Status Národní skupiny Meziparlamentní unie

(novelizován v září 1996 a v únoru 1999)

I. Vytvoření skupiny

1. Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu České republiky tvoří Českou národní skupinu Meziparlamentní unie. Počet členů této skupiny není omezen. Česká národní skupina sestává z Meziparlamentní skupiny Poslanecké sněmovny a Meziparlamentní skupiny Senátu.

2. Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu České republiky souhlasí s cílem Meziparlamentní unie, které jsou definovány v článku 1. Statutu Meziparlamentní unie takto: Cílem Meziparlamentní unie je prohlubovat osobní styky mezi členy všech parlamentů, kteří se ustavují do národních skupin, a spojovat je společnou akcí k zabezpečení a udržení plné účasti jejich států při zřizování a rozvoji demokratických institucí a prohlubování práce pro mezinárodní mír a spolupráci. S tímto cílem na zřeteli bude Meziparlamentní unie také studovat a hledat řešení pro všechny otázky mezinárodního charakteru, které mohou být řešeny parlamentní cestou a bude navrhovat způsoby rozvoje parlamentních institucí s cílem zlepšit práci těchto institucí a zvýšit jejich prestiž. Unie sdílí cíle Organizace spojených národů, podporuje její snahy a úzce s ní spolupracuje, stejně jako s dalšími regionálními meziparlamentními institucemi a mezivládními i nevládními organizacemi, které se řídí ideály OSN.

 

II. Orgány skupiny

1. Činnost národní skupiny řídí dvanáctičlenné předsednictvo, které tvoří členové stálé delegace Poslanecké sněmovny, volení na schůzích Poslanecké sněmovny a členové stálé delegace Senátu, volení na schůzích Senátu.

2. Stálá delegace je tvořena poslanci a senátory Parlamentu ČR v poměru 2:1, v celkovém počtu 12 členů. Vedoucí delegace je členem Poslanecké sněmovny a je volen Poslaneckou sněmovnou současně s dalšími 7 členy stálé delegace. Zástupce vedoucího stálé delegace je volen Senátem současně s dalšími 3 členy stálé delegace.

3. Funkční období členů předsednictva České národní skupiny je shodné s jejich funkčním obdobím jako členů Poslanecké sněmovny nebo Senátu.

4. Předsednictvo řídí činnost České národní skupiny MPU po všech stránkách v tuzemsku i zahraničí, zejména zajišťuje styky s národními skupinami ostatních parlamentů, s Radou MPU, Výkonným výborem a sekretariátem MPU. Řídí přípravy národní skupiny na zasedání Rady MPU a na Konferenci MPU, provádí výběr delegátů na zasedání Rady MPU a na Konferenci MPU, zajišťuje jejich vysílání, schvaluje zásady pro vystupování delegátů skupiny při těchto příležitostech a projednává a schvaluje kandidáty členů národní skupiny MPU na funkce v orgánech MPU. Předsednictvo svolává plenární schůze České národní skupiny dle potřeby, nejméně však jednou za rok. Problematika národní skupiny MPU může být projednávána i na řádném zasedání Poslanecké sněmovny nebo Senátem v souladu s jednacími řády.

5. Pro samostatné jednání národní skupiny MPU platí přiměřeně jednací řády Poslanecké sněmovny a Senátu.

6. Obě Meziparlamentní skupiny si volí svého předsedu, přičemž předseda Meziparlamentní skupiny Poslanecké sněmovny je zároveň vedoucím stálé delegace a předsedou České národní skupiny MPU. Předseda Meziparlamentní skupiny Senátu je zástupcem vedoucího delegace a místopředsedou České národní skupiny MPU. Místopředseda zastupuje předsedu národní skupiny a vedoucího stálé delegace v době jeho nepřítomnosti či zaneprázdnění.

7. Předsednictvo je schopno usnášení, je - li kromě předsedy nebo místopředsedy přítomno alespoň 5 dalších členů předsednictva. K přijetí usnesení předsednictva je třeba prosté většiny hlasujících členů předsednictva.

8. Předseda národní skupiny MPU zastupuje skupinu navenek. Svolává a řídí schůze předsednictva MPU a plenární schůze národní skupiny, které nejsou součástí řádné schůze Poslanecké sněmovny nebo Senátu. V případě zaneprázdnění či nepřítomnosti je zastupován v plném rozsahu svých funkcí místopředsedou národní skupiny MPU.

9. Předsednictvo zasedá zpravidla čtvrtletně, nejméně však 3x do roka. Zasedání svolává předseda České národní skupiny. Předseda je povinen na žádost alespoň třetiny členů svolat mimořádnou schůzi předsednictva.

10. Předmětem jednání předsednictva je zejména: - účast na konferencích Meziparlamentní unie, - příprava návrhů rezolucí a memorand, - projednání aktivit skupin přátel Meziparlamentní unie, - vyjádření k zahraničním cestám a přijetím skupin přátel a členů stálé delegace. K účasti na jednání předsednictva České národní skupiny MPU jsou vždy přizváni předsedové zahraničních výborů Poslanecké sněmovny a Senátu.

11. Předsednictvo předkládá schůzím Meziparlamentních skupin Poslanecké sněmovny a Senátu zprávu o své činnosti za uplynulé období, kterou zasílá do konce března každého roku Sekretariátu MPU.

12. Pravidelných konferencí MPU se účastní nanejvýš 8 členů stálé delegace MPU, o složení delegace se rozhoduje na zasedán předsednictva. Mimořádných konferencí MPU se účastní nanejvýš 3 členové stálé delegace za podmínek stanovených pro pravidelné konference.

 

III. Skupiny přátel

1. V rámci národní skupiny MPU zřizují se z iniciativy předsednictva nebo členů skupiny zájmové teritoriální skupiny, jejichž cílem je navazování osobních styků s členy parlamentů určitých států, resp. skupin států a prohlubování kontaktů se těmito státy v oblasti politické, hospodářské a kulturní. Členové každé zájmové teritoriální skupiny zvolí ze svého středu předsedu zájmové skupiny. Předseda zájmové teritoriální skupiny řídí její činnost, svolá podle potřeby její schůze a podává o činnosti zájmové skupiny zprávy předsednictvu národní skupiny MPU. Styky s ostatními národními skupinami a parlamenty jsou vykonávány teritoriální skupinami v součinnosti s předsednictvem národní skupiny.

2. Skupiny přátel v rámci MPU vnikají na základě dobrovolnosti. Podnět k jejich vytvoření může dát poslanec, senátor, skupina poslanců nebo senátorů a stálá delegace MPU. Podněty jsou projednány na pravidelné schůzi předsednictva, bez jehož souhlasu nelze skupinu založit. K projednání žádosti o založení skupiny je nutno přiložit návrh plánu činnosti. K založení skupiny se vyjadřují zahraniční výbory Poslanecké sněmovny a Senátu.

3. Předsedové skupin přátel MPU, které již byly k datu platnosti tohoto Statutu založeny, jsou povinni přeložit předsedovi České národní skupiny návrh plánu činnosti do 3 měsíců od doby platnosti tohoto Statutu. Pokud plán činnosti nepředloží, má se za to, že skupina zaniká.

4. Poté, co je založení skupiny schváleno usnesením předsednictva, skupina přátel si na své ustavující schůzi zvolí nadpolovičním počtem hlasů přítomných svého předsedu.

5. Skupiny přátel vycházejí při své činnosti zejména z: - potřeby prohlubovat a posilovat bilaterální vztahy mezi parlamenty, - potřeby navazovat trvalé kontakty s partnerskými skupinami v rámci MPU, - zahraničně politické linie vytyčené zahraničními výbory PS a Senátu

 

IV. Vztah ke Kanceláři Poslanecké sněmovny a Senátu

1. Tajemníkem Meziparlamentní skupiny Poslanecké sněmovny je pracovník Kanceláře PSP pověřený touto funkcí vedoucím Kanceláře PSP. Tajemníkem Meziparlamentní skupiny Senátu je pracovník Kanceláře Senátu pověřený touto funkcí vedoucím Kanceláře Senátu.

2. Tajemníci Meziparlamentních skupin Poslanecké sněmovny a Senátu zajišťují úkoly vyplývající z usnesení předsednictva České národní skupiny MPU. Vede agendu mezinárodních vztahů se sekretariátem MPU, shromažďuje potřebné podklady pro činnost příslušné Meziparlamentní skupiny MPU a vede nutnou dokumentaci o činnosti předsednictva a skupiny přátel a o zasedáních orgánů MPU. K zajištění těchto úkolů tajemníci koordinují svoji činnost.

3. Finanční krytí akcí národní skupiny MPU je součástí rozpočtů Poslanecké sněmovny a Senátu a řídí se podle klíče 5:3 daného zastoupením obou komor na statutárních konferencích MPU.
ISP (příhlásit)