Ernst Kundt

Narozen: v roce 1897
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUNDT Ernst

VII. voleb. kraj

SdP, DNS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. im., in., kult., rozp., stál. (náhr. a člen), ústav.-práv. a zahr.

Stal se členem klubu posl. DNS 7. XI. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o změně zákona ze dne 9. III. 1920, č. 162 Sb. z. a n., o ústavním soudě, t. 895.

97, 13. V. 1937; 4.

na vydání zákona na ochranu národnostních práv zřízením veřejnoprávních svazů (zákon na ochranu národností), t. 897.

97, 13. V. 1937; 4.

na zřízení sněmovního vyšetřovacího výboru podle § 22, odst. 2 jedn. řádu posl. sněmovny, aby parlamentně prozkoumal stížnosti proti soudnictví a správě a podal vládě přiměřené návrhy, t. 1014.

108, 24. VI. 1937; 5.

Návrh resoluční:

k t. 150. 22, 12. XII. 1935; 38.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců Sudetskoněmecké strany k státnímu rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a k prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XII. 1936; 31.

za rozpravy o t. 779, v němž činí námitky proti projevu min. předsedy dr Hodži k zástupci časopisu "Morningpost" v Anglii.

97, 13. V. 1937; 5.

za rozpravy o t. 961, v němž protestuje proti praksi čsl. tiskové censury (telegram min. předsedovi dr Hodžovi).

107, 22. VI. 1937; 6.

za rozpravy o smlouvách s Maďarskem (t. 1272, 1274, 1275) vyslovuje uspokojení nad přičleněním strany něm. zemědělců a něm. křest. soc. strany dělnické ke straně sudetoněmecké.

143, 29. III. 1938; 14.

za rozpravy o vlád. návrhu zákona (t. 1320), v němž oznamuje, že klub poslanců sudetsko-německé strany se nezúčastní hlasování výše uvedeného vlád. návrhu.

146, 7. IV. 1938; 31.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

19, 9. XII. 1935; 4.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 290).

28, 20. II. 1936; 46.

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných, (t. 293).

30, 28. II. 1936; 27.

o zákonu, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 385).

37, 23. IV. 1936; 16.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 54.

o zákonu, kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. VI. 1935, č. 131 Sb. z. a n., t. 476.

49, 4. VI. 1936; 21.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936; mluví též o pojišťovně Fénix.

69, 2. XII. 1936; 19.

o obchodní dohodě mezi republ. Československou a republ. Guatemalskou, sjednanou výměnou not ze 16. a 20. IX. 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze 6. X. 1936, č. 266 Sb. z. a n.; mluví též o čsl. státní propagandě, brožurce J. Chmelaře.

78, 11. II. 1937; 11.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů, jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

85, 5. III. 1937; 37.

o obchodní smlouvě mezi republ. Československou a Australským soustátím, podepsaná v Praze dne 19. VIII. 1936 a uvedená v prozat. platnost vlád. vyhláš. ze dne 13. XI. 1936, č. 334 Sb. z. a n. (t. 780); podává též dotaz na min. zahr. věcí stran jeho řeči v zahr. výb.

87, 12. III. 1937; 7.

o zákonu o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podk. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (t. 980).

105, 15. VI. 1937; 16.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

122, 4. XII. 1937; 3.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

136, 8. III. 1938; 31.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování délesloužících poddůstojníků o (t. 1348); mluví též o poměrech v pohraničí.

149, 12. V. 1938; 28.

o prohlášení předsedy vlády R. Berana z 13. XII. 1938.

157, 14. XII. 1938; 27.

Interpelace:

naléhavá, že ministerstvo národní obrany, zadávajíc vojenské dodávky, vydává výnosy a o provádí úřední úkony odporující ústavě a smlouvě o ochraně menšin,

t. 288. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 339. 31, 5. III. 1936; 5.

naléhavá, že hrozí zneužití veřejných peněz o ke stranicko-politickým účelům,

t. 712. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 755. 76, 21. I. 1937; 27.

naléhavá o řízení při poskytování pasů osobám z hledajícím práci v cizině,

t. 1021. 109, 25. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1085. 112, 29. X. 1937; 11.

že se ke stranicko-politické agitaci zneužívá názvosloví zákona o obraně státu,

t. 521/X. 55, 22. VI. 1936; 29.

odpov. t. 638/V. 64, 29. X. 1936; 5.

že vláda těžce poškodila svazy péče o mládež,

t. 521/XI. 55, 22. VI. 1936; 29.

odpov. t. 679/II. 68, 1. XII. 1936; 94.

o okresní tělocvičné slavnosti na Zvičině,

t. 607/V. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/XIII. 80, 18. II. 1937; 4.

aby vláda opatřila dobrozdání o právním obsahu odpovědi t. 356 na interpelaci od právní rady předsedy vlády,

t. 607/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 983/VII. 110, 26. VI. 1937; 3.

že se na olympijskou pochodeň při běhu Prahou házelo kamením a jak se četní diváci při tom chovali,

t. 619/III. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 757/IX. 78, 11. II. 1937; 6.

o přátelském, sousedském poměru k Německu,

t. 658/IV. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 791/VI. 82, 25. II. 1937; 3.

o neoprávněném zabavení částí čísla 55 časopisu "Sudetendeutsche Pressebriefe",

t. 888/XVII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 992/XVII. 112, 29. X. 1937; 10.

o sběrací akci výboru k podpoře demokratického Španělska,

t. 1039/XI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1198/I. 129, 27. I. 1938; 8.

o svévolném a tudíž nezákonném postupu orgánů veřejné bezpečnosti, obstarávajících censuru tiskopisů,

t. 1039/XII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1198/VII. 129, 27. I. 1938; 8.

že "Národní jednota" překračuje činnost podle stanov jí vymezenou,

t. 1039/XXX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/XVIII. 129, 27. I. 1938; 8.

o přehmatech orgánů stát. policie v Teplicích-Šanově dne 17. X. 1937 proti členům čsl. Národního shromáždění a o úředních zprávách a censurní praxi týkajících se těchto přehmatů,

t. 1094/X. 115, 15. XI. 1937; 3.

o poškozování Německého tělocvičného svazu při propagaci sportu v Československé republice,

t. 1197/X. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1331/VII. 148, 10. V. 1938; 6.

ze na obrázkových korespondenčních lístcích, které vydala post. správa, jsou i německá místa tam vyobrazená označena jen jednojazyčně česky,

t. 1222/XVI. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1373/XIV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o zřizování policejních expositur a o jejich obsazení Němci,

t. 1324/XI. 147, 26. IV. 1938; 8.

že bezpečnostní úřady provádějí censuru jednostranně,

t. 1338/VII. 148, 10. V. 1938; 6.

že censurní úřady tak provádějí censuru Němcům nepřátelského emigrantského tisku v Praze, že to ohrožuje stát,

t. 1344/V. 149, 12. V. 1938; 41.

že policejní ředitelství v Karl. Varech provádí censuru nepromyšleně,

t. 1368/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že vojenské osoby a učitelé rozšiřují provokační štváčské písně,

t. 1386/VIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

Volán k pořádku:

85, 5. III. 1937; 38.ISP (příhlásit)