Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny v oblasti poskytování informací za rok 2007

Výroční zprávu zpracovalo samostatné oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny podle Zásad pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny dle § 18 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přijaté a vyřízené žádosti o informace

 

a) počet podaných žádostí o informace 1746
  z toho:  
  prostřednictvím telefonní informační linky 1494
  elektronickou poštou a dopisy 213
  při osobních návštěvách Kanceláře PSP 39
  počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí 0
e) počet stížností podaných podle § 16 a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení 2
f) další informace 0

ad e) První stížnost se týkala postupu samostatného oddělení styku s veřejností při poskytování informací ohledně financování politických stran. Stížnost byla shledána neoprávněnou, neboť dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích lze do finančních zpráv politických stran nahlédnout pouze v Kanceláři Poslanecké sněmovny.

V druhém případě byl rozporován postup ve věci poskytnutí vyjádření, které zaslala Poslanecká sněmovna Ústavnímu soudu k návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. V tomto případě nebylo postupováno v souladu se Zásadami pro zabezpečení úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny ze zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace se vztahovaly především k zákonodárné činnosti Poslanecké sněmovny, tj. ke znění návrhů zákonů, k důvodovým zprávám k nim, k aktuálnímu stavu projednávání návrhů zákonů a k zákonům Parlamentem ČR přijatým. Občané a instituce požadovali pozměňovací návrhy, texty vystoupení poslanců k projednávaným návrhům zákonů, informace o hlasování poslanců k předloženým návrhům, k nabytí účinnosti zákona. Četné byly také dotazy na složení výborů a komisí Poslanecké sněmovny, k programu schůzí Poslanecké sněmovny a jejích orgánů, k pořádaným seminářům, žádosti o kontaktní adresy na poslance a kanceláře ve volebních obvodech, dotazy k platům a náhradám poslanců.

Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě. Úhrada za poskytnutí informací nebyla požadována.

28. 1. 2008
ISP (příhlásit)