Stenografický zápis 21. schůze, 25. září 2007

(Schůze zahájena v 14.06 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec František Bublan
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Jan Morava
Poslanec Pavel Ploc
Poslanec Pavel Severa


1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 262 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Pleva
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Kováčik


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání /sněmovní tisk 262/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Ivana Levá
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Karel Sehoř
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím /sněmovní tisk 224/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Ladislav Šustr
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Radim Chytka


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 185/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miloslav Kala
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Karel Korytář
Poslanec Miloslav Kala
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček


4. Návrh poslanců Libora Ježka, Jaroslava Fialy, Daniela Reisiegela, Jindřicha Valoucha, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 183/ - druhé čtení

Poslanec Libor Ježek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Libor Ježek


8. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel /sněmovní tisk 260/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Pavel Hrnčíř


9. Návrh poslanců Radko Martínka, Bohuslava Sobotky, Josefa Smýkala, Hany Orgoníkové, Antonína Sedi, Zdeňka Škromacha, Petra Rafaje, Miloslava Vlčka, Miloslava Kaly, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 210/ - prvé čtení

Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Petr Braný
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Libý
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Petr Braný
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Petr Zgarba


10. Návrh poslanců Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Jiřího Hanuše, Ladislava Skopala a Přemysla Rabase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a zákona č. 178/2006 Sb. /sněmovní tisk 220/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jiří Papež
Poslanec Josef Čerňanský


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 269/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová
Poslanec Jan Morava


12. Návrh poslanců Miloslava Souška, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala, Petra Wolfa a Anny Čurdové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 227/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Miloslav Soušek
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP