Písemné pozměňovací návrhy / 39. schůze

ČTNázev
69Novela z. o majetku České republiky
111N.z. o celostátním referendu
126N.z. o zálohovaném výživném
162Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
214Novela z. - trestní zákoník
229Novela ústav. z. - Ústava ČR
230Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
247Novela z. - živnostenský zákon
278Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích
293N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
309Novela z. - školský zákon
317Novela z. - zákoník práce
320Novela z. - občanský soudní řád
330Novela z. o pozemních komunikacích
333Novela z. o nemocenském pojištění
336Novela z. o volbách do Evropského parlamentu
338Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
350Novela z. - školský zákon
352Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
359Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
360Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
364Novela z. o pohonných hmotách
374Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
390Novela ústav. z. - Ústava ČR
395Vl.n.z. o územně správním členění státu
398Vl.n.z. - v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
400Novela z. - autorský zákon
402Novela z. - autorský zákon
412Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení
424Novela z. - antidiskriminační zákon
431Novela z. o silniční dopravě
451Vl.n.z. o náhradě újmy způs.povinným očkováním
466Novela z. - trestní zákoník
485Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací
502Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích
514Novela z. na ochranu zvířat proti týrání
517Novela z. o ochraně přírody a krajiny
525Novela z. o zeměměřictví
554Novela z. o bankách
565Vl.n.z. o lobbování
572Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s impl.daňových předpisů
630Novela z. o soudech a soudcích
633Novela z. o svobodném přístupu k informacím
642Novela z. o Policii ČR


ISP (příhlásit)