Písemné pozměňovací návrhy / 34. schůze

ČTNázev
69Novela z. o majetku České republiky
74Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
111N.z. o celostátním referendu
126N.z. o zálohovaném výživném
162Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
207Novela z. o obchodních korporacích
214Novela z. - trestní zákoník
247Novela z. - živnostenský zákon
278Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích
293N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
295Novela z. - exekuční řád
309Novela z. - školský zákon
317Novela z. - zákoník práce
320Novela z. - občanský soudní řád
330Novela z. o pozemních komunikacích
338Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
350Novela z. - školský zákon
352Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
359Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
374Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
390Novela ústav. z. - Ústava ČR
391Vl.n.z. o realitním zprostředkování
395Vl.n.z. o územně správním členění státu
398Vl.n.z. - v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
400Novela z. - autorský zákon
402Novela z. - autorský zákon
412Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení
424Novela z. - antidiskriminační zákon
431Novela z. o silniční dopravě
451Vl.n.z. o náhradě újmy způs.povinným očkováním
466Novela z. - trestní zákoník
485Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací
502Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích
508Novela ústav. z. - Ústava ČR
514Novela z. na ochranu zvířat proti týrání
516Novela z. o VZP ČR a o zaměstnaneckých pojišťovnách
517Novela z. o ochraně přírody a krajiny
525Novela z. o zeměměřictví
527Novela ústav. z. - Ústava ČR
530Novela z. o ochraně veřejného zdraví
545Novela z. - občanský soudní řád
550Novela z. o obecní policii
554Novela z. o bankách
565Vl.n.z. o lobbování
572Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s impl.daňových předpisů
580Novela z. - daňový řád


ISP (příhlásit)