Písemné pozměňovací návrhy / 40. schůze

ČTNázev
69Novela z. o majetku České republiky
111N.z. o celostátním referendu
214Novela z. - trestní zákoník
229Novela ústav. z. - Ústava ČR
230Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
247Novela z. - živnostenský zákon
293N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
309Novela z. - školský zákon
330Novela z. o pozemních komunikacích
336Novela z. o volbách do Evropského parlamentu
338Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
350Novela z. - školský zákon
352Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
359Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
360Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
374Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
390Novela ústav. z. - Ústava ČR
398Vl.n.z. - v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
400Novela z. - autorský zákon
402Novela z. - autorský zákon
411Novela z. - občanský zákoník
412Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení
424Novela z. - antidiskriminační zákon
431Novela z. o silniční dopravě
451Vl.n.z. o náhradě újmy způs.povinným očkováním
475Novela z. o právu petičním
503Novela z. o pedagogických pracovnících
516Novela z. o VZP ČR a o zaměstnaneckých pojišťovnách
517Novela z. o ochraně přírody a krajiny
529Vl.n.z, kterým se mění některé volební zákony
530Novela z. o ochraně veřejného zdraví
531Novela z. - horní zákon
544Vl.n.z. o mez. spolupráci při řešení daňových sporů v EU
550Novela z. o obecní policii
555Novela z. o poštovních službách
565Vl.n.z. o lobbování
580Novela z. - daňový řád
603N.z.o poskyt. jednorázové peněžní částky os. sterilizovaným
630Novela z. o soudech a soudcích
633Novela z. o svobodném přístupu k informacím
642Novela z. o Policii ČR
643Novela z. o silniční dopravě
645Novela z. - školský zákon
658Vl.n.z. o dani z digitálních služeb
665Novela z. o jednacím řádu PS
669N.z. o nakládání se zbraněmi


ISP (příhlásit)