Předpis 464/2013 Sb.

Citace464/2013 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Částka178 (31. 12. 2013)
Účinnostod 1. 1. 2014

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
323/2002novelizujeVyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
Derogace pasivní
412/2021rušíVyhláška o rozpočtové skladbě 
Vztahuje se k
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
218/2000na základěZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
250/2000na základěZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
250/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
130/2002??Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
379/2005??Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 
410/2009??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 
Vztahováno k
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
412/2021??Vyhláška o rozpočtové skladbě 


ISP (příhlásit)