Celkem nalezeno 1780 dokumentů. (1. strana, celkem 119 stran)

KódReferenceNázevStav
 9576/20COM(2020) 296 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of macro-financial assistance to third countries in 2019 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění makrofinanční pomoci třetím zemím v roce 2019Navrženo k projednání
 9571/20COM(2020) 325 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council - Third Report Under the Visa Suspension Mechanism - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí zpráva v rámci mechanismu pro pozastavení zrušení vízové povinnostiNavrženo k projednání
 9543/20COM(2020) 302 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2019Navrženo k projednání
 9540/20COM(2020) 291 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových právNavrženo k projednání
 9538/20COM(2020) 324 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Getting ready for changes - Communication on readiness at the end of the transition period between the European Union and the United Kingdom - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Příprava na změny - Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvímNavrženo k projednání
 9509/20COM(2020) 311 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the follow-up to the discharge for the 2018 financial year (Summary) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o opatřeních přijatých v návaznosti na udělení absolutoria za rozpočtový rok 2018 (shrnutí)Navrženo k projednání
 9494/20COM(2020) 292 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1855, kterým se Rumunsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
 9469/20COM(2020) 293 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění a významu pracovního plánu Evropské unie v oblasti sportu na období 2017–2020Navrženo k projednání
 9451/20COM(2020) 295 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném na základě Prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu některých ustanovení Protokolu II o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráceNavrženo k projednání
 9413/20COM(2020) 286 finalZpráva Komise Radě o provádění finanční pomoci poskytované zámořským zemím a územím v rámci 11. Evropského rozvojového fondu v roce 2019Navrženo k projednání
 9390/20COM(2020) 301 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vodíková strategie pro klimaticky neutrální EvropuNavrženo k projednání
 9389/20COM(2020) 299 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajištění dodávek energie pro klimaticky neutrální ekonomiku: strategie EU pro integraci energetického systémuNavrženo k projednání
 9364/20COM(2020) 276 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům pro příští generaciNavrženo k projednání
 9349/20COM(2020) 274 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnostNavrženo k projednání
 9346/20COM(2020) 275 finalNávrh doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnostNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)