Kurt Babel

Narozen: v roce 1897

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BABEL Kurt

VI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. im. - rozp. - stál. (náhr.) - techn.-doprav. - soc.-pol. - úst.-práv. - zahr.

Návrh iniciativní:

na vyplacení odměn železničním zaměstnancům za zvýšený služební výkon v době Všesokolského sletu 1932, t. 1954.

207, 20. X. 1932; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1243. 133, 1. VII. 1931; 28.

k t. 1474. 148, 26. XI. 1931; 64.

k t. 2062. 221, 25. XI. 1932; 38.

Návrhy resoluční:

k t. 1243. 136, 3. VII. 1931; 33.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 38.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona o věnování na oslavu 80. narozenin prvního presidenta republiky Československé T. G. Masaryka (t. 232).

25, 26. II. 1930; 68.

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430).

48, 15. V. 1930; 40.

o imunitní věci Č. Hrušky (t. 478); mluví o současné politické a hospodářské situaci.

66, 24. VI. 1930; 10.

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652).

70, 25. IX. 1930; 64.

o zákonu o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759); mluví o poměrech železničních zaměstnanců.

78, 5. XI. 1930; 45.

o zákonu k ochraně osob oprávněných požadovati výživu, výchovu a zaopatření (t. 764); mluví o volbách železničních zaměstnanců do výborů nemocenských pokladen.

92, 11. XII. 1930; 16.

o zdravotně-veterinární úmluvě mezi Československem a Francií, podepsané v Paříži dne 3. října 1930 (t. 1020); mluví o poměrech čsl. železničářů.

117, 24. IV. 1931; 18.

o zákonech o nabytí místních drah: v údolí Gelnice (t. 1124), Litovel-Senice (t. 1125) a Liberec-Jablonec-Tanvald (t. 1109) státem; mluví o zaměstnaneckých poměrech na čsl. stát. drahách.

123, 21. V. 1931; 9.

o zákonu, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímní předpisy o jízdě motorovými vozidly (t. 1243).

133, 1. VII. 1931; 6.

o zákonu o podpoře zahraničního obchodu (t. 1346).

141, 11. VII. 1931; 29.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474).

148, 26. XI. 1931; 40.

o státním rozpočtu pro rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 40.

o bankovním zákonu (t. 1647); obírá se hlavně situací státních a veřejných zaměstnanců v době krise.

172, 18. III. 1932; 23.

o zákonu o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 2062).

221, 25. XI. 1932; 17.

o zákonu kterým se prodlužuje lhůta k dosažení daňové výhody podle §§ 7 až 11 zákona o půjčce práce (t. 2313).

288, 28. VI. 1933; 31.

o zákonu o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (t. 2317).

290, 4. VII. 1933; 15.

o zákonu o placení některých závazků státních a jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po nich (t. 2378).

299, 9. XI. 1933; 25.

o státním rozpočtu pro r. 1934 (t. 2385) skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933; protestuje též proti teroru prováděnému proti komunistické straně v Německu,

305, 4. XII. 1933; 23.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona (t. 2465); mluví o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934.

314, 18. I. 1934; 22.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

346, 7. XI. 1934; 64.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760); mluví o státních zaměstnancích.

352, 1. XII. 1934; 6.

Interpelace:

naléhavá, o propuštění dlouho sloužícího železničáře Al. Rambouska,

t. 1030. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1080. 119, 8. V. 1931; 4.

naléhavá, o nezákonitém trvání vazby soudruhů Broschka, Körbela, Witta a Jirausche ve vězení litoměřického krajského soudu,

t. 2279. 279, 2. VI. 1933; 3.

odpov. t. 2369/V. 300, 28. XI. 1933; 6.

o zatčení a věznění posl. Hrušky,

t. 115/IX. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 477/XIII. 64, 17. VI. 1930; 5.

o konfiskaci časopisu "Welt am Sonntag" ze dne 1. ledna 1931,

t. 893/XV. 103, 10. II. 1931; 4.

odpov. t. 1063/IX. 116, 23. IV. 1931; 11.

o nucení německých novinářských správ, aby užívaly českých názvů,

t. 1676/XIV. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1922/VIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o nuceném přeložení Václava Franka, posunovače, sloužícího jako průvodčí, z Lovosic do Králové Hradce,

t. 1930/XX. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2183/V. 258, 21. III. 1933; 5.

že soudní rada Schulz u okresního soudu v Touškově u Plzně neslýchaným způsobem zneužil úřední moci,

t. 1980/XI. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2210/IV. 263, 25. IV. 1933; 3.

že skupině proletářských bezvěrců v Krnově byla zakázána schůze,

t. 2131/X. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2238/X. 268, 9. V. 1933; 4.

o daňových defraudacích několika velkostatkářů.

t. 2131/XIV. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2335/XXV. 293, 17. X. 1933; 9.

že mikulovské četnictvo hrubě ztýralo nemocné nezaměstnané na policejní strážnici,

t. 2153/IV. 249, 16. II. 1933. 4.

odpov. t. 2238/XII. 268, 9. V. 1933; 4.

o zabavování německého tisku,

t. 2165/III. 250, 21. II. 1933; 3.

odpov. t. 2221/XIX. 263, 25. IV. 1933; 3.

o zabavení článku "Otevřený dopis" v časopisu "Vorwärts",

t. 2165/IV. 250, 21. II. 1933; 3.

odpov. t. 2210/XII. 263, 25. IV. 1933; 3.

o nezákonitých přehmatech trestního oddělení ústecké policie,

t. 2276/IV. 279, 2. VI. 1933; 5.

odpov. t. 2350/XI. 296, 20. X. 1933; 3.

o přečinu proti zdraví vězňů ve věznici litoměřického krajského soudu, jehož se dopustil vězeňský farář dr Florian a správa litoměřické věznice,

t. 2459/III. 313, 17. I. 1934; 7.

odpov. t. 2521/XIV. 323, 24. IV. 1934; 8.

o podvodném nabytí domu č. 38 v Novém Lese, obec Velké Březno, okres Ústí n. Labem, prodaného v exekučním řízení,

t. 2523/X. 323, 24. IV. 1934; 8.

odpov. t. 2728/XXV. 343, 25. X. 1934; 22.

že se orgány policejního komisařství v Ústí n. Lab. dopouštějí surového týrání a poškozování na těle,

t. 2547/VI. 327, 15. V. 1934; 5.

odpov. t. 2738/VIII. 343, 25. X. 1934; 22.

že četník na teplicko-šanovském hlavním nádraží surově ztýral a zranil československého státního občana polské národnosti,

t. 2601/VI. 330, 7. VI. 1934; 43.

odpov. t. 2738/VII. 343, 25. X. 1934; 22.

o výjimečném stavu v Bílovci,

t. 2766/I. 351, 30. XI. 1934; 94.

odpov. t. 2819/XXIII. 360, 5. III. 1935; 9.

o přehmatu přísečnického okresního úřadu,

t. 2818/IX. 360, 5. III. 1935; 9.

o nedostatečné odpovědi na interpelaci o týrání na ústecké policejní strážnici,

t. 2818/XII. 360, 5. III. 1935; 9.

o nároku dílovedoucího Edmunda Krämera z Olomouce na pensijní pojištění,

t. 2826/II. 360, 5. III. 1935; 9.

o nových přehmatech trestní policie v Ústí n. L.,

t. 2997. 373, 12. IV. 1935; 36.

Dotazy podle § 70 jedn. řádu:

na předsedu sněmovny o postupu četnictva proti němu dne 15 prosince 1932 v Mikulově a táže se, co předseda hodlá podniknouti proti tomuto strašlivému porušení poslanecké imunity.

Odpov. předs. posl. sněm.

237, 23. XII. 1932; 28, 29.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mostě (přečin shluknutí podle §§ 279, 283, 284 tr. z. a přestupky podle §§ 2, 3, 19 zákona shromažďovacího a podle § 23 zákona o tisku)

21, 21. II. 1930; 4.

zpr. t. 698; zprav. F. Richter; nevydán

100, 3. II. 1931; 32.

okr. s. v Jirkově (přestupek podle § 1 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z.)

43, 24. IV. 1930; 6.

zpr. t. 521; zprav. dr Stránský; nevydán

77, 4. XI. 1930; 15.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. z.)

48, 15. V. 1930; 6.

zpr. t. 1554; zprav. dr Moudrý; nevydán

178, 22. IV. 1932; 85-6.

okr. s. v Jirkově (přestupek podle § 2 zákona o právu shromažďovacím)

50, 20. V. 1930; 3.

zpr. t. 736; zprav. V. Košek; nevydán

110, 6. III. 1931; 38.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 728; zprav. dr Stránský; nevydán

104, 12. II. 1931; 86.

kraj. s. v Č. Lípě (přečin podle § 283 tr. z. a zločin podle § 81 tr. z.)

133, 1. VII. 1931; 6.

zpr. t. 1398; zprav. dr Daněk; nevydán

160, 17. XII. 1931; 4.

kraj. s. v Opavě (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky)

194, 17. VI. 1932; 6.

zpr. t. 2414; zprav. F. Richter; vydán

370, 5. IV. 1935; 34.

okr. s. v Jirkově (přestupek podle § 1 zákona ze dne 12. srpna 1931, č. 309 Sb. z.)

254, 14. III. 1933; 5.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

304, 2. XII. 1933; 3.

zpr. t. 2700; zprav. dr Markovič; nevydán

357, 18. XII. 1934; 16.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 15, č. 2 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

309, 14. XII. 1933; 4.

zpr. t. 2651; zprav. dr Moudrý; nevydán

336, 26. VI. 1934; 13.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

323, 24. IV. 1934; 8.

zpr. t. 2924; zprav. F. Richter; nevydán

370, 5. IV. 1935; 37.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

48, 15. V. 1930; 40, 45.

153, 2. XII. 1931; 44.

232, 20. XII. 1932; 59.

233, 20. XII. 1932; 3, 4.

234, 21. XII. 1932; 14, 69.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.ISP (příhlásit)