury.

Z tohoto výčtu jistě pochopíte, že udělení grantů je vnitřním předpisem Ministerstva kultury regulováno. Znovu opakuji, že všechno toto najdete na internetu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se paní poslankyně Dostálové, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane ministře, musím s velkou lítostí konstatovat, že míra averze vaší vůči mé osobě vás zaslepila natolik, že jste zřejmě vůbec neposlouchal to, na co se vás ptám. Já jsem se vás zcela jasně a otevřeně ptala na konkrétní čísla, o kterých jste i vy musel pochopit, že jsem je nenalezla nikde jinde než tím, že jsem si cvakla na internet. Tudíž to, co jste zde četl, jsem samozřejmě četla i já.

Ale já jsem se vás ptala konkrétně, zda nepovažujete za střet zájmů, jestliže členové těchto poradních komisí na Ministerstvu kultury čerpají konkrétní granty. To byla má otázka. Nechtěla jsem od vás slyšet jednací řád a pravidla toho, jak to chodí u vás na ministerstvu. Ptala jsem se na střet zájmů a ptala jsem se také na to, proč Ministerstvo kultury dotuje časopis, který je pro vnitřní potřebu jedné organizace, a to FITES. Jestliže dáváte 180 tisíc FITES, ptám se, jak je možné, že Ministerstvo kultury dotuje časopis, který je pro vnitřní potřebu jedné organizace. To byly mé otázky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr kultury pan Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážená paní poslankyně, nehodlám se přít o tom, na co jste se tázala. Až si zítra přečtu stenografický záznam z tohoto jednání, zjistím, že první vaše otázka byla, zda udělení grantu je řízeno nějakým vnitřním předpisem. To byla vaše základní otázka. Jestliže říkáte, že jste se na to neptala, tak jste poslankyní zapomnětlivou. To za prvé.

Za druhé jsem vám sdělil, že členové komise, kteří jsou v organizacích žádajících o grant, vnitřní předpis říká, že se nemohou zúčastnit diskuse, ani hlasování, ani projednávání jejich návrhů. Takto je to prosím u všech grantů i u jiných ministerstev. Je to stanoveno vnitřním předpisem, který jsem si mimochodem nevymyslel já. Ale já to chápu. Prostě jsou oblasti, ve kterých podle vás dochází ke konfliktu zájmů, podle mne ne.

V grantové komisi Státního fondu kinematografie sedí lidé, kteří samozřejmě proto, že sedí ve Státním fondu kinematografie, nepřestanou točit filmy, ale jsou natolik slušní a řídí se předpisy Ministerstva kultury, že když se třeba jedná o filmový scénář, který případně budou režírovat, neovlivňují komisi a při projednávání tohoto bodu odcházejí. To je vše, co vám mohu říci. Předpis existuje.

Nedovedu si představit, že komise na Ministerstvu kultury obsadíte pouze lidmi, kteří se v české kultuře neangažují. To je prostě neproveditelné. Konflikt zájmů, o kterém mluvíte - a podezření je naprosto legitimní, já ho chápu - se snažíme minimalizovat právě oním opatřením, že se nezúčastní projednání žádosti.

Pokud se týká vašich otázek na konkrétní částky, já jsem se vám snažil vysvětlit, že vnitřním nařízením Ministerstva kultury, které bylo vypracováno na základě vládního usnesení o protikorupčním chování, ministr kultury ani jeho náměstci není oprávněn říkat - toto je velká částka, dejte částku menší. Jediné, co mohu udělat, je říci - tento grant nedáme, dejte ho někomu jinému. Ale nemohu rozhodovat o tom, komu grant dám.

Pokud se týká grantu na časopis FITES, jde z grantových peněz, které jsou určeny odboru hromadných sdělovacích prostředků. Tam také zasedá zvláštní komise, která rozhoduje, zda se grant dostane, nebo nedostane. Jen vám chci říci, že např. pro letošní rok se komise rozhodne, že ho neudělí. Takže opravdu vše záleží na komisi. Nebudu posuzovat, jestli časopis je pro vnitřní potřebu, nebo slouží pro styk s veřejností. Pro mne je rozhodující, že časopis patří ke kulturnímu klimatu této země. To je pro Ministerstvo kultury nejdůležitější.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi. Zároveň končím dnešní jednací den. Zítřejší den zahájíme v 9 hodin, a to body 15, 31, 32 a 33, které jsme si napevno zařadili jako první čtyři body zítřejšího jednání. Přeji hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.30 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP