Dokument EU 13544/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení úlohy zásady subsidiarity a proporcionality při tvorbě politik EU
/kód dokumentu 13544/18, COM(2018) 703 final/
ISP (příhlásit)