Josef Tykal

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TYKAL Josef

XIV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. inic. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - techn.-doprav. - úst.-práv. - zeměd. - živn.-obch.

Návrh iniciativní:

na doplnění živnostenského řádu novým paragrafem 21 h, t. 2327.

291, 7. VII. 1933; 29.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 2598 (obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 30. IV. 1934)

331, 12. VI. 1934; 6.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2599 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Nizozemským ze dne 20. ledna 1923, sjednaná v Haagu dne 9. dubna 1934 a uvedená v proztímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. dubna 1934, č. 82 Sb. z.)

331, 12. VI. 1934; 9.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2815 (zákon o hospodářském vyzvědačství)

364, 21. III. 1935; 11, 21.

oprava chyb 365, 26. III. 1935; 20.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2853 (dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 8. února 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1935, č. 21 Sb. z.)

365, 26. III. 1935; 5.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2968 (dohoda k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou s Spojenými státy americkými ze dne 29. října 1923, sjednaná ve Washingtoně dne 29. března 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 29. března 1935, č. 44 Sb. z.)

371, 9. IV. 1935; 25.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2864 (zákon o zákazu přídavků při prodeji zboží neb provádění výkonů)

373, 12. IV. 1935; 27.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388)

43, 24. IV. 1930; 39.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

91, 5. XII. 193; 9.

o zákonu, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (t. 1539), o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z., finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace, ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 238 Sb. z., a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace (t. 1511) a o zákonu kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užít dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotcích a podobných kapitálů (t. 1527)

159, 17. XII. 1931; 17.

o návrzích na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami (t. 1899).

203, 13. VII. 1932; 9.

o zákonu o dani z elektrických zdrojů záření (t. 2155).

248, 10. II. 1933; 10.

Interpelace:

o poškozování živnosti košikářské a zúčastněných dělníků,

t. 1379/II. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1754/X. 188, 24. 5. 1932; 3.ISP (příhlásit)