Předpis 62/1999 Sb.

Citace62/1999 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 152/1995 Sb.
Částka26 (9. 4. 1999)
Účinnostod 9. 4. 1999, zrušeno dnem 1. 7. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
51 Vládní návrh novely zákona o vyšších soudních úřednících
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 26 pod číslem 62/1999 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
189/1994novelizujeZákon o vyšších soudních úřednících 
Derogace pasivní
121/2008rušíZákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů1
Vztahuje se k
37/1992??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 
189/1994??Zákon o vyšších soudních úřednících 
189/1994??Zákon o vyšších soudních úřednících 
189/1994??Zákon o vyšších soudních úřednících 
Vztahováno k
253/1992??Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí 
333/2002??Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě 
192/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
330/2003??Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
216/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů 
296/2007??Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 
121/2008??Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů 
121/2008??Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)