Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 9. do 15. 1. 2012

Pondělí 9. ledna 2012

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 10. ledna 2012

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj - výjezdní zasedání v hospodářském zařízení PS v Harrachově a v Brně

19.30 hodin

Jednání s o.p.s. Horská služba ČR.

Výbor pro životní prostředí - v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 15.00 hodin

1.

Informace ministra životního prostředí Tomáše Chalupy k vládnímu návrhu na vydání zákona o ochraně ovzduší (tisk 449)

Uvede ministr životního prostředí

16.00 hodin

2.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 528)

Odůvodní zástupce Ministerstva dopravy

Zpravodaj posl. Bořivoj Šarapatka

Podvýbor VSRR pro cestovní ruch - výjezdní zasedání v hospodářském zařízení PS v Harrachově, Jedličkova chata

od 17.00 hodin

Podvýbor ZAV pro styky s krajany, prezentaci České republiky v zahraničí

a vnější ekonomické vztahy v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 14.00 hodin

Podvýbor HV pro elektronické komunikace a ICT průmysl pořádá

seminář na téma

„Novela zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách – tisk 535“

od 15.00 hodin v místnosti č. 106


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
Seminář Novela zákona 29/2000 Sb., o poštovních službách – sněmovní tisk 535 (10. ledna 2012)
VSR - Podvýbor pro cestovní ruch
č. 3 (10. ledna 2012)
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 6 (10. až 12. ledna 2012)
ZAV - Podvýbor pro styky s krajany, prezentaci České republiky v zahraničí a vnější ekonomické vztahy
č. 5 (10. ledna 2012)

 

Středa 11. ledna 2012

- v místnosti č. 306, Sněmovní 1

9.00 hodin

1.

Schválení programu schůze

9.15 hodin

2.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), a některé další zákony – sněmovní tisk 535

Uvede: zástupce MPO

Zpravodaj: poslanec Jan Husák

9.45 hodin

3.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), a další související zákony – sněmovní tisk 524

Uvede: zástupce MPO

Zpravodaj: poslanec Jan Čechlovský

10.15 hodin

4.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a další související zákony – sněmovní tisk 518

Uvede: zástupce MPO

Zpravodaj: poslanec Václav Baštýř

5.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a některé další zákony – sněmovní tisk 528

Uvede: zástupce MPO

Zpravodaj: poslanec Jan Bureš

6.

Návrh poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, sněmovní tisk 485

Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: poslanec Josef Smýkal

12.00 hodin

7.

Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, tisk 463

Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: poslanec Václav Baštýř

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj - výjezdní zasedání v hospodářském zařízení PS v Harrachově a v Brně

9.30 hodin

Současný stav čerpání prostředků EU a příprava na nové programové období 2014 – 2020

Výbor pro životní prostředí – výjezdní zasedání v Litvínově

od 10.00 hodin - Schola Humanitas

Problematika nakládání s komunálními odpady

Ukládání odpadních kalů z Ostravska na skládce CELIO

12.15 hodin

Prezentace projektu obnovy porostů Krušných hor (Litvínov – lesní správa),

13.30 hodin

Vliv těžby uhlí na životní prostředí (Horní Jiřetín – Jezeří

15.30 hodin

Spolupráce těžební společnosti s místní samosprávou (Severočeské doly

Zemědělský výbor – výjezdní zasedání v Konstantinových Lázních

od 13.00 hodin

 1. Zahájení

2. Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, /sněmovní tisk 503/

u vede: zástupce Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Zpravodaj: posl. P. Kováčik

Podvýbor VVVKMT pro regionální školství – výjezdní zasedání v provozním středisku PS v Lipnici nad Sázavou

od 9.30 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 22 (11. ledna 2012)
Výbor pro zdravotnictví
č. 13 (11. až 13. ledna 2012)
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 6 (10. až 12. ledna 2012)

 

Čtvrtek 12. ledna 2012

Předsedkyně Poslanecké sněmovny

Miroslava Němcová se zúčastní

slavnostního křtu knihy

Nickyho rodina – největší rodina na světě

v 11.00 hodin v místnosti č. 108

S oučástí křtu bude tisková konference

Petiční výbor - v místnosti č. 108

od 15.05 hodin

Veřejné projednávání petice za zachování operního a baletního souboru samostatné Státní opery v Praze

16.00 hodin

Veřejné projednávání petice požadující nové volby

18.00 hodin

Veřejné projednávání petice za uzákonění přímé volby starostů, primátorů, hejtmanů a prezidenta

Výbor pro evropské záležitosti - v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

 1. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006 /kód dokumentu 15243/11, KOM(2011) 615 v konečném znění/
 2. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 /kód dokumentu 15249/11, KOM(2011) 614 v konečném znění/
 3. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce /kód dokumentu 15253/11, KOM(2011) 611 v konečném znění/
 4. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 /kód dokumentu 15250/11, KOM(2011) 612 v konečném znění/
 5. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a provádění takovýchto seskupení /kód dokumentu 15251/11, KOM(2011) 610 v konečném znění/

všechny body uvede: zástupce MMR

zpravodaj: posl. F. Novosad

10.00 hodin

6. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 /kód dokumentu 15247/11, KOM(2011) 607 v konečném znění/

uvede: zástupce MPSV

zpravodaj: posl. F. Novosad

 1. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace /kód dokumentu 15451/11, KOM(2011) 609 v konečném znění/ uvede: zástupce MPSV
 2. zpravodaj: posl. F. Novosad

  10.30 hodin

 3. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
  a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropská agenda pro integraci státních příslušníků třetích zemí /kód dokumentu 13290/11, KOM(2011) 455 v konečném znění/ uvede: zástupce MV a MPSV
 4. zpravodajka: posl.D.Váhalová

 5. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
  a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Sdělení o migraci /kód dokumentu 9731/11, KOM(2011) 248 v konečném znění/ uvede: zástupce MV
 6. zpravodajka: posl. D. Váhalová

  11.30 hodin

 7. Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými
  a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států /kód dokumentu 17430/11, KOM(2011) 807 v konečném znění/ uvede: zástupce MZV, MD, MV
 8. zpravodaj: posl. M. Benda

  12.00 hodin

 9. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni /kód dokumentu 10834/11, KOM(2011) 290 v konečném znění/
 10. uvede: zástupce MZV

  zpravodaj: posl. V. Paggio

  12.30 hodin

 11. Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky /kód dokumentu 13943/11, KOM(2011) 540 v konečném znění/ uvede: zástupce MPO, MZV
 12. zpravodaj: posl. V. Paggio

 13. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES /kód dokumentu 12046/11, KOM(2011) 370 v konečném znění/ uvede: zástupce MPO
 14. zpravodaj: posl. V. Paggio

  14.30 hodin

 15. Aktuální informace o postoji České republiky k případnému poskytnutí půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu uvede: zástupce MF
 16. 15.00 hodin

 17. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Přepracované znění) (Text s významem pro EHP) /kód dokumentu 12639/11, KOM(2011) 402 v konečném znění/ uvede: zástupce MPO a ČTÚ
 18. zpravodaj: posl. V. Paggio

  15.30 hodin

 19. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné evropské právní úpravě prodeje /kód dokumentu 15429/11, KOM(2011) 635 v konečném znění/
 20. uvede: zástupce MS

  zpravodajka: posl. I. Weberová

 21. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 14. listopadu – 4. prosince 2011– doprojednání

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 5. prosince 2011 – 8. ledna 2012 uvede: posl. Jan Bauer

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj - výjezdní zasedání v hospodářském zařízení PS v Harrachově a v Brně

10.00 hodin

Účast na zahájení GO - Mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu a Regiontour – Mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech

Pavilon P, u expozice Czech Tourism a Slovenské agentury pro cestovní ruch SACR, slavnostní přestřižení pásky.

16.00 hodin

Pavilon P, pódium, slavnostní vyhlášení výsledků soutěží – Region Regina 2012, Profi GO 2012, TOP GUIDE Junior 2012.

17.00 hodin

Pavilon P, pódium, vyhlášení výsledků soutěže a předání ocenění Velká cena cestovního ruchu.

Zahraniční výbor – v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

 1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána ve Varšavě dne 13. září 2011 /sněmovní tisk 522/ Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. K. Kočí

 1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 18. července 2011 /sněmovní tisk 511/
 2. Uvede: zástupce MF

  Zpravodaj: posl. P. Holík

 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 15. září 2011 /sněmovní tisk 515/
 4. Uvede: zástupce MF

  Zpravodaj: posl. L. Andrýsová

 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Záhřebu dne 4. října 2011 /sněmovní tisk 534/
 6. Uvede: zástupce MF

  Zpravodaj: posl. F. Novosad

  v 9.30 hodin

 7. Exportní strategie ČR 2012 – 2020 Uvede: zástupce MPO
 8. v 10.15 hodin

 9. Strategie Nový CzechInvest Uvede: zástupce CzechInvestu

Zemědělský výbor – výjezdní zasedání v Konstantinových Lázních

Návštěva provozu Zelárna Křimice

Podvýbor HV pro dopravu v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

Podvýbor VVVKMT pro regionální školství – výjezdní zasedání v provozním středisku KPS v Lipnici nad Sázavou

od 9.30 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
č. 13 (11. až 13. ledna 2012)
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 4 (12. ledna 2012)
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 6 (10. až 12. ledna 2012)

 

Pátek 13. ledna 2012

Akce nejsou hlášeny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 20 (10. až 13. ledna 2012)
Výbor pro zdravotnictví
č. 13 (11. až 13. ledna 2012)

 

Mohlo by vás zajímat