Výroční zpráva za rok 2002

      Informace o zákonodárné činnosti Poslanecké sněmovny a jejích orgánů, jakož i informace o postupu Kanceláře Poslanecké sněmovny podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytuje Kancelář Poslanecké sněmovny v souladu se Zásadami pro zabezpečení úkolů vyplývajících pro Kancelář z citovaného zákona.

      V roce 2002 evidovalo samostatné oddělení styku s veřejností Kanceláře 2009 žádostí o informace. Vyžádaných telefonických informací na informační lince bylo 1741, zaslaných elektronickou poštou a dopisem 254, při osobní návštěvě 14. Průměrně 8 denně..

      Žádosti o informace se vztahovaly především k zákonodárné činnosti. Občané i instituce žádali důvodové zprávy, usnesení výborů k návrhům zákonů, informace o stavu projednávání zákonů, o hlasování poslanců, požadovali texty návrhů zákonů, event. kde jsou zveřejněny na Internetu apod. Nejvíce dotazů se vztahovalo k novele zákona o odpadech, o silniční dopravě (k dovozu ojetých automobilů), o myslivosti, k zákonu o státní službě, o státním rozpočtu, o platech a náhradách ústavních činitelů, k zákonu o volbách do Parlamentu ČR, o volbách do zastupitelstev obcí, k termínům konání voleb, včetně volby prezidenta republiky. Odborná veřejnost se dotazovala k návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotního povolání lékaře a farmaceuta. Časté žádosti byly také o text smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo a smlouvy mezi Českou republikou a Vatikánem.

      Na informační linku se občané často obraceli s dotazy, kdo je poslancem za jejich kraj, okres, obec. Podobně jako v minulých letech žádali informace ke studijním účelům, a to jak z historie parlamentu, tak k současnému složení a činnosti Poslanecké sněmovny, požadovali texty schválených zákonů, termíny nabytí účinnosti a výklad zákona, který se k jejich problému vztahuje. Dotazy se týkaly také možností získat text schválených zákonů v angličtině (např. zákona o regulaci reklamy).

      Početnou skupinu tvořily písemné žádosti o informace ekonomického charakteru, týkající se hospodaření Poslanecké sněmovny. Vztahovaly se k provozně-účelovým zařízením v Harrachově a v Lipnici nad Sázavou, k rekonstrukci objektů Poslanecké sněmovny v Nerudově ulici na Malé Straně, k nákladům na vybavení poslaneckých kanceláří, na provoz služebních vozidel, na spotřebu papíru v Kanceláři PS, k bytům pro poslance. Na dotazy tohoto charakteru odpovídal odbor hospodářské správy Kanceláře Poslanecké sněmovny.

      Všem žádostem o informace bylo vyhověno v zákonné lhůtě a Kancelář Poslanecké sněmovny neobdržela v uvedeném období žádné odvolání žadatele proti rozhodnutí o poskytnutí informace.

      V souladu se Zásadami pro zabezpečení úkolů, vyplývajících pro Kancelář PS ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nebyla v minulém roce účtována žádná úhrada za poskytnutí informací.

 

 

V Praze dne 31. ledna 2003

dr. Maříková
ISP (příhlásit)