Jan Šeba

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠEBA Jan

III. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) a zahr.

Vzdal se posl. mandátu 17. VII. 1932.

205, 21. VII. 1932; 3.

Po něm nastoupil Hynek Jaroslav.

Návrhy iniciativní:

na rozřešení osvobození od dávky ze zábav pro podniky sportovní a tělovýchovné, t. 28.

6, 20. XII. 1929; 89.

na osvobození tělocvičného nářadí a sportovních potřeb od daně přepychové, t. 59.

9, 16. I. 1930; 7.

na vydání zákona, jímž se mění § 20 zákona o obchodních pomocnících ze dne 16. I. 1910, č. 20 ř. z. (říz. z. část X) a § 14 zákona ze dne 13. VII. 1922, č. 244 Sb. z. a n., kterým se všeobecně upravují právní poměry mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 849.

97, 27. I. 1931; 13.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 335 (dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Čsl. a Egyptem, sjednaná výměnou not dne 16. III. 1930 v Kahýře, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 17. III. 1930, č. 25 Sb. z. a n.)

39, 8. IV. 1930; 7.

zahr. výb. zpr. t. 788 (Úmluva a statut o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsané v Ženevě dne 9. XII. 1923) 97, 27. I. 1931; 16.

doslov 99, 29. I. 1931; 32.

zahr. výb. zpr. t. 858 (obchodní dohoda mezi republikou Čsl. a republikou Chile, podepsaná v Praze dne 18. IX. 1930)

97, 27. I. 1931; 18.

doslov 99, 29. I. 1931; 32.

zahr. výb. zpr. t. 1047 (Dohoda mezi republikou Čsl. a republikou Francouzskou o letecké dopravě, podepsaná v Praze dne 26. V. 1925, a Dodatkový protokol k této dohodě, podepsaný v Antverpách dne 25. VI. 1930)

116, 23. IV. 1931; 13, doslov 36.

zahr. výb. zpr. t. 1277 (dodatková úmluva k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. XI. 1928, sjednaná mezi republikou Čsl. a královstvím Jihoslávií v Praze dne 30. III. 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. VI. 1931, č. 79 Sb. z. a n.)

138, 8. VII. 1931; 6, doslov 30, vyjádření o resol. 33.

zahr. výb. zpr. t. 1591 (Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě s Dodatkovým protokolem k čl. 2, sjednaná mezi 23 státy ve Varšavě dne 12. X. 1929)

184, 12. V. 1932; 5, doslov 18.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

14, 4. II. 1930; 51.

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Čsl. a královstvím Rumunským podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. VII. 1930, č. 114 Sb. z. a n. (t. 700); mluví o hospodářské krisi.

75, 24. X. 1930; 16.

o státním rozpočtu pro r. 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. X. 1931.

149, 27. XI. 1931; 29.

Věcná poznámka:

za rozpravy o t. 1886 a 1900, v níž odmítá komunistické i německé útoky na Sokolstvo i slet všeslovanského sokolstva.

199, 30. VI. 1932; 55.

Interpelace:

o přídělu hříšť ze zabrané půdy,

t. 27/I. 9, 16. I. 1930; 5.

odpov. t. 206/VI. 36, 2. IV. 1930; 8.

o uvolnění přístupu do lesů pro možnost pěstování organisovaného skautingu

t. 27/II. 9, 16. I. 1930; 5.

odpov. t. 206/IV. 36, 2. IV. 1930; 8.

o další fusi v československém bankovnictví,

t. 320/II. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 743/XI. 79, 17. XI. 1930; 6.

o stavbě nádraží v Košicích a vybudování druhé koleje v úseku Spiš. Nová Ves, Lipt. Sv. Mikuláš a Vrútky-Žilin,

t. 1017/VIII. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1406/II. 142, 14. X. 1931; 14.ISP (příhlásit)