Písemné pozměňovací návrhy

ČTNázev
39Novela z. - trestní zákoník
40Novela ústav. z. - Ústava ČR
74Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
92Novela z. o střelných zbraních
111N.z. o celostátním referendu
126N.z. o zálohovaném výživném
159Novela z. - zákoník práce
229Novela ústav. z. - Ústava ČR
230Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
237Novela z. - soudní řád správní
290Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
293N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
295Novela z. - exekuční řád
309Novela z. - školský zákon
317Novela z. - zákoník práce
320Novela z. - občanský soudní řád
338Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
350Novela z. - školský zákon
359Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
360Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
374Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
390Novela ústav. z. - Ústava ČR
400Novela z. - autorský zákon
402Novela z. - autorský zákon
424Novela z. - antidiskriminační zákon
456Novela z. - občanský zákoník
475Novela z. o právu petičním
502Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích
503Novela z. o pedagogických pracovnících
517Novela z. o ochraně přírody a krajiny
527Novela ústav. z. - Ústava ČR
528Vl.n.ú.z. o volebních obvodech pro volby do Senátu
529Vl.n.z, kterým se mění některé volební zákony
531Novela z. - horní zákon
532Novela z. o ČNB
534Novela z. o archivnictví a spisové službě
535Vl.n.z. o bezpečnosti práce
545Novela z. - občanský soudní řád
552Novela z. o nouzových zásobách ropy
556Novela z. o vodách (vodní zákon)
557Novela ústav. z. - Ústava ČR
565Vl.n.z. o lobbování
575Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků
576Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků-souv.
581Novela z. o léčivech
593Novela z. o matrikách, jménu a příjmení
603N.z.o poskyt. jednorázové peněžní částky os. sterilizovaným
624Novela z. - trestní řád
630Novela z. o soudech a soudcích
633Novela z. o svobodném přístupu k informacím
634N. z. - zahrádkářský zákon
642Novela z. o Policii ČR
646Novela z. - knihovní zákon
652Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
658Vl.n.z. o dani z digitálních služeb
669N.z. o nakládání se zbraněmi
676Vl.n.z.o odpadech
677Vl.n.z.o výrobcích s ukončenou životností
678Vl.n.z.o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností-souv.
679Novela z. o obalech
685Novela z. o veřejném zdravotním pojištění
696Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích
697Novela z. o zdravotnických prostředcích
702Novela z. o užívání státních symbolů ČR
750N.z.,kterým se zruš. zákon o předpokladech pro výkon funkcí
755Novela z. o hnojivech
756Vl.n.z. v souv.s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
799Novela z. - energetický zákon
834Vl.n. z. o prověřování zahraničních investic
852Novela z. o státní sociální podpoře
859Vl.n.z. o mimořádných opatřeních při epidemii onem. COVID-19
862Novela z. o zadávání veřejných zakázek
886Vl.n.z. o evidenci skutečných majitelů
898Vl. n. z. o náhradním výživném
909Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.
910Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní
918Novela z. o daních z příjmů
922Novela z. o daních z příjmů
958Novela z. o daních z příjmů
966Vl.n.z.o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice
978Novela z. o platu představitelů státní moci
980Novela z. - trestní zákoník
984Novela z. - občanský zákoník
986Novela z. - občanský soudní řád
1025Novela z. o zaměstnanosti
1067Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2021
1095Novela z. o spotřebních daních


ISP (příhlásit)