Georg Wollner

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WOLLNER Georg

VII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. soc.-pol. a zásob.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 3. IV. 1925, č. 65 Sb. z. a n., o svátcích a památných dnech republiky Československé, t. 901.

97, 13. V. 1937; 4.

aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc osobám v městě Chebu a okresu chebském, poškozeným dne 26. a 27. V. 1937 bouří a nepostačující kanalisací, t. 998.

107, 22. VI. 1937; 5.

aby byl vydán zákon o doplnění § 109 zák. ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z. a n., ve znění zák. ze dne 13. VII. 1934, č. 143 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 1203.

129, 27. I. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financi dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 24.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

4, 29. IV. 1936; 90.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc. a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 32.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 56.

Interpelace:

naléhavá o čestném protektorátu žlutické hasičské výstavy,

t. 82. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 105. 9, 6. XI. 1935; 4.

naléhavá, že kolektivní smlouvy nebyly prohlášeny za závazné,

t. 760. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 793. 80, 18. II. 1937; 53.

že se komisar podbořanského okres. úřadu JUC Václav Šauer při veřejné schůzi sudetsko-německé strany, která se konala dne 6. II. 1936 v Podbořanech, zachoval svévolně a proti zákonu a že nezákonitě zakázal tuto schůzi,

t. 305/II. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 487/VIII. 52, 10. VI. 1936; 20.

o neoprávněném zákazu schůze strany v Mostově v okrese chebském,

t. 330/VIII. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 487/IX. 52, 10. VI. 1936; 20.

o bezprávném jednání nejdeckého berního úřadu,

t. 497/V. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 630/XV. 62, 15. X. 1936; 4.

že se hromadně zahajuje správní trestní řízení proti nezaměstnaným, poněvadž se ucházejí o přijetí do státní vyživovací akce,

t. 603/XVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 767/I. 78, 11. II. 1937; 6.

že si četníci při vyšetřování nepřípustně vyžadují potvrzení podpisem,

t. 649/XV. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 767/XIII. 78, 11. II. 1937; 6.

že se v přísečnickém politickém okrese proti zákonu prohlašují za závadné praporečky sudetskoněmecké strany na jízdních kolech,

t. 672/VII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/III. 88, 31. III. 1937; 4.

o zákazu Fowler-Wrightova románu "Zkáza Prahy",

t. 672/XIV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 791/IX. 82, 25. II. 1937; 3.

o poskytnutí státní vyživovací výpomoci nezaměstnaným,

t. 675/IX. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 889/XVII. 98, 20. V. 1937; 4.

že proti zákonu byli vyloučeni dva členové "Místní skupiny svazu dřevodělníků v ČSR ve Znojmě",

t. 683/IX. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 848/XXII. 91, 9. IV. 1937; 3.

o postupu policejního komisaře dr Jungwirtha v Chebu,

t. 694/VII. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 848/XV. 91, 9. IV. 1937; 3.

o hrozícím vybrakování továrny firmy "Cosmanos akc. spol. v Hrádku nad Nisou",

t. 694/XV. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 889/XIX. 98, 20. V. 1937; 4.

o počtu čs. státních občanů německé národnosti zaměstnaných v oboru ministerstva sociální péče,

t. 735/XII. 76, 21. I. 1937; 7.

o vyřizování daňových odvolání,

t. 735/XIII. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/XV. 98, 20. V. 1937; 4.

o nejasnostech při obsazování úřednických a zaměstnaneckých míst u okresních zprostředkovatelen práce,

t. 738/IV. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 863/XI. 96, 27. IV. 1937; 25.

že nebyla učiněna opatření k podpoře vývozu,

t. 769/IX. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 1023/VI. 112, 29. X. 1937; 10.

že vedoucí lékař chebské okresní nemocenské pojišťovny dr Arnošt Neuman nepatřičně zachází s nemocnými,

t. 771/IX. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 1045/I. 112, 29. X. 1937; 11.

o přiměřeném zaměstnání sudetskoněmeckých dělníků a inženýrů na stavbě pražské podzemní dráhy,

t. 790/XXI. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 983/XVIII. 110, 26. VI. 1937; 3.

o nepřípustném omezování práva volného přesídlení,

t. 799/I. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 93/XXII. 110, 26. VI. 1937; 3.

že podbořanský okresní úřad proti zákonu zavedl správní trestní řízení proti JUDr Gust. Tschochnerovi z Jesenice,

t. 799/XV. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/IV. 112, 29. X. 1937; 10.

o přehmatech zástupce vlády JUC Václava Schauera na veřejné schůzi v Hořesedle v okr. jesenickém,

t. 847/XV. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1038/IV. 112, 29. X. 1937; 10.

aby byly konečně rozepsány volby do obecního zastupitelstva v Rybářích,

t. 861/III. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1041/VIII. 112, 29. X. 1937; 10.

o přísné postupu chebského okres. finančního ředitelství,

t. 861/IV. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1050/XIV. 112, 29. X. 1937; 11.

jak okresní úřad v Teplicích-Šanově provádí vyživovací akci,

t. 861/XIV. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1063/I. 112, 29. X. 1937; 11.

že zemský úřad v Praze shledal závadným historický, zeměpisný a národopisný název "Chebsko",

t. 861/XV. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1063/II. 112, 29. X. 1937; 11.

o protizákonném jednání lanškrounského okr. úřadu a o národnostním útisku úředníka téhož úřadu,

t. 874/VIII. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 1063/XXV. 112, 29. X. 1937; 11.

o provedení stravovací akce v obci Stará Role,

t. 888/V. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1063/XII. 112, 29. X. 1937; 11.

o subvencích tisku,

t. 888/XXV. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 983/XXVI. 110, 26. VI. 1937; 3.

že Škodovy závody odepřely poskytnouti práci dělníkům německé národnosti,

t. 911/IX. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1076/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

o nezák. ovlivňování orgány holýšovské místní skupiny odborového průmyslového svazu se sídlem v Praze, Biskupský dvůr,

t. 918/XV. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1063/XXI. 112, 29. X. 1937; 11.

že stát. policejní ředitelství v Karl. Varech svévolně omezuje kulturní činnost stát. občanů německé národnosti,

t. 1111/XI. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1142/VI. 123, 9. XII. 1937; 4.

že se nedbá zásady rovnosti při zaměstnávání dělníků na stavbě telefonního vedení na Klínovec,

t. 1115/VIII. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1221/XXII. 130, 22. II. 1938; 5.

že se porušují práva menšin nedodržováním jazykového zákonodárství,

t. 1199/VI. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1350/XVII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o služebních nesprávnostech úředníků ruské státní a národní příslušnosti u okres. úřadu v Karl. Varech,

t. 1208/V. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1373/XIX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o jednostranném stranickém postupu při obsazování místa výpomocné síly u okres. zprostředkovatelny práce ve Vejprtech,

t. 1327/VII. 147, 26. IV. 1938; 8.

že se Juliovi Rödlbachovi neposkytla možnost podati žádost o odklad trestu,

t. 1344/II. 149, 12. V. 1938; 41.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

60, 7. X. 1936; 8.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Chebu (zločin veřejného násilí podle § 81 tr. z.).

76, 21. I. 1937; 7.

kraj. soud v Chebu (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

78, 11. II. 1937; 7.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. trest. soud v Praze (přečin podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky).

85, 5. III. 1937; 45.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

90, 8. IV. 1937; 4.

kraj. soud v Chebu (přestupek útisku posle § 1 zákona č. 309/1921 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 11.

kraj. soud v Liberci (přečin podle § 14, č. 1 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 12.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

kraj. soud v Chebu (přečiny podle § 14, č. 1 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky).

112, 29. X. 1937; 12.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

kraj. soud v Mostě (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

112, 29. X. 1937; 12.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

kraj. soud v Chebu (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

115, 15. XI. 1937; 4.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Chebu (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

130, 22. II. 1938; 5.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.

okr. soud v Karl. Varech (přestupek podle § 4 zákona o útisku a podle § 5 tr. z.).

130, 22. II. 1938; 5.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

147, 26. IV. 1938; 8.

kraj. soud v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

134, 3. III. 1938; 3.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Chebu (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky).

150, 2. VIII. 1938; 8.

Volán k pořádku:

119, 2. XII. 1937; 61.ISP (příhlásit)