Zásady pro poskytování informací

Zásady
pro zabezpečení úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Příkazem vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny ze dne 3. ledna 2000, č. 1/2000, bylo se souhlasem předsedy Poslanecké sněmovny rozhodnuto, že informace o rozhodování a činnosti Poslanecké sněmovny a jejích orgánů, jakož i informace o postupu Kanceláře Poslanecké sněmovny podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) poskytuje s přihlédnutím k § 117 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, Kancelář Poslanecké sněmovny (dále jen „KPS“), a na základě příkazu vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny ze dne 1. listopadu 2010, č. 4/2010.

Podrobnosti o poskytování takových informací stanoví tyto zásady:

1. Poslanecká sněmovna, se sídlem Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 - Malá Strana, poskytuje informace podle zákona zejména prostřednictvím KPS. Tím není dotčeno právo poslanců, funkcionářů a orgánů Poslanecké sněmovny informovat o své činnosti i jiným způsobem. Při poskytování informací je postupováno v souladu se zákonem, s ostatními příslušnými právními předpisy, jakož i s těmito zásadami.

Poslanecká sněmovna je jednou z komor Parlamentu České republiky, kterému náleží zákonodárná moc. Základními zákony, podle nichž Poslanecká sněmovna jedná a rozhoduje, je ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

KPS plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a funkcionářů, poslanců a poslaneckých klubů a poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky. KPS při plnění svých úkolů spravuje rozpočet Poslanecké sněmovny a v hospodářských, pracovněprávních a dalších vztazích je oprávněna jednat, nabývat práv a zavazovat se. V čele KPS stojí vedoucí, který odpovídá za její činnost předsedovi/předsedkyni Poslanecké sněmovny 1).

V souladu s organizačním řádem KPS poskytují informace stanovené zákonem

  • samostatné oddělení styku s veřejností KPS,
  • tiskový odbor KPS – tiskové oddělení,
  • Parlamentní institut,
  • zaměstnanec pověřený vedoucím KPS (dále jen „poskytovatel informací“).

Tím není dotčeno právo vedoucího KPS poskytovat informace přímo žadateli.

Samostatné oddělení styku s veřejností KPS je základním útvarem KPS pro přijímání,vyřizování a evidenci žádostí o informace podle zákona, zejména potvrzuje přijetí žádostí o informace, informuje žadatele o vyřízení jejich žádostí nebo o postoupení žádosti příslušným úřadům nebo institucím, vede centrální evidenci žádostí o informace v KPS, poskytuje tiskopisy vztahující se k žádostem o informace. Samostatné oddělení styku s veřejností KPS vyřizuje všechny žádosti o informace, s výjimkou žádostí, které vyřizuje tiskový odbor KPS nebo Parlamentní institut – oddělení komunikace a vzdělávání.

Tiskový odbor KPS zejména vyřizuje žádosti o informace, jejímiž žadateli jsou osoby z hromadných sdělovacích prostředků.

Parlamentní institut zejména zajišťuje informační  činnost o fungování Poslanecké sněmovny a jejích orgánů, např. procedury, legislativní proces, vyřizování peticí apod.

Zaměstnanec pověřený vedoucím KPS vyřizuje zejména informace týkající se řízení podle zvláštních zákonů, např. výběrových řízení apod.

Případný spor mezi poskytovateli informací o příslušnost a rozsah poskytovaných informací rozhoduje vedoucí KPS.

2. Většina informací o činnosti Poslanecké sněmovny a  KPS je zveřejňována na internetových stránkách Poslanecké sněmovny www.psp.cz. Informace jsou dále součástí těsnopiseckých zpráv, rozesílaných vybraným knihovnám 2).

Při poskytování informací musí být dodržována příslušná ustanovení zákona zejména o ochraně utajovaných informací, o ochraně obchodního tajemství, o ochraně důvěrnosti majetkových poměrů a další omezení práva na informace (§ 11 zákona). Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje poskytne KPS jen v souladu s příslušnými právními předpisy, upravujícími jejich ochranu 3). KPS poskytuje v souladu s § 8b zákona stanovené údaje o příjemcích veřejných prostředků.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může poskytovatel informací nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy výše uvedenou žádost obdržel, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, poskytovatel informací mu ji poskytne v souladu se zákonem a těmito zásadami. Žadatel o informaci nemusí svou žádost o poskytnutí informace odůvodňovat, ani prokazovat, jaký má zájem na informaci.

3. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (telefonicky) nebo písemně. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržela KPS.

Žadatel o ústní informaci se obrátí na příslušného poskytovatele informací. Poskytovatel informací buď informaci podá, nebo její podání zprostředkuje v příslušném organizačním útvaru KPS. O způsobu a datu vyřízení ústní informace se sepíše stručný záznam.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

Písemnou žádost lze podat prostřednictvím pošty na adresu Kancelář Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, osobně v podatelně KPS, faxem na číslo 257174335 nebo elektronickou poštou na adresu posta@psp.cz.

Žádost o písemnou informaci (dále jen „žádost“) přijímá a jejich evidenci vede příslušný poskytovatel informací. Tiskopisy „Žádost o poskytnutí informace“ jsou žadatelům k dispozici v samostatném oddělení styku s veřejností KPS a na internetových stránkách Poslanecké sněmovny www.psp.cz.

V případě, že je žádost předložena jinému organizačnímu útvaru KPS, je tento  povinen ji neprodleně předložit  příslušnému poskytovateli informací.

4. Poskytovatel informací spolupracuje s věcně příslušným organizačním útvarem KPS (dále jen „příslušný útvar“) na vyřízení žádosti v zákonných lhůtách. Příslušný útvar je povinen poskytnout poskytovateli informací v jím požadované lhůtě potřebné podklady a informace, popř. předložit návrh odpovědi žadateli.

Poskytovatel informací, popřípadě příslušný útvar, posoudí žádost zejména podle § 14 odst. 5 zákona. Z obsahu podané žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí, komu je určena a zda je srozumitelná. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, je odložena. Žádost je dále odložena, pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti Poslanecké sněmovny nebo KPS. O odložení musí být žadatel, je-li to na základě obsahu žádosti možné, neprodleně vyrozuměn poskytovatelem informací.

V případě, že poskytovatel informací nerozhodne o odmítnutí žádosti, poskytne informace v souladu se žádostí, a to ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne jejího přijetí nebo ode dne jejího doplnění.

Výše uvedená lhůta může být prodloužena ze závažných zákonných důvodů (§ 14 odst. 7 zákona), nejvýše však o deset dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně poskytovatelem informací informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Poskytovatel informací vyznačí ve své evidenci, kdy a jakým způsobem byla žádost vyřízena. Příslušní poskytovatelé informací předkládají oddělení styku s veřejností KPS neprodleně po vyřízení žádosti informaci o způsobu vyřízení žádosti jako podklad pro zpracování výroční zprávy o poskytování informací.

5. V případě, že poskytovatel informací, byť i jen zčásti, žádosti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti (tj. nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti KPS) své písemné rozhodnutí, podepsané vedoucím poskytovatele informací, o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. Toto rozhodnutí doručí poskytovatel informací neprodleně prokazatelně žadateli o informaci. To neplatí u případů, kdy se žádost odloží.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí žadateli. Odvolání se podává vedoucímu KPS prostřednictvím poskytovatele informací, který rozhodnutí vydal.

Poskytovatel informací informuje neprodleně příslušný útvar o podání odvolání. Poskytovatel informací může odvolání se souhlasem vedoucího příslušného útvaru vyhovět tím, že poskytne žadateli požadované informace. Nevyhoví–li odvolání, je poskytovatel informací povinen předložit odvolání spolu se spisovým materiálem vedoucímu KPS, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání KPS.

Vedoucí KPS rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo odvolání předloženo. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

6. Žadatel o informaci může podat poskytovateli informací stížnost na postup při vyřizování žádosti v souladu s § 16a zákona. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní poskytovatel informací stručný záznam.

Stížnost lze podat podle § 16a odst. 3 zákona u poskytovatele informací do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo odkazu na zveřejněnou informaci, od doručení sdělení o odložení žádosti pro nedostatek působnosti KPS, od doručení oznámení o výši úhrady nebo ve všech ostatních případech od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona nebo § 14 odst. 7 zákona.

Při vyřizování stížnosti postupuje KPS zejména podle § 16a zákona.

Postup při určování náhrady za poskytnutí informací a výši této náhrady stanoví v souladu s § 17 zákona příloha č. 7 k příkazu vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny č. 1/2000 – Sazebník úhrad za poskytování informací.

7. Tyto zásady se nevztahují
a) na postup při vyřizování peticí a jiných podání občanů podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, ani na postup zpřístupňování informací z oznámení o činnostech, o příjmech, darech a o závazcích a o majetku podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o poskytování informací podle zvláštních zákonů, na které se zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nevztahuje (viz jeho § 2 odst. 3),
b) na poskytování informací o osobách jednotlivých poslanců a jejich činnosti, která nesouvisí s činností Poslanecké sněmovny, neboť nejde o informace vztahující se k působnosti Poslanecké sněmovny ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Zpřístupňování takových informací přísluší jednotlivým poslancům s tím, že KPS je může poskytovat pouze s jejich souhlasem,
c) na vyřizování žádostí adresovaných jednotlivým poslancům a na vyřizování žádostí o informace týkajících se činnosti poslaneckých klubů, pokud souvisejí se zákonodárnou činností poslanců a poslaneckých klubů. Tyto žádosti budou postoupeny poslaneckým klubům, popř. poslancům, k vyřízení a o jejich postoupení bude žadatel neprodleně informován poskytovatelem informací.

8. Tyto zásady jsou k dispozici na internetových stránkách Poslanecké sněmovny www.psp.cz, u poskytovatelů informací a v recepcích vstupů do Poslanecké sněmovny v Praze 1, Sněmovní 1, Sněmovní 4 a na Malostranském náměstí 19.

9. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2010.


1) § 117 zákona č. 90/1995 Sb. a § 5 a 6 zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky.

2) Např. Parlamentní knihovna Praha 1 - Malá Strana, Sněmovní 4, Národní knihovna České republiky, oddělení periodik Praha1, Klementinum 190, Ústav mezinárodních vztahů, informační oddělení Praha 1 - Malá Strana, Nerudova 3, Ústřední knihovna Právnické fakulty Masarykovy university Brno, Veveří 70.

3) Zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
ISP (příhlásit)