Předpis 498/2006 Sb.

Citace498/2006 Sb.
NázevVyhláška o autorizovaných inspektorech
Částka163 (28. 11. 2006)
Účinnostod 1. 1. 2007
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
283/2021novelizujeZákon stavební zákon 
Vztahuje se k
20/1987??Zákon České národní rady o státní památkové péči 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
76/2002??Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
86/2002??Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
163/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
307/2002??Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně 
500/2004??Zákon správní řád 
183/2006na základěZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Vztahováno k
283/2021??Zákon stavební zákon 


ISP (příhlásit)