(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych zahájil další bod našeho pořadu, a tím jsou

 

168.
Ústní interpelace

Interpelace jsou určeny předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace, a to nejprve na předsedu vlády pana Petra Fialu či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16 hodin a ostatní členy vlády potom od 16 hodin do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Petra Fialu, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Takže nyní dávám slovo poslankyni paní Vladimíře Lesenské, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády, a prosím, aby se připravila, i když ji tady ještě nevidím, paní poslankyně Alena Schillerová. Máte slovo.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Dobrý den. Vážený pane premiére, Český telekomunikační úřad sice spadá do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu, ale za zdraví občanů zodpovídá celá naše vláda, a proto směřuji svůj dotaz na vás. Český telekomunikační úřad jako telekomunikační regulátor je zodpovědný za vysílající zařízení uváděná na trh v naší zemi. Jsou to mobilní telefony, tablety, chytré hodinky a další přístroje a příslušenství, které umožňují bezdrátové vysílání. Z této pozice je to právě Český telekomunikační úřad, který ručí za bezpečnost a zdraví lidí, kteří tato zařízení používají u nás na trhu.

K mé interpelaci mě inspiroval přístup francouzských orgánů veřejné správy, které požádaly zdravotní agenturu ANSES, aby se vyjádřila k možným souvisejícím zdravotním rizikům ve vztahu ke specifické míře absorpce elektromagnetického záření z mobilních telefonů a jiných připojených zařízení na těle. Ve své zprávě již v říjnu roku 2019 agentura veřejným orgánům doporučila stáhnout z trhu nebo aktualizovat software mobilních telefonů, které nesplnily dané limity, a ve Francii se to týkalo 250 modelů mobilů. Dále doporučovala testovat veškeré SAR v přímém kontaktu s kůží, to je v nulové vzdálenosti. Dosud se měří v 5 milimetrech. Francie v souladu s doporučením své agentury podala na Evropskou komisi formální námitku proti evropskému nařízení 50566 z roku 2017 a požádala o měření SAR právě na úrovni 0 milimetrů. Budeme stejně zodpovědní vůči zdraví našich občanů a budeme podporovat tento francouzský návrh v příslušných orgánech Evropské unie?

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, paní poslankyně. Slovo má předseda vlády Petr Fiala.

 

Předseda vlády ČR Petr Fiala: Vážená paní poslankyně, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, všechny vás zdravím na úvod dnešních interpelací.

Začínáme interpelací, která je hodně specifická. Děkuji paní poslankyni Lesenské za důvěru, kterou vkládá v mé znalosti, ale musím se přiznat, že ve věci měření SAR se musím spolehnout na podklady, které mám z Ministerstva průmyslu a obchodu, a tam bych také odkázal, paní poslankyně, vás, prostřednictvím pana místopředsedy, pokud byste měla zájem o nějaké detailnější informace.

Česká i světová legislativa disponuje již od začátku tohoto století expozičními limity pro celý interval frekvencí neionizujícího záření, tedy od statických polí až po ultrafialové záření, a tyto expoziční limity jsou vystavěny na detailní znalosti interakce elektromagnetického pole a živé tkáně, a jsou proto zcela nezávislé na technologii, která elektromagnetické pole generuje. SAR, což je zkratka z angličtiny, vyjadřuje množství záření, které absorbuje hmota s definovanými vlastnostmi.

Pokud jde o oblast mobilních telefonů, pak SAR se hodnotí především kvůli průniku záření do lidské mozkové tkáně a číslo SAR je maximální hodnota energie, kterou daná látka absorbuje, vztaženo na jednotku hmotnosti, tedy při porovnávání mobilních telefonů podle SAR je třeba dávat pozor na to, že v různých částech světa je uváděná hodnota SAR vztahována k různým hmotnostním jednotkám, a to může způsobovat určité nedorozumění. Existují maximální hodnoty SAR, které nesmí žádný mobilní telefon překročit, a pro různé části světa jsou nastaveny různě. V Evropě jsou tyto standardy nastaveny nebo jsou ty hodnoty stanoveny standardem Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením, který dovoluje maximálně 2 watty na kilogram v 10 gramech tkáně. To se týká hlavy a trupu. Pro končetiny je maximální hodnota SAR poněkud vyšší a dosahuje 4 wattů na kilogram. Ta hodnota SAR je jedním ze základních požadavků na radiová zařízení. Výrobky samozřejmě musí splňovat požadavky, které jsou stanoveny potom v harmonizovaných normách. Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení, tak se to vlastně hodnotí.

V České republice máme tyto věci upraveny, a to nařízením vlády č. 426 z roku 2016 o posuzování shody radiových zařízení při jejich dodávání na trh a nařízením vlády č. 291/2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Tedy dá se říct, že legislativa na ochranu zdraví je zcela připravena, naše legislativa, na rozvoj telekomunikačních sítí, které v rámci frekvenčního intervalu neionizujícího záření zabírají méně než 0,002 %.

Problematikou se ale také zabývá Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření Státního zdravotního ústavu a právě Státní zdravotní ústav, konkrétně tato Národní referenční laboratoř, již v roce 2019 k tomu vydala informaci, ve které reagoval vlastně Státní zdravotní ústav na rostoucí obavy a dotazy týkající se připravenosti České republiky v rámci ochrany zdraví před elektromagnetickým polem, tedy v tomto případě jde o neionizující záření. Výrobci musí při uvádění radiového zařízení na trh zajistit, aby toto bylo navrženo a vyrobeno v souladu s právními předpisy a příslušnými technickými normami, vypracují k němu technickou dokumentaci a provedou nebo nechají provést příslušný postup posuzování shody, takže ochrana obyvatel je tady zajištěna. Máme tu i dozorový orgán a to je v tomto případě Česká obchodní inspekce.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji za přesné dodržení času. Táži se paní poslankyně, jestli chce ještě položit doplňující otázku?

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Já moc děkuji, pane premiére. Ano, máte pravdu, náš dotaz jsme podali písemně i na Státní zdravotní ústav i na ČOI, takže doufáme, že nám ve třicetidenní lhůtě odpoví.

Nicméně tak, jak jste tady shrnul, co všechno SAR obsahuje a čeho se to týká, tak mě právě zajímalo, jestli podpoříme právě ten francouzský návrh na to, aby se SAR a absorpce elektromagnetického záření na naše těla měřila přímo na kůži, nikoliv v nějaké vzdálenosti, a to i vzhledem k faktu, že v každém návrhu na smart přístroj jsou vyhovující hodnoty SAR uváděny pouze, když je přístroj ve vzdálenosti cca 2 centimetry. A většinou naši občané tohoto si nejsou vědomi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP