Písemné pozměňovací návrhy

ČTNázev
110Novela z. o střetu zájmů
119Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením
252Novela ústav. z. - Ústava ČR
332Novela z. o dráhách
367Vl.n.z. o řízeních souv. s hlub. úložištěm radioaktiv.odpadu
385Novela z. o dani z přidané hodnoty
410Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
415Novela z. o Státním pozemkovém úřadu
431Novela z. o matrikách, jménu a příjmení
435Novela z. o ozdravných postupech
442Novela z. o zdravotnické záchranné službě
443Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
474Vl.n.z., kterým se mění zákony s rozvojem finančního trhu
488Vl.n.z., kt. se mění někt.zák. s konsolidací veřej. rozpočtů
489Novela z. o státní sociální podpoře
499Novela z. o obcích


ISP (příhlásit)