JUDr. Josef Patejdl

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1940

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PATEJDL Josef, dr.

I.B voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. bran. - im. - rozp. - soc.-pol. - Stál. (náhr.) - úsp. kom. - úst.-práv. - vyšetř. - zahr. - zásob. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na úpravu bankovnictví, t. 1424.

145, 24. XI. 1931; 15.

na doplnění zákona ze dne 28. prosince 1932, č. 204 Sb. z., o úsporných opatřeních personálních, t. 2235.

266, 27. IV. 1933; 84.

na změnu a doplnění ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny (t. 2266).

272, 19. V. 1933; 36.

na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. (t. 2267).

272, 19. V. 1933; 36.

Návrhy pozměňovací:

k t. 429. 59, 6. VI. 1930; 45.

k t. 1807. 192, 3. VI. 1932; 22.

k t. 1886. 200, 1. VII. 1932; 52.

k t. 2271. 274, 24. V. 1933; 50.

k t. 2268. 277, 1. VI. 1933; 14.

k t. 2325. 292, 8. VII. 1933; 24.

k t. 2377. 299, 9. XI. 1933;.

Návrhy resoluční:

podány při projednávání osnov t. 184, 185 a 186.

15, 4. II. 1930; 10.

k t. 2127. 237, 23. XII. 1932; 26.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 232 (zákon o věnování na oslavu 80. narozenin prvního presidenta republiky Československé T. G. Masaryka)

25, 26. II. 1930; 63, doslov 71.

rozp. výb. zpr. t. 436 (zákon, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného)

60, 11. VI. 1930; 5, doslov 19.

rozp. výb. zpr. t. 471 (zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 9. června 1927, č. 88 Sb. z., o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků, a doplňují jeho ustanovení)

62, 13. VI. 1930; 7.

oprava tisk. chyb 65, 17. VI. 1930; 4.

zahr. výb. zpr. t. 662 (smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o užívání městských objektů bývalé obce Těšína, podepsaná v Olomouci dne 21. prosince 1929, se Závěrečným protokolem z téhož dne)

79, 17. XI. 1930; 8.

vyjádření o resol. 83, 21. XI. 1930; 85.

rozp. výb. zpr. t. 783 (zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních)

82, 20. XI. 1930; 10, doslov 83, 21. XI. 1930; 76, vyjádření o resol. 84.

rozp. výb. zpr. t. 966 (zákon o státní zápůjčce investiční)

106, 19. II. 1931; 17, doslov 53,

vyjádření o resol. 107, 20. II. 1931; 20.

rozp. výb. zpr. t. 1025 (zákon o státním fondu pro vodohospodářské meliorace)

112, 19. III. 1931; 17.

doslov 113, 20. III. 1931; 78.

rozp. výb. zpr. t. 1578 (zákon, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč)

165, 22. I. 1932; 3, doslov 48.

rozp. výb. zpr. t. 1720 (zákon o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti)

177, 21. IV. 1932; 5,

doslov 178, 22. IV. 1932; 37, vyjádření o resol. a oprava chyb 84.

rozp. výb. zpr. t. 1920 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel)

202, 12. VII. 1932; 6, doslov 28.

rozp. výb. zpr. t. 2073 (zákon o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků)

222, 29. XI. 1932; 7, doslov 16.

rozp. výb. zpr. t. 2148 (zákon, jímž se určuje pro další léta výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí poskytnuty býti podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z., o podpoře zahraničního obchodu)

247, 10. II. 1933; 7, doslov 41.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2328 (zákon, kterým se ruší úřad (ministerstvo) pro zásobování lidu a činí opatření s tím souvislá)

292, 8. VII. 1933; 7, doslov 21.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2358 (zákon o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran)

296, 20. X. 1933; 3, doslov 59, oprava chyb 60.

rozp. výb. zpr. t. 2485 (zákon, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. listopadu 1929, č. 166 Sb. z., o konečné úpravě československé měny, jednak zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z., o akciové bance cedulové)

316, 16. II. 1934; 3, doslov 45, oprava chyb 47.

rozp. výb. zpr. t. 2627 (zákon o povinném očkování příslušníků vojska a četnictva a některých jiných osob proti nakažlivým nemocem)

333, 15. VI. 1934; 8.

rozp. výb. zpr. t. 2644 (zákon, kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky zákon ze dne 15. července 1932, č. 21 Sb. z., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel)

333, 15. VI. 1934; 11.

rozp. výb. zpr. t. 2693 (zákon o báňské inspekci)

339, 2. VII. 1934; 21, 26.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2786 (zákon, jímž se mění ustanovení § 23, odst. 2 zákona ze dne 25. října 1933, č. 201 Sb. z., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran)

356, 13. XII. 1934; 7, doslov 34.

rozp. výb. zpr. t. 2843 (zákon, kterým se osvobozují věnování k založení a k rozmnožení základního jmění, nadání "Ústav T. G. Masaryka", jakož i jiná věnování na oslavu 85. narozenin prvního presidenta republiky od daní, kolků a poplatků)

362, 12. III. 1935; 6.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2847 (zákon o hlášení pobytu)

363, 14. III. 1935; 21, 31.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2848 (zákon o pobytu cizinců)

363, 14. III. 1935; 22, 31, vyjádření o resol. 33.

rozp. výb. zpr. t. 2975 (zákon, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě)

372, 11. IV. 1935; 16, 51.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049).

115, 27. III. 1931; 75.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

147, 25. XI. 1931; 10.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. fin. dr Trapla z 14. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 41.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 95.

Interpelace:

o nesprávných srážkách daně důchodové u státních zaměstnanců a zadržování vrácených přeplatků,

t. 14/II. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 342/III. 43, 24. IV. 1930; 5.

o nepovolávání četnických strážmistrů z řad legionářů do kursů pro výchovu velitelů stanic

t. 14/VI. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 392/III. 43, 24. IV. 1930; 5.

o poškození legionářů neprováděním § 25 platového zákona,

t. 14/VII. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 206/XIV. 36, 2. IV. 1930; 8.

o zjišťování politické příslušnosti dělnictva policejním ředitelstvím v Praze,

t. 14/XXII. 6, 20. XII. 1929; 89.

odpov. t. 392/IV. 43, 24. IV. 1930; 5.

o nezodpovědění interpelace tisk 2048/XII ze dne 28. února 1929 posl. Moudrého, Riedla a druhů o revisi "Spořitelny" města Olomouce,

t. 174/XXI. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 477/XI. 64, 17. VI. 1930; 5.

o právním stavu lázeňských objektů v Mariánských Lázních, spadajících pod platnost zákonů o pozemkové reformě,

t. 204/XX. 28, 11. III. 1930; 5.

o nutnosti regulace řek Terebly a Riky v Podkarpatské Rusi,

t. 1082/IV. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1393/X. 142, 14. X. 1931; 13.

o porušení práva akademické půdy orgány státní bezpečnostní služby,

t. 1447/II. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1572/III. 167, 4. II. 1932; 47.

o inženýru Karlu Richterovi, náměstku přednosty odboru pro udržování tratě v Kyjově na Moravě,

t. 1668/VI. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 2389/VI. 303, 1. XII. 1933; 87.

o pití denaturovaného lihu v Podkarpatské Rusi,

t. 2011/X. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2163/IV. 251, 23. II. 1933; 3.ISP (příhlásit)