Předpis 13/2018 Sb.

Citace13/2018 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
Částka9 (29. 1. 2018)
Účinnostod 29. 1. 2018

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
500/2006novelizujeVyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti 
Derogace pasivní
283/2021rušíZákon stavební zákon 
Vztahuje se k
360/1992??Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
183/2006na základěZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
500/2006??Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti 
500/2006??Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti 
500/2006??Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti 
224/2015??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
Vztahováno k
500/2006??Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti 
283/2021??Zákon stavební zákon 


ISP (příhlásit)