Celkem nalezeno 1776 dokumentů. (1. strana, celkem 119 stran)

KódReferenceNázevStav
 9538/20COM(2020) 324 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Getting ready for changes - Communication on readiness at the end of the transition period between the European Union and the United Kingdom - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Příprava na změny - Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvímNavrženo k projednání
 9509/20COM(2020) 311 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the follow-up to the discharge for the 2018 financial year (Summary) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o opatřeních přijatých v návaznosti na udělení absolutoria za rozpočtový rok 2018 (shrnutí)Navrženo k projednání
 9494/20COM(2020) 292 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1855, kterým se Rumunsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
 9469/20COM(2020) 293 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění a významu pracovního plánu Evropské unie v oblasti sportu na období 2017–2020Navrženo k projednání
 9451/20COM(2020) 295 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném na základě Prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu některých ustanovení Protokolu II o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráceNavrženo k projednání
 9413/20COM(2020) 286 finalZpráva Komise Radě o provádění finanční pomoci poskytované zámořským zemím a územím v rámci 11. Evropského rozvojového fondu v roce 2019Navrženo k projednání
 9390/20COM(2020) 301 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vodíková strategie pro klimaticky neutrální EvropuNavrženo k projednání
 9389/20COM(2020) 299 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajištění dodávek energie pro klimaticky neutrální ekonomiku: strategie EU pro integraci energetického systémuNavrženo k projednání
 9364/20COM(2020) 276 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům pro příští generaciNavrženo k projednání
 9349/20COM(2020) 274 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnostNavrženo k projednání
 9346/20COM(2020) 275 finalProposal for a Council Recommendation on vocational education and training (VET) for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Návrh doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnostNavrženo k projednání
 9339/20COM(2020) 270 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcového rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státyNavrženo k projednání
 9338/20COM(2020) 277 finalProposal for a Council Recommendation on A Bridge to Jobs - Reinforcing the Youth Guarantee and replacing Council Recommendation of 22 April 2013 on establishing a Youth Guarantee - Návrh doporučení Rady o mostu k pracovním místům - posílení záruk pro mladé lidi, kterým se nahrazuje doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidiNavrženo k projednání
 9311/20COM(2020) 273 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném podle Prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu dohody, která má zohlednit přistoupení Nezávislého státu Samoa k dohoděNavrženo k projednání
 9290/20COM(2020) 298 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Dlouhodobá prognóza budoucích přítoků a odtoků prostředků rozpočtu EU (2021–2025)Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)