Písemné pozměňovací návrhy / 79. schůze

ČTNázev
111N.z. o celostátním referendu
159Novela z. - zákoník práce
290Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
293N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
309Novela z. - školský zákon
317Novela z. - zákoník práce
320Novela z. - občanský soudní řád
338Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
350Novela z. - školský zákon
359Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
374Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
390Novela ústav. z. - Ústava ČR
400Novela z. - autorský zákon
402Novela z. - autorský zákon
424Novela z. - antidiskriminační zákon
475Novela z. o právu petičním
502Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích
503Novela z. o pedagogických pracovnících
517Novela z. o ochraně přírody a krajiny
527Novela ústav. z. - Ústava ČR
528Vl.n.ú.z. o volebních obvodech pro volby do Senátu
529Vl.n.z, kterým se mění některé volební zákony
532Novela z. o ČNB
534Novela z. o archivnictví a spisové službě
535Vl.n.z. o bezpečnosti práce
545Novela z. - občanský soudní řád
557Novela ústav. z. - Ústava ČR
593Novela z. o matrikách, jménu a příjmení
603N.z.o poskyt. jednorázové peněžní částky os. sterilizovaným
624Novela z. - trestní řád
630Novela z. o soudech a soudcích
634N. z. - zahrádkářský zákon
642Novela z. o Policii ČR
646Novela z. - knihovní zákon
652Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
658Vl.n.z. o dani z digitálních služeb
685Novela z. o veřejném zdravotním pojištění
699Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest.
702Novela z. o užívání státních symbolů ČR
731Vl.n.z. - invazní nepůvodní druhy
750N.z.,kterým se zruš. zákon o předpokladech pro výkon funkcí
755Novela z. o hnojivech
756Vl.n.z. v souv.s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
780Novela z. o podpoře regionálního rozvoje
793Novela z. - notářský řád
799Novela z. - energetický zákon
800Novela z. o Vojenském zpravodajství
852Novela z. o státní sociální podpoře
859Vl.n.z. o mimořádných opatřeních při epidemii onem. COVID-19
864Novela z. o návykových látkách
896Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením
903Novela z. o bankách
904Novela z. o ozdravných postupech
911Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí
954Novela z. o myslivosti
956Novela z. o střetu zájmů
958Novela z. o daních z příjmů
961Novela z. o poskytování služby péče o dítě v dět. skup.
966Vl.n.z.o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice
980Novela z. - trestní zákoník
984Novela z. - občanský zákoník
1025Novela z. o zaměstnanosti
1027Novela z. o požární ochraně
1046Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích
1073Novela z. - insolvenční zákon
1084Novela z. o elektronických komunikacích
1111Novela z. o krizovém řízení
1116Novela z. o státní sociální podpoře


ISP (příhlásit)